fredag 14 juni 2019

Dominionism = Herravälde, Kingdom Now = Kungariket Nu, och vad säger bibeln?

Dominionism = Herravälde, Kingdom Now = Kungariket Nuoch vad säger bibeln? 
av Mike Oppenheimer
översättaren lägger till lite egna saker i färgen umbra
Jag har fått tillåtelse från Lighthousetrails att översätta och dela på min blogg

Att Regera Världen”

I mitten av 1980-talet kom ett brittiskt band, Tears of Fears = tårar av rädsla, ut med en sång med titeln "Everybody Wants to Rule the World = alla vill regera världen / alla vill vara världens regent". Medans vi kan se detta ske under hela människans historia är det inte en önskan som bör finnas bland de som tror på Kristus. Men i det som kallas Dominionism = herravälde eller Kingdom Now = Kungariket Nu, är det precis detta som anhängarna får lära sig.

Dominionism kom till pingströrelsen genom en del läror från ”Latter Rain = Senare Regn” rörelsen på 1940-talet, (Essek W Kenyon som skapade det startade Latter Rain Rörelsen redan på 1920-30 talet). Dominionismen avslöjar och i de flesta fall avvisar tanken på en apokalyptisk tidsbegränsning, undervisningen är att Kristus kommer att återvända efter att kyrkan har etablerat Guds rike på jorden genom att göra världen kristen. Dominionister tror att detta kommer att uppnås genom tecken, under och mirakel från "Guds manifesterade söner" som kommer ta kontroll och styra världen.

Den huvudsakliga eskatologiska (ändens tid) modellen i Dominionism idag är "andlig krigföring", som används för att avlägsna demoniska hinder i de andliga rikena. Dessa säger att om vi raserar djävulens rike och atmosfär över hem, städer och länder, kommer vår värld att förändras. Detta är det första av flera steg som kyrkan/församlingen ska använda sig av för att ta herravälde och det sker bl.a. genom "krigsföringsbön eller krigsbön" denna bön riktas mot saker, styrkor och krafter genom förklaringar och förordningar.

Dessutom tror dagens Senare Regn domionister att en världsomspännande väckelse snart ska ske, till skillnad från alla andra väckelser i historien, vilket kommer driva fram detta rike till dess existens. Vid Herrarnas Nationella Herdekonferens 1975 i Kansas City, Missouri, uttryckte Ern Baxter denna önskan (han brukade slå följde med "profeten "William Branham på dennes många kampanjer) att en ny ras av övervinnare skulle komma att besegra Satan, när han uppgav:

Guds folk kommer att börja utöva regera, och de kommer att ta herrevälde över Satans kraft. De kommer att nedstörta djävulens prinsar . . . . När styrkan från Hans stav går ut från Sion, kommer Han att ändra lagstiftningen. Han kommer jaga djävulen från Guds jord, och Guds folk förenade, som gör Hans vilja, kommer leda fram Guds syften och Guds regering.

I sin bok ”Subdue Earth, Rule the Nations = Undertryck/kuva Jorden, Regera Nationer” från 1966-, sade Senare Regn ledare Franklin Hall:
Det kommer bli en nödvändighet för Människosonens grupp av Guds barns "att styra alla nationer med en av järnspira" (Upp 12: 5)

Och hon födde ett barn gossebarn (Jesus), som en gång skall styra alla folk med järnspira.

Läran de undervisar går som följer; Satan stal "herraväldets nycklar" när han lurade Adam och Eva, och Kristus gav "rikets nycklar" till Petrus (Matt 16:19) Enligt dominionister betyder det att herraväldet har återlämnats till kyrkan. Genom att förvränga 1 Mos 1:28, lär de ut att de kristna har ett fortsatt mandat att kontrollera världen och att regeringen äntligen har tillfallit kyrkan, vilket i sig lovar mer makt och mer smörjelse för att upprätta riket.

Jag skall giva dig himmelrikets nycklar: allt vad du binder på jorden, det skall vara bundet i himmelen; och allt vad du löser på jorden, det skall vara löst i himmelen.

Och Gud välsignade dem; Gud sade till dem: »Varen fruktsamma och föröken eder, och uppfyllen jorden och läggen den under eder; och råden över fiskarna i havet och över fåglarna under himmelen och över alla djur som röra sig på jorden.

Den numera avlidne (d. 2016) ”kyrkans tillväxt” pionjären C. Peter Wagner sade:

Du förstår, problemet är att Satan har haft för mycket av sin väg i vårt samhälle för att han har en regering! Och det enda sättet att störta en regering är med en annan regering.

Wagner talar om "apostlar på arbetsplatsen" och säger:
Porten öppnas när vi förstår kyrkan på arbetsplatsen, att kyrkan har en regering, att det krävs en regering för att störta en regering, och när vi förstår detta…..om vi förnya vårt sinne…...om vi omfamnar detta paradigmskifte . . . Då är den väckelse vi bett om precis runt hörnet.


