fredag 26 juli 2019

Finns det makt i positiv bekännelse?


Positiv bekännelse är praktiseringen att säga högt vad du vill ska hända med förväntan att Gud kommer att göra det till verklighet. Det är populärt bland välfärdsevangeliets anhängare som hävdar att våra egna ord har andlig kraft och att, om vi talar ut rätt ord gt i tro, kan vi få rikedom och hälsa, binda Satan och åstadkomma allt vi vill. Att bekänna positivt är att tala ord som vi tror eller vill tro och därmed göra dem till verklighet. Detta motsätter sig negativ bekännelse, som är att erkänna svårigheter, fattigdom och sjukdom och därmed (förmodligen) acceptera dem och samtidigt avsäga sig den lätthet, rikedom och hälsa som Gud har planerat för oss

Det finns flera fel med denna filosofi. Det farligaste är tron att ord har en slags 
andlig, magisk kraft som vi kan använda för att få det vi vill ha. Denna praktisering lånar inte från bibliska sanningar, utan från ett New Age koncept som kallas "attraktionens lag". Den lär att "lika drar åt sig lika" - ett positivt uttalande eller tanke kommer att få en positiv reaktion. Allt är genomsyrat av Guds närvaro och kraft - inte "Gud" som den allestädes skaparen, utan "gud" på ett hinduiskt/ panteistiskt sätt. Nettoresultatet är tanken på att våra ord har kraften att tvinga Gud att ge oss vad vi vill - en kättersk tro. Dessutom drivs resultaten av positiv bekännelse på av individens tro. Detta leder till den gamla tron att sjukdom och fattigdom är en typ av straff för synd (i detta fall brist på tro). Johannes 9:1-3 och hela Jobbs bok motbevisar detta väl.När han nu gick vägen fram, fick han se en man som var född blind. Då frågade hans lärjungar honom och sade: »Rabbi, vilken har syndat, denne eller hans föräldrar, så att han har blivit född blind?» Jesus svarade: »Det är varken denne som har syndat eller hans föräldrar, utan så har skett, för att Guds gärningar skulle uppenbaras på honom.

Det andra problemet är att välfärdsevangeliet felaktigt tolkar Guds löften. ”Bekännelse” handlar om att hålla med om vad Gud har sagt; "positiv bekännelse" kräver mänskliga önskemål. Människor som driver positiv bekännelse säger att praktiseringen endast återställer Guds löften enligt Bibeln. Men de skiljer inte mellan universella löften som Gud gav till alla sina lärjungar (t.ex. Fil 4:19) och personliga löften som gavs till individer vid en viss tidpunkt för ett visst syfte (t.ex. Jer 29:11).
Så skall ock min Gud, efter sin rikedom, i fullt mått och på ett härligt sätt i Kristus Jesus giva eder allt vad I behöven.
Så skall ock min Gud, efter sin rikedom, i fullt mått och på ett härligt sätt i Kristus Jesus giva eder allt vad I behöven.

De tolkar också de löften som Gud gav oss, och vägrar att acceptera att Guds plan för våra liv kanske inte matchar våra egna (Jes 55: 9).
Nej, så mycket som himmelen är högre än jorden, så mycket äro ock mina vägar högre än edra vägar och mina tankar högre än edra tankar.

* Ett sorglöst, perfekt liv är motsatsen till hur Jesus sa att det kristna livet skulle se ut - och de liv som hans anhängare levde. Jesus lovade inte välstånd; Han lovade svårigheter (Matt 8:20).
Då svarade Jesus honom: »Rävarna hava kulor, och himmelens fåglar hava nästen; men Människosonen har ingen plats där han kan vila sitt huvud.»

* Han lovade inte att alla våra önskemål skulle uppfyllas; Han lovade att vi skulle ha det vi behöver (Fil 4:19).
Så skall ock min Gud, efter sin rikedom, i fullt mått och på ett härligt sätt i Kristus Jesus giva eder allt vad I behöven.

* Han lovade inte fred i en familj; Han lovade att familjer skulle ha problem eftersom vissa valde att följa honom och vissa inte (Matt 10: 34-36).
I skolen icke mena att jag har kommit för att sända frid på jorden. Jag har icke kommit för att sända frid, utan svärd. Ja, jag har kommit för att uppväcka söndring, så att sonen sätter sig upp mot sin fader och dottern mot sin moder och sonhustrun mot sin svärmoder, och envar får sitt eget husfolk till fiender'.

