lördag 3 augusti 2019

Vad står TULIP i kalvinismen för?av Matt Slick

Kalvinismens TULIP är förkortningen som representerar de fem primära punkterna som representerar kalvinismen: Total sedefördärv, ovillkorligt val, begränsad försoning, oemotståndlig nåd och de heligas uthållighet. Med andra ord skulle vi på svenska förkorta det till TOBOD. Därför kallas de för kalvinismen fem punkter. De fem punkterna "kom från Synoden av Dort (1618–19)."

sedefördärv synonymer: lastbarhet sedligt förfall, moralupplösning, demoralisation, tidens ondska."Det Kalvinistiska systemet följer en mycket hög syn på Skriften och strävar efter att härleda sina teologiska formuleringar uteslutande baserat på Guds ord. Det fokuserar på Guds suveränitet och säger att Gud är kapabel och villig i kraft av sitt allvetande, allestädes närvaro och allmakt, att göra vad han önskar med sin skapelse. Den hävdar också att inom Bibeln finns följande läror: Att Gud genom sin suveräna nåd förutbestämmer människor till frälsning, att Jesus dog endast för de förutbestämda; att Gud förnyar individen där han då är kan och vill välja Gud, och att det är omöjligt för de som är inlösta/ återlösta att förlora sin frälsning. ”

Dessa är kalvinismen 5 punkter nedskrivna, förklarade och stödda av skrifterna.

Totalt sedefördärv - Människan är helt rörd/ påverkad av synd i allt som han är (till naturen är han helt fallen), men är inte så dålig som han kunde vara (i handling, dvs inte alla begår mord t-ex.). Dessutom innebär detta totala fördärv att de är oförmögna att ta emot Kristus av egen vilja med andra ord så är det inte fria vilja att välja att ta emot Kristus.

Det är den icke troende som är bedräglig och ond (Jer 17:9), full av ondska (Mark 7:21-23), älskar mörker snarare än ljus och gör ont (Joh3:19), söker inte efter Gud och gör inte heller något gott (Rom 3:10-12), är ogudaktigt (Rom 5:6), död i sina synder (Ef 2:1), av naturen ett barn av vrede (Ef 2:3) , kan inte acceptera eller förstå andliga saker (1 Kor2:14) och en slav under synden (Rom 6:16-20).

Ett illfundigt och fördärvat ting är hjärtat framför allt annat; vem kan förstå det?
Ty inifrån, från människornas hjärtan, utgå deras onda tankar, otukt, tjuveri, mord, äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, lösaktighet, avund, hädelse, övermod, oförsynt väsende. Allt detta onda går inifrån ut, och det orenar människan.
Och detta är domen, att när ljuset hade kommit i världen, människorna dock älskade mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar voro onda,
Så är ock skrivet: »Ingen rättfärdig finnes, icke en enda. Ingen förståndig finnes, ingen finnes som söker Gud. Nej, alla hava de avvikit, allasammans hava de blivit odugliga, ingen finnes som gör vad gott är, det finnes ingen enda.
Ty medan vi ännu voro svaga, led Kristus, när tiden var inne, döden för oss ogudaktiga
Så har han ock gjort eder levande, eder som voren döda genom de överträdelser och synder
Bland dessa voro förut också vi allasammans, där vi vandrade i vårt kötts begärelser och gjorde vad köttet och sinnet ville; och vi voro genom vår natur hemfallna åt vredesdomen, vi likasom de andra.
Men en »själisk»människa tager icke emot vad som hör Guds Ande till. Det är henne en dårskap, och hon kan icke förstå det, ty det måste utgrundas på ett andligt sätt.
I veten ju, att när I ställen eder i någons tjänst för att lyda honom, så ären I tjänare under denne, som I sålunda lyden, vare sig det är under synden, vilket leder till död, eller under lydnaden, vilket leder till rättfärdighet. Men Gud vare tack för att den tid är förbi, då I voren syndens tjänare, och för att I haven blivit av hjärtat lydiga, så att I följen den lära som har givits eder till mönsterbild, och för att I, när I nu haven gjorts fria ifrån synden, haven blivit tjänare under rättfärdigheten om jag nu får tala på människosätt, för eder köttsliga svaghets skull. Ja, likasom I förr ställden edra lemmar i orenhetens och orättfärdighetens tjänst, till orättfärdighet, så mån I nu ställa edra lemmar i rättfärdighetens tjänst, till helgelse. Medan I voren syndens tjänare, voren I ju fria ifrån rättfärdighetens tjänst;

Ovillkorlig val - Gud väljer en person som inte är baserat på någontinghos den personen eftersom det inte finns något i honom som skulle göra honom värdig att bli utvald; snarare är Guds val baserat på vad som finns i Gud. Gud valde oss för att han bestämde sig för att skänka oss sinkärlek och nåd, inte för att vi är värda, i och för oss själva, att bli frälsta.