Alice Baileys Kungariket Nu

Vill vi få en tydligare förståelse av Dominionism och Kungariket Nu Teologi, behöver vi ta en titt på några av lärorna som den ockulta Alice Bailey, mottog genom kanaliserade meddelanden från en demon som hon kallade Djwal Khul. Ett av dessa meddelanden var:
Denna kyrka kommer att bli uppfödas till aktivitet av (den) Kristus och Hans lärjungar när (den) Kristi principer när den sanna återkomsten, har uppnåtts.

Jag har satt den inom parentes framför Kristus, för det är dels en annan Kristus det talas om här, en som i engelskan har beteckningen den framför, vilket inte den sanna Kristus har, inte ens i engelskan(de sätter inte heller den framför i vanliga fall.). Detta är New Ages kristus, d.v.s. Lucifer, vilken är den som de ser som Guds son.

I sin bok The Hierarchy Externization ( Externalization) = Hierarki Externalisering (= i princip att förflytta något från insida till utsida. Att genom ett visst yttre skeende tro sig ha det inre ), sade Bailey:
Varför det längre ordet inom parentes är med är för att jag gissar här, att det är detta ord de är ute efter, då det korta inte finns med och går att översätta.

Kyrkan måste visa en stor tolerans och inte undervisa några revolutionära doktriner eller hålla fast vid några reaktionära idéer. Kyrkan som undervisningsfaktor bör ta sina stora grundläggande doktriner, krossa de gamla formerna där de uttrycks och hålls, visa upp sin sanna och inre andliga betydelse. Kyrkans främsta arbete är att undervisa ….. undervisa oupphörligen ….. bevara det yttre utseendet för att alla de som är vana vid kyrkans/ församlingens seder och bruk. Lärare måste utbildas Bibelkunskap måste spridas; sakramenten måste tolkas mystiskt, och kyrkans kraft att hela måste demonstreras. (betoning i original)

De esoteriska tolkningarna av New Age används, och kyrkodeltagarna som saknar urskiljning märker inte vad som lärs ut. Målet är att "bevara det yttre utseendet för att nå alla de som är vana vid församlingens/ kyrkans seder och bruk."

Jag har tagit upp några citat av Alice Bailey nedanför, som visar hennes åsikter om "kungariket". Dessa är betydelsefulla eftersom vi hör samma synpunkter från Dominionister i församlingarna:
Men Kristus grundade ett kungarike på jorden.
Denna värld är Guds kungarike.

Kristus. . . kom för att grunda Guds kungarike på jorden. . . . Hans uppdrag har inte misslyckats. Riket är nu organiserat på jorden.
I kontrast har vi, när Jesus inför Pilatus klargjorde; att hans rike inte är på jorden: "Mitt rike är inte av denna världen " Joh 18:36. Ändå lärde Alice Bailey ut:

Det är dags att kyrkan vaknade upp till sitt sanna uppdrag, som är att materialisera Guds rike på jorden, idag, här och nu. Tiden är förbi då vi kan betona ett framtida och kommande kungarike. Människor är inte längre intresserade av ett eventuellt himmelskt tillstånd eller ett troligt helvete. De behöver lära sig att kungariket är här och måste få komma till uttryck här på jorden.

[Hänvisning John 3: 3] Detta är den andra födelsen, och från det ögonblicket kommer visionen med ökande makt. . . . (den) Kristus föds idag i många människor, och i allt högre grad kommer Guds barn att uppträda i sin sanna natur för att ta över ledningen av mänskligheten i den nya eran (New Age).

Den sanna kyrkan är Guds kungarike på jorden.(Kommentar: Den sanna kyrkan är enligt Bailey inte biblisk kristendom.) . . . Guds efterlängtade kungarike är enkelt sagt att bli synlig av män på jorden, i vardagen och kontrollerad i alla stadier, styrda av själen. (det vill säga demoniserade) . . . införandet av Guds kungarike, förberedelsen för (den) Kristi ankomst och mänsklighetens räddning. 

Bailey uppgav också när detta "Guds kungarike" är "återställt", så skulle det förena alla troende. " I motsats till detta talar Bibeln om ett mysterium av orättfärdighet som når sin kulmen. "Mysteriet Babylon" är en sammanslagning av alla världens religiösa system. Det är en enhet av alla religioner med ett undantag - verklig kristendom (d.v.s. biblisk kristendom). På hebreiska kallas detta Guds falska kungarike, Babel-efter domen som skapade förvirring. (1 Mos 11:1-9) Alice Baileys kanaliserande demon talade inte om kungariket som skapades av universums skapare.

Och hela jorden hade enahanda tungomål och talade på enahanda sätt.Men när de bröto upp och drogo österut, funno de en lågslätt i Sinears land och bosatte sig där. Och de sade till varandra: »Kom, låt oss slå tegel och bränna det.» Och teglet begagnade de såsom sten, och såsom murbruk begagnade de jordbeck. Och de sade: »Kom, låt oss bygga en stad åt oss och ett torn vars spets räcker upp i himmelen, och så göra oss ett namn; vi kunde eljest bliva kringspridda över hela jorden.» Då steg HERREN ned för att se staden och tornet som människobarnen byggde. Och HERREN sade: »Se, de äro ett enda folk och hava alla enahanda tungomål, och detta är deras första tilltag; härefter skall intet bliva dem omöjligt, vad de än besluta att göra. Välan, låt oss stiga dit ned och förbistra deras tungomål, så att den ene icke förstår den andres tungomål.» Och så spridde HERREN dem därifrån ut över hela jorden, så att de måste upphöra att bygga på staden. Därav fick den namnet Babel, eftersom HERREN där förbistrade hela jordens tungomål; därifrån spridde ock HERREN ut dem över hela jorden.

