fredag 16 augusti 2019

Trans ska vi hålla på med det och är det bibliskt korrekt?


Om igen så har jag inte lärarens gåva så jag får göra så gott jag kan med den Helige Andes hjälp. Tyvärr hittar jag ingenting som redan är färdigskrivet inom just detta och skillnaderna, vilket är varför jag får göra det helt själv. Trans eller dess synonymer; Hänryckning, extas, exaltation, hypnos, dvala och koma beskriver ett tillstånd. Trans är översatt med hänryckning i vår svenska bibel.

Då jag inte kan hitta en enda förklaring på vad som menas med trans på svenska utan hamnar på på saker som har med transvestiter att göra så får det bli engelskan och översätta.


En förklaring av trans är denna: ett halvmedvetet tillstånd kännetecknat av avsaknad av svar på yttre stimuli, vanligtvis inducerat av hypnos eller inmatat av ett medium.
"hon satte honom i en lätt trans"

synonymer: dumhet, stupor, dis, hypnotiskt tillstånd, halvmedvetet tillstånd, dröm, dagdröm, brun studie, avstängd animation.”


Det är inte detsamma som används inom t.ex New Age och av t.ex. hypnotisörer och medium. När de använder ordet trans som även engelska bibeln översätter det med (svenska bibeln har hänryckning) så menar de en helt annan sak. Även NAR = Nya Apostoliska Reformationen använder sig av detta till viss del och då på samma sätt som ovan nämnda.

Jag börjar med 1 Sam 19:19-24I den här berättelsen ser vi att David kom i profetisk hänryckning och det visade sig att de andra som sändes dit också blev hänryckta. Exakt hur denna hänryckning artade sig är svårt att förstå, men det var Gud själv som gjorde detta. Det var inte något självpåtaget.

Och det blev berättat för Saul att David var i Najot vid Rama. Då sände Saul dit några män med uppdrag att hämta David. Men när Sauls utskickade fingo se skaran av profeterna i profetisk hänryckning, och fingo se Samuel stå där såsom deras anförare, kom Guds Ande över dem, så att också de fattades av hänryckning. När man omtalade detta för Saul, sände han dit andra män; men också de fattades av hänryckning. Och när han då ytterligare, för tredje gången, sände dit män med samma uppdrag, fattades också dessa av hänryckning. Då begav han sig själv till Rama; och när han kom till den stora brunnen i Seku, frågade han: »Var äro Samuel och David?» Man svarade: »De äro i Najot vid Rama.» Då begav han sig dit, till Najot vid Rama. Men Guds Ande kom också över honom, så att han hela vägen gick i profetisk hänryckning, ända till dess att han kom fram till Najot vid Rama. Då kastade också han av sig sina kläder, i det att också han blev fattad av hänryckning inför Samuel; och han föll ned och låg där naken hela den dagen och hela natten. Därför plägar man säga: »Är ock Saul bland profeterna?»”

Ska jag jämföra det med den knappa sex minuter långa video som jag såg av en som är utbildad hypnotisör så är det långt ifrån detta som menas. Denna kvinna lärde ut att man själv kan på bara en minut gå in i ett trans tillstånd och väl där så kunde man förändra saker om sig själv t.ex. En sak man kunde förändra var bilden av sig själv om man var nervös så kunde man i transtillståndet intala sig själv att man inte var det.

Motsvarigheten till detta inom NAR är en självhypnos-video (min titel på den) som man i början kan använda sig av för att gå in i transliknande tillstånd och väl där kan man gå in i tronrummet hälsa på alla inklusive Gud ansikte mot ansikte och bli visade runt i himlen. Det är endast en stillbild. I första versionen tog den upp hela rutan men videon togs bort och nuvarande versionen är mindre bild vilket gör att den känns mindre psykosiskt påtvingande. Bob Jones är den ansvarig för denna.

Vi pratar här alltså om något som vi själva åstadkommer. Det är inte Gud själv som försätter oss i en trans eller hänryckning. Skillnaden är markant både i vem som åstadkommer det och vad dess syfte är.

När Petrus föll i hänryckning som beskrivs i Apg 10:9-23 (omnämns även i Apg 11:4-18) så såg han som en vaken vision och hörde en röst tala.

