fredag 9 augusti 2019

Vad säger Bibeln om andlig krigföring?


Det finns två huvudsakliga fel när det gäller andlig krigföring, överbetoning och underbetoning. Vissa skyller varje synd, varje konflikt och varje problem på demoner som måste kastas ut. Andra ignorerar helt den andliga sfären och det faktum att Bibeln berättar att vår kamp är mot andemakter. Nyckeln till framgångsrik andlig krigföring är att hitta den bibliska balansen. Jesus kastade ibland demoner ur folk och helade ibland människor utan att nämna något om det demoniska. Aposteln Paulus instruerar kristna att föra krig mot synden i sig (Rom 6) och att föra krig mot den onde (Ef 6:10-18).

För övrigt, bliven allt starkare i Herren och i hans väldiga kraft. Ikläden eder hela Guds vapenrustning, så att I kunnen hålla stånd emot djävulens listiga angrepp. Ty den kamp vi hava att utkämpa är en kamp icke mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare, som råda här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna. Tagen alltså på eder hela Guds vapenrustning, så att I kunnen stå emot på den onda dagen och, sedan I haven fullgjort allt, behålla fältet. Stån därför omgjordade kring edra länder med sanningen, och »varen iklädda rättfärdighetens pansar», och haven såsom skor på edra fötter den beredvillighet som fridens evangelium giver. Och tagen alltid trons sköld, varmed I skolen kunna utsläcka den ondes alla brinnande pilar. Och låten giva eder »frälsningens hjälm» och Andens svärd, som är Guds ord. Gören detta under ständig åkallan och bön, så att I alltjämt bedjen i Anden och fördenskull vaken, under ständig uthållighet och ständig bön för alla de heliga.

Ef 6:10-12 förklarar, "Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna." Denna text lär ut några viktiga sanningar: vi kan bara vara stark i Herrens kraft, det är Guds rustning som skyddar oss och vår kamp är mot ondskans andliga krafter i världen.

Ett kraftfullt exempel på någon som är stark i Herrens kraft är Mikael, ärkeängeln, i Jud 1:9. Mikael, sannolikt den mäktigaste av alla Guds änglar, straffar inte Satan med sin egen makt, men sade: "Må Herren straffa dig." Upp 12:7-8 berättar att Mikael under den sista tiden kommer att besegra Satan. Ändå, när det kom till hans konflikt med Satan, tillrättavisade Mikael Satan i Guds namn och auktoritet, inte hans egen. Det är endast genom vår relation med Jesus Kristus som kristna har någon auktoritet över Satan och hans demoner. Det är bara i hans namn som vår tillrättavisning har någon makt.
Och en strid uppstod i himmelen: Mikael och hans änglar gåvo sig i strid med draken; och draken och hans änglar stridde mot dem, men de förmådde intet mot dem, och i himmelen fanns nu icke mer någon plats för dem.

Ef 6:13-18 ger en beskrivning av den andliga rustning Gud ger oss. Vi ska stå fast med sanningens bälte, iklädd rättfärdighetens bröstharnesk, fredens evangelium, trons sköld, frälsningens hjälm, Andens svärd och genom att be i Anden. Vad representerar dessa bitar av andlig rustning i den andliga krigföringen? Vi ska tala sanning mot Satans lögner. Vi ska vila i det faktum att vi är rättfärdiga på grund av Kristi offer för oss. Vi ska förkunna evangeliet oavsett hur mycket motstånd vi får. Vi ska inte vackla i vår tro, oavsett hur starkt vi blir attackerade. Vårt slutgiltiga försvar är säkerheten vi har i vår frälsning, en försäkran som ingen andlig kraft kan ta bort. Vårt offensiva vapen är Guds ord, inte våra egna åsikter och känslor. Vi ska följa Jesu exempel att erkänna att vissa andliga segrar är endast möjligt genom bön.

Tagen alltså på eder hela Guds vapenrustning, så att I kunnen stå emot på den onda dagen och, sedan I haven fullgjort allt, behålla fältet. Stån därför omgjordade kring edra länder med sanningen, och »varen iklädda rättfärdighetens pansar», och haven såsom skor på edra fötter den beredvillighet som fridens evangelium giver Och tagen alltid trons sköld, varmed I skolen kunna utsläcka den ondes alla brinnande pilar. Och låten giva eder »frälsningens hjälm» och Andens svärd, som är Guds ord. Gören detta under ständig åkallan och bön, så att I alltjämt bedjen i Anden och fördenskull vaken, under ständig uthållighet och ständig bön för alla de heliga.