Precis som Babylon byggdes för mänskligheten att förena sig med Gud utan Honom och göra ett namn för sig själv, så kommer också ändens tids Babylon bli/vara/fungera. Bibeln har identifierat Mysteriet Babylon, vilket började efter floden när Gud saboterade människans försök att få fram enhet, byggt kring en falsk religion. Det kommer att upprepas igen under de sista dagarna.

Detta är i New Age känt som "Planen." Det finns en skillnad mellan Guds nedtecknade plan i Bibelns profetior och människans planer som ges genom "ny uppenbarelse", drömmar, visioner och tolkningar som kommer från/ ur andra religiösa / andliga perspektivs läror.

Baileys New Age undervisningar om Guds rike liknar oroväckande mycket det som dominionismen lär ut.

Jesus sade när han stod inför Pilatus: "Om Mitt rike var av denna världenså skulle mina tjänare slåss" Joh 18:36. Den tidiga kyrkan tog inte upp svärdet utan lade ner sina liv. Men det tog inte många århundraden förrän en vilseledd kyrka som förlorat sitt fokus önskade att ta över världen både religiöst och politiskt och försökte föra in kungariket på jorden. Kyrkan som en gång var underjordisk blev en laglig religion i Rom och slutligen sammanfogades den med politiken. Genom att göra detta förverkade kyrkan/ församlingen rätten att vara den församling/ kyrka som Kristus grundade.


7 bergen

En undervisning som har rotfäst sig själv i församlingen genom den nya apostoliska rörelsen kallas 7-Bergs-Mandatet, med hänvisning till de sju berg som identifieras i kulturen. I ett kapitel i Peter Wagners bok med titeln "Apostles in the Workplace Apostlar på arbetsplatsen" beskriver han "strategin för krig" för marknadsförvandling och ber ledare att "standardisera terminologin för samhället"7 sfärer/ berg/ pelare" som måste transformeras (religion, familj, utbildning, regering, media, konst, underhållning och affärer). Wagner säger i boken "Dessa samhällssegment bör ses som apostoliska sfärer". Strategin för övertagandet av dessa samhällsområden har lagts fram i ett dokument från Wagners Leadership Institute = ledarskaps Institut med titeln Invading the Seven Mountains = Inta de Sju Bergen, vilket säger:

Om världen ska kunna vinnas, så är det här bergen som formar kulturen och människornas sinnen. Den som kontrollerar dessa berg kontrollerar världens riktning och skörden där.

För att förvandla städer, regioner och nationer måste vi fånga och inta de 7 bergen som formar de olika områdenas kultur.

Vi är en sammanslutning av människor som sammanförts för Guds kungarikes äravilket ger oss makt att skapa rikedom från skatterna av olja, gas och andra resurser på jorden för att främja Guds syften i jordens rike.

Strategin för 7 Bergsmandatet kom först genom en "uppenbarelse" till Loren Cunningham (grundare av YWAM = Youth With A Mission = ungdom med en mission) som talar om detta privilegium tillsammans med Bill Bright (grundare av Campus Crusade for Christ = campus (området kring en skola) korståg/ starta en kampanj/ för Kristus ) som fick samma idé (förmodligen från Gud) samtidigt. På webbplatsen Generals International = allmänna internationella (hemsidan för Dominionist Cindy Jacobs) står det:

År 1975 utvecklade Bill Bright, grundare av Campus Crusade och Loren Cunningham, grundare av YWAM en Gudagiven världsförändrande strategi. Deras mandat: Ta gudomlig förändring till en nation genom att nå de sju sfärerna/ bergen/ pelarna, med samhällelig påverkan.
Lance Wallnau, en av de främsta förespråkarna för 7 Bergsmandatets undervisningen, säger att riket kommer gradvis och genom kyrkans/ församlingens ansträngningar att ta dessa berg och föra in dem under vår kontroll. Därför kommer de kristna bara att skörda en stor världsskörd om och när församlingen lyckats inta dessa "berg" för Kristus.


Som hedningar utövar kontroll

Och från Johannes döparens dagar intill denna stund tränger himmelriket fram med storm, och människor storma fram och rycka det till sig. Matt 11:12

Allt detta hörde nu fariséerna, som voro penningkära, och de drevo då gäck med honom. Men han sade till dem: »I hören till dem som göra sig rättfärdiga inför människorna. Men Gud känner edra hjärtan; ty det som bland människor är högt är en styggelse inför Gud. Lagen och profeterna hava haft sin tid intill Johannes. Sedan dess förkunnas evangelium om Guds rike, och var man vill storma ditin. Men snarare kunna himmel och jord förgås, än en enda prick av lagen kan falla bort. Luk 16: 14-17

Vad är högt uppskattat? Platser för position, kraft och kontroll. Jesus tog upp detta specifikt när han uppgav:

I veten att furstarna uppträda mot sina folk såsom herrar, och att de mäktige låta folken känna sin myndighet. Så är det icke bland eder; utan den som vill bliva störst bland eder, han vare de andras tjänare, och den som vill vara främst bland eder, han vare de andras dräng, Matt 20:25-27
Han gav sig själv som ett exempel.

