fredag 9 augusti 2019

Vad andlig krigföring är och vad det definitivt inte är

Av Drew Larson 13 november 2015

Guds vapenrustning" i Ef 6:10-18.
För övrigt, bliven allt starkare i Herren och i hans väldiga kraft. Ikläden eder hela Guds vapenrustning, så att I kunnen hålla stånd emot djävulens listiga angrepp. Ty den kamp vi hava att utkämpa är en kamp icke mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare, som råda här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna. Tagen alltså på eder hela Guds vapenrustning, så att I kunnen stå emot på den onda dagen och, sedan I haven fullgjort allt, behålla fältet. Stån därför omgjordade kring edra länder med sanningen, och »varen iklädda rättfärdighetens pansar», och haven såsom skor på edra fötter den beredvillighet som fridens evangelium giver. Och tagen alltid trons sköld, varmed I skolen kunna utsläcka den ondes alla brinnande pilar. Och låten giva eder »frälsningens hjälm» och Andens svärd, som är Guds ord. Gören detta under ständig åkallan och bön, så att I alltjämt bedjen i Anden och fördenskull vaken, under ständig uthållighet och ständig bön för alla de heliga.

Rustning som en bild, ger den troende fantasi att se det kristna livet på ett visst sätt. En soldat som tar på sig rustningar ger ett uttryck för den värld de går in i. Stunderna framför dem är inte helt säkra. Det finns en verklig fara i deras framtid - fara som inte bara hotar på ett allmänt sätt, utan som erbjuder ett särskilt, specifikt hot för dem personligen.
Det finns på samma sätt ett element av fara i det kristna livet som Paulus varnar församlingen i Efesus om. Det är en fara inte bara inifrån oss själva, utan också en särskild, extern källa: en andlig enhet som vi kallar Satan ”anklagaren” eller djävulen. Vi vet detta eftersom i verserna 11-12 säger Paulus att anledningen till att ta på sig Guds fullständiga rustning är så att du kan stå emot djävulens planer. Ikläden eder hela Guds vapenrustning, så att I kunnen hålla stånd emot djävulens listiga angrepp. Ty den kamp vi hava att utkämpa är en kamp icke mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare, som råda här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna.

Tyvärr har hela frågan om andlig krigföring i många år nu komplicerats av kristna osunda rörelser som kapat det och gjort om idén till en kuslig sensationell karikatyr. En berättelsen som för alltid fastnat i mitt sinne är av en kristen grupp som försökte bestiga Mount Everest för att slåss och förvisa en ande som de kallade ”himmelens Drottning”, som påstods undertrycka evangeliets arbete i Turkiet. Jag får lita på att läsaren inser att detta är idioti på svart bälte nivå.

Det här är bedrövligt. Det är synd eftersom andlig krigföring inte är en sak. Skriften berättar för oss att det finns riktiga, verkliga andliga krafter som är uppresta mot den treeniga Guden och hans verkliga mål, vilka du och jag tillhör i fortsatt trofasthet och trohet till Jesus.

Att veta att andlig krigföring inte är den galenskapen som den så ofta maskeras som är naturligtvis användbart. Det hjälper oss att säga, "Nej, bra försök" till idioti som annars bara överlever på vår dumhet och naivitet.

När det gäller vad det är låt mig riskera detta som en kort definition: Andlig krigföring är inflytande/ påtryckande av allt som Gud lovar mot allt som motsätter sig Guds syften.

Gud är en Gud av syften och löften. Syfte att återlösa världen och lovar att döma ogudaktigheten. Syfte att  sina barn att växa till till manlig mognad och lovar att förvaltare den processen utan att misslyckas. Syfte att rädda oss och förhärliga sitt namn och löften om våra liv och om hans heliga karaktär.

Satan och hans andliga krafter motsätter sig allt detta. De motsätter sig alla Guds syften för frälsning och förlossning, liksom hans alla löften för att uppnå det.

Hos icke-kristna kommer fienden och hans styrkor att försöka hindra frälsningen (Luk 8:11-12) och uppmuntra synd (Ef 2:1-3).
Så är nu detta liknelsens mening: Säden är Guds ord. 12Och att den såddes vid vägen, det är sagt om dem som hava hört ordet, men sedan kommer djävulen och tager bort det ur deras hjärtan, för att de icke skola komma till tro och bliva frälsta.
Så har han ock gjort eder levande, eder som voren döda genom de överträdelser och synder i vilka I förut vandraden, efter denna världs och tidsålders sätt, i det I följden fursten över luftens härsmakt, över den andemakt som nu är verksam i de ohörsamma. Bland dessa voro förut också vi allasammans, där vi vandrade i vårt kötts begärelser och gjorde vad köttet och sinnet ville; och vi voro genom vår natur hemfallna åt vredesdomen, vi likasom de andra.