Men dagen därefter, medan dessa voro på vägen och nalkades staden, gick Petrus vid sjätte timmen upp på taket för att bedja. Och han blev hungrig och ville hava något att äta. Medan man nu tillredde maten, föll han i hänryckning. Han såg himmelen öppen och någonting komma ned som liknade en stor linneduk, och som fasthölls vid de fyra hörnen och sänktes ned till jorden. Och däri funnos alla slags fyrfota och krälande djur som leva på jorden, och alla slags himmelens fåglar. Och en röst kom till honom: »Stå upp, Petrus, slakta och ät.» Men Petrus svarade: »Bort det, Herre! Jag har aldrig ätit något oheligt och orent.» Åter, för andra gången, kom en röst till honom: »Vad Gud har förklarat för rent, det må du icke hålla för oheligt.» Detta skedde tre gånger efter varandra; sedan blev duken strax åter upptagen till Himmelen. Medan Petrus i sitt sinne undrade över vad den syn han hade sett skulle betyda, hade de män som voro utsända av Kornelius redan frågat sig fram till Simons hus; och de stannade nu vid porten och ropade på någon för att få veta om Simon, som ock kallades Petrus, gästade där. Men under det Petrus alltjämt begrundade synen, sade Anden till honom: »Här äro ett par män som fråga efter dig. Stå upp, och gå ditned och följ med dem, utan att tveka; ty det är jag som har sänt dem.» Då steg Petrus ned till männen och sade: »Se här är jag, den som I frågen efter. Av vilken orsak haven I kommit hit?» De svarade: »Hövitsmannen Kornelius, en rättfärdig och gudfruktig man, som har gott vittnesbörd om sig av hela det judiska folket, har i en uppenbarelse fått befallning av en helig ängel att hämta dig till sig och höra vad du har att säga.» Då bjöd han dem komma in och beredde dem härbärge. Dagen därefter stod han upp och begav sig åstad med dem; och några av bröderna i Joppe följde med honom.”

Om igen är det Gud som gör något inte människan. Gud använder sig av detta för att tala med Petrus och visa honom någonting.

Jag går nu över till en annan video om trans som beskriver vad trans är:

Vad är trance. Mentalistmästaren.
Trans är varje sinnestillstånd med mycket selektiv inriktning och avstängd misstro, där människor inte längre gör kritiska bedömningar, och det följs ofta av mental avslappning.”

En helt annan sida av trans tas upp i denna, vilket jag inte ens skulle kalla trans utan att man blir distraherad av annat varför jag inte tar med mer än så här. Men även i den videon jag omnämner tidigare så talar hon om vikten att slappna av så helt klart är det ett återkommande tema. I förlängningen av första omnämnda videon så gick hon in på att man kunde gå från trans djupare in via djupmeditation till självhypnos.
Utöver det här om trans så har vi en hel musikmarknad som är inriktad på trans och det kopplas ihop med djupmeditation. Och även inom NAR har vi så kallad ”avslappningsmusik” som ska underlätta för att komma in i ett meditativt tillstånd. Idag så finns många sådana här extra-bibliska saker tillgängliga som de kristna förr lyckligt kunde överleva utan. Vi lägger idag till så mycket till Guds ord så det är rent ut sagt sorgligt. Guds ord idag anses inte gott och tillräckligt nog.

Apg 22:17-21 Men när jag hade kommit tillbaka till Jerusalem, hände sig, medan jag bad i helgedomen, att jag föll i hänryckning och såg honom och hörde honom säga till mig: 'Skynda dig med hast bort ifrån Jerusalem; ty de skola icke här taga emot ditt vittnesbörd om mig.'

Om igen ser vi hur det går till när Paulus denna gången kommer i hänryckning. Gud är den som åstadkommer det inte Paulus själv. Detsamma ser vi i Uppenbarelseboken när Johannes kommer i hänryckning. Gud använder sig av det för att tala med människan i vad som mer verkar vara en vaken vision än att på egen hand försöka åstadkomma någonting.

Upp 1:10-13 Jag kom i andehänryckning på Herrens dag och fick då bakom mig höra en stark röst, lik ljudet av en basun, och den sade: »Skriv upp i en bok vad du får se, och sänd den till de sju församlingarna i Efesus och Smyrna och Pergamus och Tyatira och Sardes och Filadelfia och Laodicea.» Och jag vände mig om för att se vad det var för en röst som talade till mig; och när jag vände mig om, fick jag se sju gyllene ljusstakar och mitt i bland ljusstakarna någon som liknade en människoson, klädd i en fotsid klädnad och omgjordad kring bröstet med ett gyllene bälte.
Upp 4:2 detsamma kom jag i andehänryckning. Och jag fick se en tron vara framsatt i himmelen, och någon satt på den tronen;

Vi får inte vara för snara med att ta till oss sådant som går utanför vad bibeln lär oss. Bibeln räckte för alla de som förr var kristna och den räcker för oss idag. Gud glömde inte lägga till saker, undervisning och praktiseringar som han nu uppenbarar för oss i sista tiden som livsnödvändiga.

2 Tim 3:16-17 All skrift som är ingiven av Gud är ock nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet, så att en gudsmänniska kan bliva fullt färdig, väl skickad till allt gott verk.

Detta har räckt för kristna genom alla tider och det räcker för oss också.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...