Många kända personer är inblandade i att främja denna Dominionistiska strategi som Jim Garlow och Lou Engle (The Call = samtalet eller kallelsen/ The Send = sändningen eller utsändandet).

Wallnaus nätverk annonseras på Elia-listan: "Ta din plats, hjälp din nation att fullfölja hennes oavslutade uppdrag. Gå med i 7M (= / Berg) gemenskaps-nätverket (kostnad $ 7,77 / mån ca 73 kr) och förvandla din nation. "

Cindy Jacobs, som generalt i C. Peter Wagners apostoliska/ profetiska "armé" talar om sig själv och andra som generaler som lägger upp strategier för 7 bergs-övertagandet. Cindy Jacobs säger om Jes 9:6, "Vi talar om att etablera Guds regering i jorden." När man jämför ett sådant tal med Skriften finns det inget mandat som ges till Kristi kropp för att bilda en regering och ha generaler.


Ty ett barn varder oss fött, en son bliver oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila; och hans namn skall vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Inget upplyftande, ingen vedermöda

C. Peter Wagner trodde inte på ett upplyftande vilket hörs i hans radiointervju med Terry Gross när han talade om Jesu återkomst:
GROSS: Vad väntar du på? Liksom typ, vad tror du kommer hända?
WAGNER: Jag tror att världen ska bli bättre och bättre, inte sämre och sämre. Och jag tror det. . . .
GROSS: Så du tror inte på ett upplyftande eller vedermödorna?
WAGNER: Jag brukade.
GROSS: Men nu?
WAGNER: Men jag vet inte - jag ser inte hur det passar nu i vad Gud visar oss. . . . nej, jag tror inte på det.

När Wagner säger att Gud visar dem betyder det genom ny uppenbarelse (som råkar gå i strid med vad Gud har visat de sanna profeterna som har skrivit Skriften).

Wagner får kyrkan/församlingen att härska över världen utan en fysisk återkomst av Kristus. Det är därför de använder andlig krigföring som steg ett för att besegra Satan för att inta de 7 bergen.

Johnny Enlow är grundare och tidigare pastor i 7 Mountain Church = / Bergs Kyrkan, Daystar, i Atlanta. I sin bok, The Seven Mountain Prophecy = De sju bergens profetia, liknar Enlow Herrens armé vid en "andlig tsunami" som kallas "Elias Revolution" som han säger kommer att "välla fram genom kyrkan och återhämta det goda samtidigt som det sköljer bort det som är förorenat .”


Enlow säger att "Fadern säger till Sonen":

När du har betalat lösensumman för mänskligheten, ska du sitta vid min högra sida. Du kommer att ha gjort din del på jorden "tills jag gör dina fiender till din fotpall." Du kommer att stanna här uppe som huvudet, och din kropp på jorden kommer att krossa dina fiender. Den sista generationen kommer att vara "fot" generationen, de kommer att styra på jorden över dina fiender. Innan de gör det, går du inte tillbaka för att rädda, lyfta upp, rädda eller något annat. Din kropp kommer i själva verket inte bli en vacker brud förrän hon har fullbordat att krossa Satan.
Enlow, som beskriver sin egen tolkning, förvränger Skriften och säger:
Detta kommer förändras när Eliarevolutionen släpps ut över nationerna. Kungens söner och döttrar som förstår uppmaningen att inta de sju bergen kommer att stiga upp till bergstopparna.

Enlow lovar att ”Eliarevolutionen kommer förändra samhällets landskap: alla kommer att behöva göra åtminstone någon form av justering."
Detta är inte vad bibeln lär ut snarare säger det att vi ska instruera folket i Jesu Kristi lärdomar, inte kulturens grunder. Det är evangeliet som förvandlar människor till den nya födelsen. Vad dessa 7 M "profeter" antyder är inte kristendomen som finns i Skriften. Jag ser ingen skillnad mellan deras mål och de New Age´arna som vill producera vad de tror är ett utopiskt rike på jorden.

För att få en bättre förståelse för hur dessa kultur profeter planerar att förändra världen kan vi läsa följande av John Enlow skrivet 2015:
Jag tror att Amerikas Pharoa (en tävlingshäst) talar profetiskt om en plats och roll som Amerika håller på att träda in mer fullständigt i när det gäller världens affärer och ekonomi. . . Jag ser de 37 åren (tiden sedan den sista ”triple crown trippelkronan”, tävling för fullblod) som förbunden till 1 Mos 37 när Josef presenteras för oss för allra första gången och får rocken med många färger. I min bok, The 7 Mountain Mantle = 7 bergens mantel: Ta emot Josefs smörjelse till att förändra nationer, skriver jag mycket om detta kapitel som berättar om de kommande Josef´arna som ska uppstå i varje berg och vara avgörande för samhällsreformen. Det är också viktigt att Josef var 37 år när hungern började som i slutändan ledde Egypten till en ännu mer ledande nationsstatus. På grund av Josephs lösningar som genomfördes av Farao står det att "alla nationer kom till Josef," Egypten och Farao för sin egen överlevnad (1 Mos 41:57).

och från alla länder kom man till Josef i Egypten för att köpa säd, ty hungersnöden blev allt större i alla länder.

