torsdag 22 augusti 2019

Är smörjelsen konkret och överförbar - kan vi överföra den?


Hebr 6: 1-3 "Låtom oss därför lämna bakom oss de första grunderna av läran om Kristus och gå framåt mot det som hör till fullkomningen; låtom oss icke åter lägga grunden med bättring från döda gärningar och med tro på Gud, med undervisning om dop och handpåläggning, om de dödas uppståndelse och en evig dom. Ja, detta vilja vi göra, såframt Gud eljest tillstädjer det.”

Handpåläggningen har blivit ett förstorat ämne på grund av dess användning i församlingen idag. Bibeln anser att det är en del av ABC läran tillsammans med omvändelse och dop.

I Gamla testamentet var det en symbolisk handling som åtföljde en bön för en välsignelse vid andra tillfällen åtföljdes det av profetians ord eller för att bekräfta en person in i tjänst. Det finns ingen biblisk grund för att associera handpåläggning med en överföring av en mantel eller överföra smörjelsen från en person till en annan.

Det återfinns i Apostlagärningarna som en praktisering att bemyndiga någon in i tjänst. Handpåläggningen har blivit en pingst-tradition som tas bort från dess ursprungliga betydelse i Skriften. Att röra människor i pannan eller bröstet så att de faller anses vara ett tecken på den Helige Andes kraft. Men inget av detta finns i apostlarnas handlingar eller lärs ut i brev som församlingen har fått i instruktion.

Paulus skriver - 1 Tim 4:14: "Försumma icke att vårda den nådegåva som finnes i dig, och som gavs dig i kraft av profetord, under handpåläggning av de äldste." Med andra ord talade Gud om vad han gjorde i Timothy och de godkände honom till tjänst även om han var ung. Vad var den här gåvan? Den föregående versen berättar det för oss v 13- Var nitisk i att föreläsa skriften och i att förmana och undervisa, till dess jag kommer.”

Paulus avsikt med att lägga händerna på Timoteus var inte att vidarebefordra en gåva eller makt och det resulterade inte i det onormala beteende som vi ser idag. Det bekräftade den gåva de såg arbeta i honom vilket resulterade i att han utnämndes till pastor. Timoteus attackerades som en ung pastor och Paulus var tvungen att bekräfta honom igen i 2 Tim 1:6-7 ”Fördenskull påminner jag dig att du må uppliva den nådegåva från Gud, som i följd av min handpåläggning finnes i dig. Ty Gud har icke givit oss en försagdbetens ande, utan en kraftens och kärlekens och tuktighetens ande. Med andra ord borde han inte ge upp under press från andra på grund av sin ungdom, han godkändes av Gud och genom apostlarna.

Vad har detta att göra med det vi ser idag? Nästintill inget. Det vi ser är att människor står uppradade när den smorda kommer för att lägga sina händer på människor som står i rad eller vandrar sporadiskt genom publiken vidrör dem för att vidarebefordra det han har.

Men Paulus rådde Timoteus i 1 Tim 5:21-22: ”Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus och de utvalda änglarna att iakttaga detta, utan någon förutfattad mening och utan att i något stycke förfara partiskt. Förhasta dig icke med handpåläggning, och gör dig icke delaktig i en annans synder. Bevara dig själv ren.” Timoteus skulle lägga händerna på människor som godkännande för deras kallelse till tjänst, men han måste vara säker.

En makt som kallas ”smörjelse” överförs genom beröring av en person till en annan men budskapet om den kristna tron skulle spridas genom undervisning från en person till en annan. Det ena är subjektivt och det andra är objektivt.

Paulus instruerar Timoteus "Och vad du har hört av mig och fått betygat av många vittnen, det må du betro åt män som äro förtroende värda, och som kunna bliva skickliga att i sin ordning undervisa andra " 2 Tim 2:2 
Sann andlig tillväxt kommer genom testet vår tro genom vår konsekventa läsning, förståelse och tillämpning av Ordet i våra liv. INTE genom en förflyttning eller en upplevelse vid ett speciellt möte. De som lovar en snabb omvandling från en beröring eller förmedling ger inte sanningen som lärs ut i Bibeln.

