lördag 10 augusti 2019

Vad är ett helande-rum? Är helande-rum bibliska?

Ett ”helande rum” är helt enkelt ett rum som ägnas åt helande. Oftast är det ett helande som söks från Gud genom den Helige Ande. Men det finns också helande rum som är dedikerade till holistisk välbefinnande och psykisk helande, där ”självhelande” söks genom kristaller, spådom, akupunktur och änglaingripande. Eftersom den senare typen av helande verkligen inte är biblisk, kommer den här artikeln endast att behandla de helande rum som främjas inom den karismatiska rörelsen.
Om vi backar tillbaka till de tidiga dagarna av pingströrelsen så upprättade ledare som John G. Lake och Charles Parham ”helande rum” för det specifika syftet att be för de sjuka och administrera gudomligt helande. Nyligen har det skett ett återuppvaknande/ uppsving av helande rum. Det finns till och med en ”International Association of Healing Rooms (IAHR)= internationell gemenskap av helanderum” idag.

De flesta 
helande-rum är öppna vid vissa tider varje vecka. Vanligtvis kan en person gå in i en kyrka med ett helande rum, fylla i ett kort formulär, gå till helande-rummet och vänta på bön. Ibland hålls en lovprisnings- gudstjänst innan helande-rummet öppnas. När en person kommer in i helande-rummet kommer en annan eller flera personer för att be över honom. Det spelas vanligtvis musik för att ställa in rätt stämning och litteratur om helande att granska eller köpa. Vissa rum har också ”bönedukar” tillgängliga - dukar som det har betts över och som är smorda med olja som ett hjälpmedel till helandet - en praktisering baserad på Apg 19:11–12. I överensstämmelse med karismatisk undervisning läggs det stor vikt  att ha tillräckligt med tro för att bli helad med att tala i tungor som bevis för att man har fått dopet i den Helige Ande.
Och Gud gjorde genom Paulus kraftgärningar av icke vanligt slag. Man till och med tog handkläden och förkläden, som hade varit i beröring med hans kropp, och lade dem på de sjuka; och sjukdomarna veko då ifrån dem, och de onda andarna foro ut.

Att be för varandra uppmuntras i hela Skriften (1 Sam 12:23; 1 Tim 2: 1Jak 5: 15–16), och det är inte fel att be om fysisk helande. De som tillhandahåller helande rum påstår sig ha hög hänsyn för tillräckligheten i Kristi offer och Guds medkänsla. Det finns emellertid vissa övertygelser förknippade med helande-rum som bör orsaka viss oro.
Vare det ock fjärran ifrån mig att jag skulle så synda mot HERREN, att jag upphörde att bedja för eder! Jag vill fastmer lära eder den goda och rätta vägen.
Så uppmanar jag nu framför allt därtill att man må bedja, åkalla, anropa och tacka Gud för alla människor,
Och trons bön skall hjälpa den sjuke, och Herren skall låta honom stå upp igen; och om han har begått synder, skall detta bliva honom förlåtet. Bekännen alltså edra synder för varandra, och bedjen för varandra, på det att I mån bliva botade. Mycket förmår en rättfärdig mans bön, när den bedes med kraft.

Först är en felaktig tolkning av ” Jes 53: 5 Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull; näpsten var lagd på honom, för att vi skulle få frid, och genom hans sår bliva vi helade.” Denna vers säger tydligt att Messias skulle vara" genomborrad "för vår överträdelse - vårt brott mot Guds lag. Jesus "krossades" på korset på grund av tyngden våra synder och Guds vrede mot densamma. Jesus "straffades" för att vi skulle få fred - försoning med Gud.
Det är den sista delen av versen som nämner ”helande” som tas helt ur sitt sammanhang i helande-rum. Hela versen listar de spirituella välsignelserna som Jesu död ger, och det "helande" som nämns i slutet av versen är inget undantag - det är ett andligt botemedel mot syndens förbannelse, inte våra fysiska åkommor. Jes 53:5 citeras i 1 Pet 2:24, och där tydliggör aposteln att Jesu ”helande” är ett andligt helande till ”rättfärdighet”. Dagens ledare för helande-rum tror att Jesu kors var tänkt att läka vår fysiska kroppar. Deras tolkning är i bästa fall inte kontextuell och sänker värdet av försoningen.Och »våra synder bar han» i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort ifrån synderna och leva för rättfärdigheten; och »genom hans sår haven I blivit helade». 
Matt 8:17 citeras ofta i samband med Jes 53 som en del av fördelarna med korset. Denna vers, som följer en beskrivning av Jesu helande tjänst, säger: "för att det skulle fullbordas, som var sagt genom profeten Esaias, när han sade: Han tog på sig våra krankheter, och våra sjukdomar bar han. " Matt 8:17 anger dock att profetian uppfylldes under Jesu livstid - inte vid korset. Jesu ”bar våra sjukdomar” har att göra med hans liv, inte hans död.