Jag tror att USA: s ställning i världsekonomin håller på att stärkas kraftigt och att det också kommer att bli en motsvarande försämring av många andra nationers ekonomiska positioner – vilket sätter USA i i en position där de kan diktera termerna för ekonomisk hjälp/ räddning för många nationer. Betydande ekonomiska skakningar kommer, men de kommer snarare stärka USA: s ställning i världen istället för att försvaga den.
Vi kommer nu att se en betydande acceleration av förändringen inom alla områden av kulturen, eftersom stora lysande kommer att uppstå som aldrig tidigare.

Fantastiska lysande? Det låter mer som New Age eller hemlig samhällsretorik än vad bibeln beskriver. Mer än så, oavsett den förändring som nu äger rum i Amerika och i övriga världen så är det inte bra.
Synden ökar i samhället mer och mer, eftersom Jesus Kristus lämnas ur ekvationen, precis som bibeln förutspådde.

De som tror på denna församlings segertåg befinner sig i en stark illusion. Men de ser inte detta när de lyssnar på de nya profeterna som talar om makt och auktoritet för dem.


Auktoritet ges

Djävulen har auktoritet och kan ge denna auktoritet till vem han vill. Han lyfter snabbt upp människor till positioner som de inte var beredda att hantera eller ger en genväg. Han försökte detta knep på Jesus:
Och djävulen sade till honom: "Åt dig vill jag giva makten över allt detta med dess härlighet; ty åt mig har den blivit överlämnad, och åt vem jag vill kan jag giva den. Om du alltså tillbeder inför mig, så skall den hel och hållen höra dig till. Luk 4:6-7”

I motsats till detta sade Gud i Ps 2:6-8:
Jag själv har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg. Jag vill förtälja om vad beslutet är; HERREN sade till mig: Du är min son, jag har i dag fött dig. Begär av mig, så skall jag giva dig hedningarna till arvedel och jordens ändar till egendom.

Djävulen erbjöd Jesus i början av Hans tjänst alla kungariken i världen; Gud Fadern hade lovade sin Son detta när han uppstod, vilket han kommer påbörja i tusenårsriket. Dominionister tillämpar på kyrkan idag felaktigt eskatologiska passager för Israel och tusenårsriket. Djävulens syfte med att erbjuda det till Jesus var att ge honom en genväg, utan korset; men Jesus vägrade. Gud har inte givit oss (församlingen/ kyrkan) nationerna; det är lovat till hans enda Son. Jesus är den som kommer "styra alla nationer med en järnspira" (Upp 12: 5).

Och hon födde ett barn gossebarn ( Jesus), som en gång skall styra alla folk med järnspira. Men hennes barn blev uppryckt till Gud och till hans tron;

Hur många människor genom historien har böjt sig för djävulens frestelse om att få auktoritet eller få sina egna önskemål och ambitioner uppfyllda? Djävulen ger individer myndighet att styra över andra människor. Detta har erbjudits till människan sedan fallet i lustgården. Satan motsatte sig Guds arbete han erbjöd människan auktoritet och herravälde över jorden genom att få Eva att tro att de kunde bli som Gud. Tusentals år senare och han har inte ändrat sin övergripande strategi men har säkert ökat de olika sätten att uppnå det.


Fortsätta i tron / Hålla ut till slutet

Efter att ha förklarat och sedan visat lärjungarna ett exempel på en tjänare (Joh 13:4-17), säger Jesus:

Men han stod upp från måltiden och lade av sig överklädnaden och tog en linneduk och band den om sig. Sedan slog han vatten i ett bäcken och begynte två lärjungarnas fötter och torkade dem med linneduken som han hade bundit om sig. Så kom han till Simon Petrus. Denne sade då till honom: »Herre, skulle du två mina fötter?» Jesus svarade och sade till honom: »Vad jag gör förstår du icke nu, men framdeles skall du fatta det.» Petrus sade till honom: »Aldrig någonsin skall du två mina fötter!» Jesus svarade honom: »Om jag icke tvår dig, så har du ingen del med mig.» Då sade Simon Petrus till honom: »Herre, icke allenast mina fötter, utan ock händer och huvud!» Jesus svarade honom: »Den som är helt tvagen, han behöver allenast två fötterna; han är ju i övrigt hel och hållen ren. Så ären ock I rena -- dock icke alla.» Han visste nämligen vem det var som skulle förråda honom; därför sade han att de icke alla voro rena. Sedan han nu hade tvagit deras fötter och tagit på sig överklädnaden och åter lagt sig ned vid bordet, sade han till dem: »Förstån I vad jag har gjort med eder? I kallen mig 'Mästare' och 'Herre', och I säger rätt, ty jag är så. Har nu jag, eder Herre och Mästare, tvagit edra fötter, så ären ock I pliktiga att två varandras fötter. Jag har ju givit eder ett föredöme, för att I skolen göra såsom jag har gjort mot eder. Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Tjänaren är icke förmer än sin herre, ej heller sändebudet förmer än den som har sänt honom. Då I veten detta, saliga ären I, om I ock gören det.