* Och han lovade inte hälsa; Han lovade att uppfylla sin plan för oss och ge oss nåd i prövningarna (2 Kor 12: 7-10).
Och för att jag icke skall förhäva mig på grund av mina övermåttan höga uppenbarelser, har jag fått en törntagg i mitt kött, en Satans ängel, som skall slå mig i ansiktet, för att jag icke skall förhäva mig. Att denne måtte vika ifrån mig, därom har jag tre gånger bett till Herren. Men Herren har sagt till mig; »Min nåd är dig nog, ty kraften fullkomnas i svaghet.» Därför vill jag hellre med glädje berömma mig av min svaghet, på det att Kristi kraft må komma och vila över mig. Ja, därför finner jag behag i svaghet, i misshandling, i nöd, i förföljelse, i ångest för Kristi skull; ty när jag är svag, då är jag stark.

E
tt annat problem med positiv bekännelse är att även om "dessa bekännelser" förstås hänvisa till saker i framtiden, är många av uttalandena rena lögner. Visserligen är det bra att bekräfta sin tro på Gud och befrielsen genom Jesu offer. Men att förkunna, ”jag lyder alltid Gud,” eller, ”jag är rik,” är vilseledande och möjligtvis även mot Guds vilja som vi ska hålla fast vid. Speciellt störande är "bekännelser" om andra människor. Gud har gett var och en av oss friheten att tjäna honom eller göra uppror mot honom på våra individuella sätt; att hävda annat är dumt.

Slutligen är Bibeln mycket tydlig med att "negativ bekännelse" inte förnekar Guds välsignelser. Psalmerna är fyllda med rop till Gud om befrielse, och Ps 55:22 och 1 Pet 5:7 uppmanar oss att följa det exemplet. Till och med Jesus kom inför den himmelske Fadern med ett tydligt öga på situationen och en begäran om hjälp (Matt 26:39). Bibelns Gud är inte en kosmisk jultomte (Jak 4:1-3). Han är en kärleksfull fader som vill vara involverad i sina barns liv - det goda och det dåliga. Det är när vi ödmjukar oss och ber om hjälp att han ger oss antingen befrielse från omständigheterna eller styrkan för att komma igenom dem.

Kasta din börda på HERREN, han skall uppehålla dig; han skall i evighet icke tillstädja att den rättfärdige vacklar. 
»kasten alla edra bekymmer på honom», ty han har omsorg om eder.

Därefter gick han litet längre bort och föll ned på sitt ansikte och bad och sade: »Min Fader, om det är möjligt, så gånge denna kalk ifrån mig. Dock icke såsom jag vill, utan såsom du vill!» 
Varav uppkomma strider, och varav tvister bland eder? Månne icke av de lustar som föra krig i eder lemmar? I ären fulla av begärelser, men haven dock intet; I dräpen och hysen avund, men kunnen dock intet vinna; och så tvisten och striden I. I haven intet, därför att I icke bedjen. Dock, I bedjen, men I fån intet, ty I bedjen illa, nämligen för att kunna i edra lustar förslösa vad I fån. 

Har positiv bekännelse något värde? På ett sätt. De som är övertygade om att de kan lösa ett problem är i allmänhet mer avslappnade och kreativa. En optimistisk stämning har visat sig förbättra hälsan. Och glada människor har ofta tillräckligt känslomässigt avstånd mellan sig själva och andra för att ta 
till sig subtila ledtrådar som kan leda till framgång personligen och affärstransaktioner. Dessutom har man konsekvent målet framför ögonen; de som ständigt funderar på att få mer pengar kommer att agera i enlighet därmed.

Farorna med positiv bekännelse överväger fördelarna. Alla fördelarna vi har listat är psykologiska och lite fysiologiska - inte andliga. Den enda andliga nyttan 
man kan få är att människor som förväntar sig att se Gud i arbete är mer benägna att se Guds hand i situationer. Men ord är inte magi. Vår roll med vår himmelske Fader är inte att kräva, utan att be om hjälp och förtroende. Och inse att våra välsignelser inte är beroende av styrkan i vår tro, utan  hans plan och hans kraft.

https://www.gotquestions.org/positive-confession.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...