Många i dag lär sig att få en förmedling från den smorda predikanten. Det finns inget behov när Skriften säger att vi alla har samma ställning inför Gud; alla troende har samma Helige Ande och Kristus som vår medlare. Vi kan alla ta emot från Jesus som är den vi alla borde söka efter. Att gå till en viss person eller ett möte för att söka en smörjelse genom förmedling är obibliskt. Ingen annan person ska vara vår medlare för att ta emot den Helige Ande. När män blir förmedlare minskar Kristi läror och mäns läror ökar. Vi ger sedan kontrollen över våra liv till dem inte till Herren.

Att lägga händer på de sjuka för att be är inte detsamma som att förmedla anden och se dem bli knäppa.

En 'överförbar smörjelse' kan vi inte finna någonstans i skriften och det praktiseras inte någonstans i Skriften. Vi finner också att apostlarna inte skyndade sig att lägga hand på människor för att ge en upplevelse av 'eld' eller makt. De ropade inte ord om och om igen och förväntade sig ett omedelbart svar. De utdelningar som görs idag som kommer genom vissa män är inte den verkliga smörjelsen från det som är Guds Ande. Endast Gud kan ge Anden; Jesus är den som döper i den Helige Ande, inte människan. Människan kan inte kontrollera Gud - det finns ingen undervisning om hur man får eller släpper smörjelsen till en annan.

Apostlagärningarna 8 är ett intressant avsnitt där Filippus predikar i Samarien och många människor blir frälsta, men Petrus måste komma från Jerusalem för att lägga händerna på folket så att de kan få den Helige Ande. När trollkarlen Simon såg att något andligt hände erbjöd han sig att betala för förmågan att överföra Anden till andra. Apg 8:19-20 "och sade: »Given ock mig den makten, så att var och en som jag lägger händerna på undfår helig ande.» Då sade Petrus till honom: »Må dina penningar med dig själv gå i fördärvet, eftersom du menar att Guds gåva kan köpas för penningar."

Man undrar vad som skulle vara skillnaden med dagens tecken och under predikanter som hävdar denna förmåga. Peter sa "Må dina penningar med dig själv gå i fördärvet, eftersom du menar att Guds gåva kan köpas för penningar. Apg 8:20 ”Gör fördenskull bättring och upphör med denna din ondska, och bed till Herren att den tanke som har uppstått i ditt hjärta må, om möjligt är, bliva dig förlåten Apg 8.22-23”.

2 Kor 2:21-22 lyder "Men den som befäster oss såväl som eder i Kristus, och den som har smort oss, det är Gud, han som har låtit oss undfå sitt insegel och givit oss Anden till en underpant i våra hjärtan." Vi har förseglats med den Helige Ande som bor i oss. 1 Joh 2.27: ”Men vad eder angår, så förbliver i eder den smörjelse I haven undfått från honom, och det behöves icke att någon undervisar eder; ty vad hans smörjelse lär eder om allting, det är sant och är icke lögn. Förbliven alltså i honom, såsom den har lärt eder." Smörjelsen som är den Helige Ande är i oss och det är han som leder oss till sanningen så att vi kan förhärliga Herren Jesus (Joh 16:13-15). Vi förhärliga verkligen inte Herren när vi går till män för att få den Helige Ande, det är en brist på förståelse och brist på tro.

Men när han kommer, som är sanningens Ande, då skall han leda eder fram till hela sanningen. Ty han skall icke tala av sig själv, utan vad han hör, allt det skall han tala; och han skall förkunna för eder vad komma skall. Han skall förhärliga mig, ty av mitt skall han taga och skall förkunna det för eder. Allt vad Fadern har, det är mitt; därför sade jag att han skall taga av mitt och förkunna det för eder.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...