Men I ären de som hava förblivit hos mig i mina prövningar; och såsom min Fader har överlåtit konungslig makt åt mig, så överlåter jag likadan makt åt eder, så att I skolen få äta och dricka vid mitt bord i mitt rike och sitta på troner såsom domare över Israels tolv släkter. Luk 22:28-30

I det här livet finns det många prövningar för den troende kristna. Det är för att vi ska fortsätta i tron genom dessa prövningar. Guds kungarike enligt Jesus ärvs genom ödmjukhet, inte genom att ta saker med våld. Skriften säger: "När då Jesus märkte att de tänkte komma och med våld föra honom med sig och göra honom till konung, drog han sig åter undan till berget, helt allena. Joh 6:15”. Vi kan inte tvinga Guds kungarike att bli/ vara etablerat på jorden.

Församlingen blir en kraftfull kraft och tar över världen för att upprätta Guds rike på jorden. Det är inte sättet som Jesus talade om att det skulle ske under de sista dagarna. Dominionister har tagit bibliska sanningar och förvrängt dem för att förstärka deras rättfärdighet att  bygga riket här nu. Denna idé om en kraftfull härskande församling som över tar världen är ett andligt hån.

Peter skriver om hur det kommer att vara i de sista dagarna. De frågar var är löftet om Jesu Kristi återkomst (hänvisar till Hans återkomst till jorden, när Han för ner kungariket):

så att I kommen ihåg vad som har blivit förutsagt av de heliga profeterna, så ock det bud som av edra apostlar har blivit eder givet från Herren och Frälsaren. Och det mån I framför allt veta, att i de yttersta dagarna bespottare skola komma med bespottande ord, människor som vandra efter sina egna begärelser. De skola säga: »Huru går det med löftet om hans tillkommelse? Från den dag då våra fäder avsomnade har ju allt förblivit sig likt, ända ifrån världens begynnelse.» Ty när de vilja påstå detta, förgäta de att i kraft av Guds ord himlar funnos till från uråldrig tid, så ock en jord som hade kommit till av vatten och genom vatten; och genom översvämning av vatten från dem förgicks också den värld som då fanns. 2 Peter 3:2-6

När vi tänker på de som hånar, tänker vi på ateister eller skeptiker som hånar skapelseberättelsen, men det är inte det som Peter tar upp. Dessa är människor som är bekanta med skrifterna - de tror på skapelsen, de pekar på trons fäder (patriarker, helgon) som sover, vilket är det bibliska ordet för de dödas vila tills uppståndelsen. De är församlingen/ kyrkan! De saknar det tålamod och den uthållighet som krävs. De tror att de kommer att förändra en värld som Gud redan sade i sitt ord att han skulle döma; För att uttrycka det plumpt, de tror inte på Ordet.


Det sista imperiet-en förfalskning

Herren berättade för Daniel:

Många skola varda renade och tvagna och luttrade, men de ogudaktiga skola öva sin ogudaktighet, och ingen ogudaktig skall förstå detta; men de förståndiga skola förstå det. Dan 12:10

Och dem som hava kränkt förbundet skall han med hala ord locka till helt avfall; men de av folket, som känna sin Gud, skola stå fasta och hålla ut. Dan11:32

Guds visdom är en avgörande färdighet vi måste ha för att klara av att leva i dessa sista dagar. Vår effektivitet i slutet är kopplad till att vara trogen och ha en förståelse för vad som faktiskt skrivs om slutet.
Daniel förseglade visionen, och han skrev några av de tydligaste profetiorna om hur det kommer att bli som när Jesus kommer igen. Tänk på följande:

Ett fjärde rike skall ock uppstå och vara starkt såsom järn, ty järnet krossar och sönderslår ju allt; och såsom järnet förstör allt annat, så skall ock detta krossa och förstöra. Men att du såg fötterna och tårna vara delvis av krukmakarlera och delvis av järn, det betyder att det skall vara ett söndrat rike, dock så att det har något av järnets fasthet, ty du såg ju järn vara där, blandat med lerjord. Och att tårna på fötterna voro delvis av järn och delvis av lera, det betyder att riket skall vara delvis starkt och delvis svagt. Och att du såg järnet vara blandat med lerjord, det betyder att väl en beblandning där skall äga rum genom människosäd, men att delarna likväl icke skola hålla ihop med varandra, lika litet som järn kan förbinda sig med lera. Men i de konungarnas dagar skall himmelens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet skall förstöras och vars makt icke skall bliva överlämnad åt något annat folk. Det skall krossa och göra en ände på alla dessa andra riken, men självt skall det bestå evinnerligen; ty du såg ju att en sten blev lösriven från berget, dock icke genom människohänder, och att den krossade järnet, kopparen, leran, silvret och guldet. Så har en stor Gud uppenbarat för konungen vad som skall ske i framtiden, och drömmen är viss, och dess uttydning är tillförlitlig.» Dan 2:40-45