Jesus är vårt främsta exempel för andlig krigföring. Observera hur Jesus hanterar direkta angrepp från Satan när han blev frestad av honom i öknen (Matt 4:1-11). Varje frestelse besvarades på samma sätt, med orden "Det är skrivet." Jesus visste att ordet från den levande Guden är det mest kraftfulla vapen mot djävulens frestelser. Om Jesus själv använde ordet för att motverka djävulen, vågar vi att använda något mindre?

Därefter blev Jesus av Anden förd upp i öknen, för att han skulle frestas av djävulen.Och när han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter, blev han omsider hungrig. Då trädde frestaren fram och sade till honom: »Är du Guds Son, så bjud att dessa stenar bliva bröd.» Men han svarade och sade: »Det är skrivet: 'Människan skall leva icke allenast av bröd, utan av allt det som utgår av Guds mun.'» Därefter tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom uppe på helgedomens mur och sade till honom: »Är du Guds Son, så kasta dig ned; det är ju skrivet: Han skall giva sina änglar befallning om dig, och de skola bära dig på händerna, så att du icke stöter din fot mot någon sten.'» Jesus sade till honom: »Det är ock skrivet: 'Du skall icke fresta Herren, din Gud.'» Åter tog djävulen honom med sig, upp på ett mycket högt berg, och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sade till honom: »Allt detta vill jag giva dig, om du faller ned och tillbeder mig.» Då sade Jesus till honom: »Gå bort, Satan; ty det är skrivet: 'Herren, din Gud, skall du tillbedja, och honom allena skall du tjäna.'» Då lämnade djävulen honom; och se, änglar trädde fram och betjänade honom.

Det ultimata exemplet på hur man inte ska ägna sig åt andlig krigföring är de sju sönerna av Skevas. "Några kringvandrande judiska andeutdrivare försökte sig också på att uttala Herren Jesu namn över dem som hade onda andar. De sade: 'Jag besvär er vid den Jesus som Paulus predikar!' Det var sju söner till en viss Skevas, en judisk överstepräst, som gjorde så. Men den onda anden svarade dem: 'Jesus känner jag, och Paulus vet jag vem det är. Men vilka är ni?' Och mannen med den onda anden kastade sig över dem, övermannade dem alla och misshandlade dem så svårt att de flydde ur huset, nakna och blodiga." (Apg 19:13-16). De sju sönerna av Skevas använde Jesu namn. Det är inte tillräckligt. De sju sönerna av Skevas har inte en relation med Jesus; Därför var deras ord utan någon makt eller myndighet. De sju sönerna av Skevas förlitade sig på en metod. De förlita sig inte på Jesus som sin Herre och Frälsare och använde inte Guds ord i deras andliga krigföring. Som ett resultat erhöll de förödmjukande stryk. Må vi lära oss av deras dåliga exempel och genomföra andlig krigföring som Bibeln instruerar.

Men också några kringvandrande judiska besvärjare företogo sig nu att över dem som voro besatta av onda andar nämna Herren Jesu namn; de sade: »Jag besvär eder vid den Jesus som Paulus predikar. Bland dem som så gjorde voro sju söner av en viss Skevas, en judisk överstepräst. Men den onde anden svarade då och sade till dem: »Jesus känner jag, Paulus är mig ock väl bekant men vilka ären I?» Och mannen som var besatt av den onde anden störtade sig på dem och övermannade både den ene och den andre; han betedde sig så våldsamt mot dem, att de måste fly ut ur huset, nakna och sargade. Och detta blev bekant för alla Efesus' invånare, både judar och greker, och fruktan föll över dem alla, och Herren Jesu namn blev storligen prisat. Och många av dem som hade kommit till tro trädde fram och bekände sin synd och omtalade vad de hade gjort. Och ganska många av dem som hade övat vidskepliga konster samlade ihop sina böcker och brände upp dem i allas åsyn. Och när man räknade tillsammans vad böckerna voro värda, fann man att värdet uppgick till femtio tusen silverpenningar

Sammanfattningsvis, vad är nyckeln till framgång i andlig krigföring? För det första förlitar vi oss på Guds kraft, inte vår egen. För det andra, tillrättavisar vi i Jesu namn, inte vår eget. För det tredje, vi skyddar oss med Guds fulla rustning. För det fjärde, för vi krig med Andens svärd Guds Ord. Slutligen måste vi komma ihåg att medan vi för andlig krigföring mot Satan och hans demoner är inte varje synd eller problem en demon som måste tillrättavisas.


https://www.gotquestions.org/spiritual-warfare.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...