Val är Guds suveräna handling, där han före världens grund var lagd valde dem som han skulle rädda (Ef 1:4). Detta val till frälsning är inte villkoretav någon förutsedd tro (Rom 9:16) eller goda verk från någon person (Rom 9:112 Tim 1:9). Valet är helt baserat på Guds suveräna val enligt den goda avsikten med hans vilja (Ef 1:11). Gud valde de utvalda eftersom han bestämde sig för att skänka sin kärlek till dem (Joh 3:16Ef 2:4) baserat enbart på hans suveräna nåd (Gal 1:15) och för hans ära (Jes 43:7).

såsom han ju, förrän världens grund var lagd, har utvalt oss i honom till att vara heliga och ostraffliga inför sig.
Alltså beror det icke på någon människas vilja eller strävan, utan på Guds barmhärtighet.
Ty förrän dessa voro födda, och innan de ännu hade gjort vare sig gott eller ont, blev det ordet henne sagt -- för att Guds utkorelse-rådslut skulle bliva beståndande, varvid det icke skulle bero på någons gärningar, utan på honom som kallar
han som har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, icke på grund av våra gärningar, utan efter sitt eget rådslut och sin nåd, den nåd som redan för evärdliga tider sedan gavs oss i Kristus Jesus,Rom.
I honom hava vi ock undfått vår arvslott, vi som förut voro bestämda därtill genom dens beslut, som verkar allting efter sin egen viljas råd.
Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava evigt liv.
Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har, för den stora kärleks skull, varmed han har älskat oss,
Men när han, som allt ifrån min moders liv har avskilt mig, och som genom sin nåd har kallat mig,
envar som är uppkallad efter mitt namn och som jag har skapat till min ära, envar som jag har danat och gjort

Begränsad försoning - Kristus bar synden bara för de utvalda inte föralla som någonsin levt.
Kristi blod var tillräckligt för alla, men inte alla synder lades på Kristus. Kristi blod är tillräckligt för att täcka alla människor. Men tillräckligheten hänför sig till hans gudomliga värde som är annorlunda än vår legala skuld. Synd är en skuld (Matt 6:12Luk 11:4) eftersom den bryter mot Guds lag (1 Joh 3:4). I begränsad försoning säger kalvinister att det fanns en gräns för vilka synder som lades på Kristus i juridisk mening.
och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro
Och han drev ut en ond ande som var dövstum. Och när den onde anden hade blivit utdriven, talade den dövstumme; och folket förundrade sig.
Var och en som gör synd, han överträder ock lagen, ty synd är överträdelse av lagen.

De förnekar inte tillräckligt med Kristi blod för att täcka alla människor. Istället tittar de på den juridiska aspekten av syndaskulden. Folkets syndaskulder överfördes till Jesus (1 Pet 2:24) och avbröts på korset, inte när vi tror (Kol 2:14). Därför kan juridiskt sett inte de avbrutna synderna hållas mot syndaren eftersom deras kvalitet på att vara en skuld har avbrutits genom att de betalats på korset (Joh 19:30Kol 2:14).
Och »våra synder bar han» i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort ifrån synderna och leva för rättfärdigheten; och »genom hans sår haven I blivit helade
Detta säger jag, för att ingen skall bedraga eder med skenfagert tal.
Och när Jesus hade tagit emot vinet, sade han: »Det är fullbordat.» Sedan böjde han ned huvudet och gav upp andan.
Han har nämligen utplånat den handskrift som genom sina stadgar anklagade oss och låg oss i vägen; den har han skaffat undan genom att nagla den fast vid korset.

Om skulden annulleras finns den inte och kan inte hållas mot låntagaren/gäldenären/ syndaren. Därför bar Kristus bara lagligt synderna av de utvalda trots att hans blod var tillräckligt för att täcka alla. Tänk också på 1 Sam 3:14 som säger: "Därför har jag ock med ed betygat om Elis hus: Sannerligen, Elis hus' missgärning skall icke någonsin kunna försonas, vare sig med slaktoffer eller med någon annat offergåva"

Oemotståndlig Nåd - Uttrycket tyder tyvärr på en mekanisk och tvingande kraft på en ovillig person. Detta är inte fallet. Istället är det handlingen av Gud som gör personen beredd att ta emot honom. Det betyder inte att en person inte kan motstå Guds vilja. Det betyder att när Gud rör sig för att rädda / förnya en person, kan syndaren inte hindra Guds rörelse och han kommer att bli förnyad
Gud rör människans hjärta dit han vill att det ska gå (Ordspr 21:2). Guds val och barmhärtighet beror på Guds önskan, inte människans förmåga (Rom 9:18).
Var man tycker sin väg vara den rätta, men HERREN är den som prövar hjärtan.
Alltså är han barmhärtig mot vem han vill, och vem han vill förhärdar han.