Vi vet från Skriften att ler/ lera är en symbol för människan (Gud är krukmakaren, och vi är leran), men Daniel säger att det inte blandar sig med järn. Järnet är en symbol för styrka och auktoritet; detta sista rike gjort av järn är en förfalskning av Kristi rike; blandad med lera, den har en falsk auktoritet av mänskligt härskande. När han talade om Jesus, uppger han i Uppenbarelseboken 12:5 "Och hon födde ett barn gossebarn (Jesus), som en gång skall styra alla folk med järnspira. Men hennes barn blev uppryckt till Gud och till hans tron;" Och i 
Uppenbarelseboken 19:15 står det: "Och från Hans mun utgick ett skarpt svärd, varmed Han skule slå folken. Och Han skall styra dem med järnspira; och Han trampar Guds, den Allsmäktiges, stränga vredes vinpress." Gud Fadern har gett Kristus Gud / mannen för att vara rikets herre (Ps 2:8).

Begär av mig, så skall jag giva dig hedningarna till arvedel och jordens ändar till egendom.

Daniel talar om ett fjärde rike med kungar som kommer att styra jorden olikt alla andra tider. Med tanke på globalismens agenda, New Age-rörelsen och Kungariket Nu-initiativtagarna i församlingen är hoppet inte så långt till att tro att det kommer att finnas någon typ av kyrklig integration med världens regeringar (Upp 13). Redan nu ser vi hur en hybrid andlighet har bildats med världen och dess religioner.

Då svarade han så: »Det fjärde djuret betyder att ett fjärde rike skall uppstå på jorden, ett som är olikt alla de andra rikena. Det skall uppsluka hela jorden och förtrampa och krossa den. Dan 7:23

Varför skulle det fjärde riket vara så annorlunda än de andra? För draken (Satan) ger vilddjuret "hans makt och säte (tron) och stor myndighet" (Upp 13:2). Han är den sista hedniska härskaren av hedningarnas tider; hans namn är vilddjuret På en viss punkt kommer hans regerande att kombinera andlighet med politisk makt, till skillnad från alla annan regeringar eller religioner i historien. Under fjärde kungarikets regerande kommer denna ledare att utnämna sig själv som Gud och förvänta sig tillbedjan (Matt 24:15). De tio kungarna i världen kommer att ge vilddjuret sin trohet och vilddjuret blir tillbett (Dan 7:24; Upp 17:13,17).

Och vilddjuret, som jag såg, liknade en panter, men det hade fötter såsom en björn och gap såsom ett lejon. Och draken gav det sin makt och sin tron och gav det stor myndighet. Upp 13:2

När I nu fån se 'förödelsens styggelse', om vilken är talat genom profeten Daniel, stå på helig plats -- den som läser detta, han give akt därpå Matt 24:15

Och de tio hornen betyda att tio konungar skola uppstå i det riket; och efter dem skall uppstå en annan, som skall vara olik de förra, och som skall slå ned tre konungar. Daniel 7:24

Dessa hava ett och samma sinne, och de giva sin makt och myndighet åt vilddjuret. De skola giva sig i strid med Lammet; men Lammet jämte de kallade och utvalda och trogna som följa det, skall övervinna dem, ty Lammet är herrarnas herre och konungarnas konung.» Och han sade ytterligare till mig: »Vattnen som du har sett, där varest skökan tronar, äro folk och människoskaror och folkslag och tungomål. Och de tio horn, som du har sett, och vilddjuret, de skola hata skökan och göra henne utblottad och naken, och skola äta hennes kött och bränna upp henne i eld. Ty Gud har ingivit dem i hjärtat att de skola utföra vad han har i sinnet, och att de alla skola handla i ett och samma sinne, och att de skola giva sitt välde åt vilddjuret, till dess Guds utsagor hava fullbordats. Upp 17:13,17

Och denne skall upphäva sitt tal mot den Högste och föröda den Högstes heliga; han skall sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar; och de skola givas i hans hand under en tid, och tider, och en halv tid. Dan 7:25

det hornet som jag ock hade sett; föra krig mot de heliga och bliva dem övermäktigt, till dess att den gamle kom och rätt blev skipad åt den Högstes heliga och tiden var inne, då de heliga fingo taga riket i besittning. Dan 7:21-22

Och det fick makt att föra krig mot de heliga och att övervinna dem; och det fick makt över alla stammar och folk och tungomål och folkslag. Upp 13:7

Det finns ingen kyrklig regering att styra triumferande nu och det kommer inte finnas i framtiden innan Kristus kommer tillbaka. Avfallet som beskrivs i Skriften passar perfekt med scenen "Kungariket Nu" scenario. Kan det vara så att det kommer att ingå i detta fjärde rike? Många Kungariket Nu förespråkare tror att kyrkan kommer att ges oöverträffad makt att omvända massorna genom mirakel. Vissa går så långt som att säga att vi kommer att vara immuna mot sjukdom och till och med döden, förvandlade till odödlighet innan Jesus kommer tillbaka.