Hos kristna kommer de att försöka bryta vår anknytning till Gud, byta ut vår naturliga fallenhet att synda och lura oss att tro osanningar som kan hindra vårt lärjungarskap eller få oss att förlora vår effektivitet för Guds rike.

Deras främsta verktyg för detta motstånd är lögner (1 Mos 3:1Joh 8:44) och frestelser (Matt 4:1-11).

Men ormen var listigare än alla andra markens djur som HERREN Gud hade gjort; och han sade till kvinnan: »Skulle då Gud hava sagt: 'I skolen icke äta av något träd i lustgården'?
I haven djävulen till eder fader, och vad eder fader har begär till, det viljen i göra. Han har varit en mandråpare från begynnelsen, och i sanningen står han icke, ty sanning finnes icke i honom. När han talar lögn, då talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader.

Därefter blev Jesus av Anden förd upp i öknen, för att han skulle frestas av djävulen. Och när han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter, blev han omsider hungrig. Då trädde frestaren fram och sade till honom: »Är du Guds Son, så bjud att dessa stenar bliva bröd.» Men han svarade och sade: »Det är skrivet: 'Människan skall leva icke allenast av bröd, utan av allt det som utgår av Guds mun.'» Därefter tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom uppe på helgedomens mur och sade till honom: »Är du Guds Son, så kasta dig ned; det är ju skrivet: Han skall giva sina änglar befallning om dig, och de skola bära dig på händerna, så att du icke stöter din fot mot någon sten.'» Jesus sade till honom: »Det är ock skrivet: 'Du skall icke fresta Herren, din Gud.'» Åter tog djävulen honom med sig, upp på ett mycket högt berg, och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sade till honom: »Allt detta vill jag giva dig, om du faller ned och tillbeder mig.» Då sade Jesus till honom: »Gå bort, Satan; ty det är skrivet: 'Herren, din Gud, skall du tillbedja, och honom allena skall du tjäna.'»Då lämnade djävulen honom; och se, änglar trädde fram och betjänade honom.

Med tanke på det dramatiska och milt läskiga sammanhanget har Skriften två värdefulla löften för oss, det ena slutligt och det andra omedelbart. Den första är att medan dessa krafter visserligen är mäktiga (Satan beskrivs som ett "rytande lejon", som äute efter att sluka människor), är de slutligen underordnade vår allsmäktiga och allestädes närvarande Gud.
Och jag har den tillförsikten, att han som i eder har begynt ett gott verk, han skall ock fullborda det, intill Kristi Jesu dag. Fil 1:6
Min Fader, som har givit mig dem, är större än alla, och ingen kan rycka dem ur min Faders hand. Joh 10:29
Men vi veta att för dem som älska Gud samverkar allt till det bästa, för dem som äro kallade efter hans rådslut. Rom 8:28

Det andra löfte är att vi har omedelbar hjälp tillgänglig för oss. Detta är syftet med "Guds rustning" som Paulus nämner. Medan vi i slutändan är avsedda för himmelens säkerhet, blir vi här och nu angripna av ”den ondes alla brinnande pilar Ef 6:16”. Använder vi Guds fullständiga rustning har vi löfte om det fulla utbudet av hans löften för oss vilka är sanning, rättfärdighet, fredens evangelium, tro, frälsning, Guds ord, bön - vi kan stå fast mot varje attack.

Om detta inte är du - det vill säga om du är en kristen bror eller syster som ständigt verkar bli sårad, blodig eller skadad av fiendens slag och stötar och inte kan förstå varför - har jag svåra och spännande nyheter att dela: det finns en rustning tillgänglig för dig. Att lära sig använda det kommer troligtvis att vara hårt arbete, men det bästa av ditt andliga liv är i din framtid.

Du är inte avsedd för svaghet. Du är avsedd för styrka (Jak 4:7) -en styrka som inte kommer från dig, utan till dig, från Kristus "För övrigt, bliven allt starkare i Herren och i hans väldiga kraft. Ef 6:10".
Så varen nu Gud underdåniga, men stån emot djävulen, så skall han fly bort ifrån eder.

Det är därför det inte finns någon rustning av "självhjälpsavdelningen i Barnes & Noble." Det finns ingen bröstplatta av medvetenhet eller sköld för att "stanna i ögonblicket", ingen hjälm för att centrera andning eller svärd av "självkänsla mantra."

https://intervarsity.org/blog/what-spiritual-warfare-and-what-it-definitely-isn%E2%80%99t

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...