De heligas uthållighet - Att vi är så trygga i Kristus att vi inte kan falla bort
Jesus kommer inte att förlora någon som Han har fått av Fadern (Joh 6:38-39); han ger dem evigt liv så att de aldrig kommer att förgås (Joh3:16Joh 10:27-28), och de som lämnar tron var aldrig troende till att börja med (1 Joh 2:19).
Ty jag har kommit ned från himmelen, icke för att göra min vilja, utan för att göra dens vilja, som har sänt mig. Och detta är dens vilja, som har sänt mig, att jag icke skall låta någon enda gå förlorad av dem som han har givit mig, utan att jag skall låta dem uppstå på den yttersta dagen.
Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava evigt liv.
Mina får lyssna till min röst, och jag känner dem, och de följa mig. Och jag giver dem evigt liv, och de skola aldrig någonsin förgås, och ingen skall rycka dem ur min hand.
Från oss hava de utgått, men de hörde icke till oss, ty hade de hört till oss, så hade de förblivit hos oss. Men det skulle bliva uppenbart att icke alla höra till oss.

TULIP / TOBOD och CARM

Vad är CARM: s ståndpunkt om kalvinismen?
CARM: s officiella ståndpunkt är att kalvinismen ligger inom ortodoxin. Författare för CARM inkluderar kalvinister och icke-kalvinister.
Kalvinism Arminianism jämförelse rutnät
Kalvinism och Arminianism är två huvudsakliga teologiska perspektiv som handlar om frälsning. I kalvinismen är Gud den ultimata och avgörande faktorn för individens frälsning. I Arminianismen är människans svar på Guds nåd den avgörande faktorn.

Vad är förutbestämning och val?
Förutbestämning och val är båda bibelns läror. Den engelska "predestinationen" översätts från det grekiska ordet proorizo som betyder 1) att förutbestämma, bestäm i förväg; 2) i NT, av Gud som förordnar från evighet; 3) att förutbestämma, utnyttja i förväg. Förutbestämning är alltså den bibliska läran att Gud förutbestämmer vissa händelser och människor för att åstadkomma vad han så önskar. Ordet proorizo förekommer sex gånger i Nya testamentet och visar varje gång att Gud är den som förutbestämmer och förverkligar vissa händelser.

TULIP / TOBOD och Bibeln
Vad Jesus sade
Joh 13:18, "Jag talar icke om eder alla; jag vet vilka jag har utvalt. Men detta skriftens ord skulle ju fullbordas: Den som åt mitt bröd, han lyfte mot mig sin häl.'
Vad Paulus sade
Ef. 1: 4, såsom han ju, förrän världens grund var lagd, har utvalt oss i honom till att vara heliga och ostraffliga inför sig.
1 Tim. 5:21, Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus och de utvalda änglarna att iakttaga detta, utan någon förutfattad mening och utan att i något stycke förfara partiskt.

Källhänvisning

Ordbok kalvinism
"Det teologiska systemet för J. Calvin (främst i sina institut), speciellt som formulerat av T. Beza. Accepterat med varierande grad av modifiering av de flesta icke-lutherska reformerade kyrkor, innehåller vissa doktriner som är karakteristiska för lutherska, liksom andra element som är speciella för sig själv. Bland de förstnämnda finns Skriftens läror som den enda tros regeln, om trängsel av mänsklig fri vilja genom synd och rättfärdighet genom nåd genom tro. " (Cross, F. L. och Elizabeth A. Livingstone, utgåvor. Oxford Dictionary of the Christian Church. Oxford; New York: Oxford University Press, 2005.)

McKim, Donald K. (2014-04-21). The Westminster Dictionary of Theological Terms, Second Edition: Revised and Expanded (Kindle Locations 14590-14592). Westminster John Knox Press. Kindle Edition.
calvinistcorner.com / tulip.htm


Om författaren
Matt Slick är ordförande och grundare av Christian Apologetics and Research Ministry = CARM

https://carm.org/what-is-tulip-in-calvinism

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...