Varför larma hedningarna och tänka folken fåfänglighet? Jordens konungar resa sig upp, och furstarna rådslå med varandra, mot HERREN och hans smorde: »Låt oss slita sönder deras bojor och kasta deras band ifrån oss.» " (Ps 2:1-3

Här har vi Guds perspektiv på dessa ledare förenade tillsammans utan Messias, med viljan att motstå Hans härskande.

Medan det fjärde riket utgör ett rike av lera blandat med järn, kommer Kristus istället att styra sitt rike med en järnspira (vilket betyder med oföränderliga regler, oinskränkt makt, och olydnad kommer att medföra snabba återverkningar). Lägg märke till att de som styr det jordiska riket när han återkommer kommer att brytas sönder som lerkärl. Varför? För att de inte skapar Hans rike utan sitt eget.


Herravälde ges till de heliga när Jesus återvänder

Messias återvänder och förstör både den sista härskaren och det sista kungariket. Det är stenen som klippts ut ur berget utan händer "som slog sönder fötterna på statyn av järn och lera och bröt dem i stycken" (Dan 2:34); talar om härskaren vid denna tidpunkt, "han skall bli krossad utan hand" (Dan 8:25), vilket betyder inte av församlingen/ kyrkan eller någon annan mänsklig institution.

Medan du nu betraktade den, blev en sten lösriven, dock icke genom människohänder, och den träffade bildstoden på fötterna, som voro av järn och lera, och krossade dem.

Därigenom att han är så klok, skall han lyckas så väl med sitt svek, han skall föresätta sig stora ting, oförtänkt skall han fördärva många. Ja, mot furstarnas furste skall han sätta sig upp; men utan människohand skall han då varda krossad.

När det riktiga riket kommer, är Kristus närvarande på jorden och vi tjänar honom:

Men rike och välde och storhet, utöver alla riken under himmelen, skall givas åt den Högstes heligas folk. Dess rike skall vara ett evigt rike, och alla välden skola tjäna och lyda det.» Dan 7:27

Det finns inget Guds rike som kommer till jorden utan att vår kung Jesus är fysiskt närvarande för att styra. De enda 7 berg som Bibeln talar om är i Uppenbarelseboken 17: 9: "De sju huvuden är sju berg där kvinnan sitter." Beskrivningen i denna passage handlar om "skökan" - kyrkan.

Här gäller det att äga ett förstånd med vishet. De sju huvudena äro sju berg, som kvinnan tronar på. De äro ock sju konungar;

Människans regering kommer att upphöra när Gudasonen kommer tillbaka som kung. Kyrkan har aldrig fått ett uppdrag att styra över världen eller göra den "kristen" utan att rädda människor ut ur världen(i andlig mening). Det görs genom evangeliet som förvandlar människans hjärta genom en andlig födsel, inte genom att göra världens kultur kristen.
Det är inte Guds plan för församlingen/ kyrkan att ta över och genomföra härskande över denna nuvarande onda värld innan han återvänder. Vi har för mycket förtroende för oss själva och väldigt lite i Guds profetiska plan. Vi behöver se det som det står skrivet. Världen blir värre när människan fortsätter i sitt envisa uppror mot Skaparen och Frälsaren, och ingen heligförklarad eller så kallad andlig jordisk mänsklig regering kommer vända trenden oavsett hur bra deras avsikter än må vara. Om man eliminerar denna viktiga förståelse av de sista dagarna, har man inget försvar mot den kommande förförelsen som kommer välla fram på jorden och fånga dess invånare för Guds domar i vedermödan.


https://www.lighthousetrails.com/false-signs-wonders/2011-booklet-dominionism-kingdom-now-and-what-does-the-bible-say.html

1 kommentar:

  1. Vilket stort vittnesbörd, jag är Torpey Clare och har varit gift, var nöjd med mitt äktenskap, inte förrän när min make började lyssna på skvaller om att jag inte var trogen mot våra äktenskapliga löften, jag försökte få honom att förstå att de var lögner, men han förlorade kärleken, förtroendet och förtroendet för oss. Så vi blev gnagande par och fyllde sedan för skilsmässa, senare blev vi separerade. år efter vår skilsmässa försökte jag leva ett normalt liv men jag kunde inte, så jag började en strävan efter att få tillbaka min man, då hänvisades jag till, BaBa ogbogo en stor och mycket andlig man som kastade en kärleksförtrollning på mig och fick min EX tillbaka till mig inom 48 timmar. med glädjen och lyckan i mig, släpper jag hans kontakt här för dem som har problem med äktenskap och äktenskap. greatbabaogbogotemple@gmail.com. Ta kontakt med honom, han är verkligen en stor och mäktig man. Hjälper också med att följa frågor ...
    (1) Stop Divorce (2) End Barrenness (3) Behöver andlig hjälp (4) Alla typer av stavning

    SvaraRadera

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...