Här tror jag som översätter inte exakt likadant. Jag tror vi kan bli helade idag. Men det sker när Gud vill och inte på krav som det är inom trosrörelsen. Ett mirakel skulle inte vara ett mirakel om det hände varje gång.”

En annan 
varningsflagga är tillverkning och distribution av bönedukar. En sådan praxis beordras aldrig i Bibeln, och vi har inte heller ett exempel på att någon gör det som ett sätt att hela. Hela Apg 19:11–12 säger att Gud arbetade kraftfullt i Paulus och utförde ”extraordinära mirakel.” Ett av dessa ”extraordinära mirakel” var att de som rörde Paulus kläder helades. Folket tillverkade inte sina egna kläder; de rörde vid de kläder som Paulus hade på sig, och Gud valde att hela dem, precis som Jesus botade den som rörde hans mantel (Matt 14:36). Vi har ingen garanti för att vi ska kunna göra sådana lämningar till våra egna idag. Det finns en anledning till att Lukas säger att mirakler var ”extraordinära”; de var aldrig tänkta att bli ”vanliga”.

Och Gud gjorde genom Paulus kraftgärningar av icke vanligt slag. Man till och med tog handkläden och förkläden, som hade varit i beröring med hans kropp, och lade dem på de sjuka; och sjukdomarna veko då ifrån dem, och de onda andarna foro ut.
Och de bådo honom att allenast få röra vid hörntofsen på hans mantel; och alla som rörde vid den blevo hulpna.

En tredje orsak till oro är en del av orden/ tongångarna som används i helande-rum. Många helande ministrar beskriver sig själva som att de vill "förbereda jorden för hans ankomst genom sång", för att ha en "underbar fest" och att "återställa staden genom helanden." Ett problem med sådana uttalanden är att Jesus sa i Matt 24:14 att det är predikandet av evangeliet som föregår Kristi återkomst - inte sjungandet av sånger. Likaså sker det verkliga helandet av en stad när människor i den staden omvänder sig från synd och vänder sig till Gud (2 Krön 7:14Jon 3:6–10).Och detta evangelium om riket skall bliva predikat i hela världen, till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan skall änden komma.
men mitt folk, det som är uppkallat efter mitt namn, då ödmjukar sig och beder och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, så vill jag höra det från himmelen och förlåta deras synd och skaffa bot åt deras land
Och när saken kom för konungen i Nineve, stod han upp från sin tron och lade av sin mantel och höljde sig i sorgdräkt och satte sig i aska. Sedan utropade och förkunnade man i Nineve, enligt konungens och hans stores påbud, och sade: »Ingen människa må smaka något, icke heller något djur, vare sig av fäkreaturen eller småboskapen; de må icke föras i bet, ej heller vattnas. Och både människor och djur skola hölja sig i sorgdräkt och ropa till Gud med all makt. Och var och en må vända om från sin onda väg och från den orätt som han har haft för händer. Vem vet, kanhända vänder Gud då om och ångrar sig och vänder sig ifrån sin vredes glöd, så att vi icke förgås.» Då nu Gud såg vad de gjorde, att de vände om från sin onda väg, ångrade han det onda som han hade hotat att göra mot dem, och han gjorde icke så.
Evangeliet bör inte reduceras till ett budskap om fysiskt helande. Kristi blod räddar oss från synd, inte från fysiska sjukdomar. Jesus dog inte för att stärka spektakulära mirakel i kyrkan idag. De "större sakerna" som Jesus lovade att vi skulle göra i Joh 14:12 tolkas bättre som andliga erövringar och den globala utvecklingen av evangeliet genom oss. När allt kommer omkring är den andliga förvandlingen av ett återfött hjärta ett större mirakel än något fysiskt helande någonsin kan vara - det andliga miraklet varar för evigt, men det fysiska miraklet är bara tillfälligt.
Icke är du väl förmer än vår fader Jakob, som gav oss brunnen och själv med sina barn och sin boskap drack ur den?

Att ha ett rum tillägna
t till bön där människor söker Herrens svar på sina framställningar kan vara fördelaktigt andligt, fysiskt och känslomässigt (Jak. 5:16). Men vi borde vara försiktiga med några saker som folk tror på och praktiseringen i helande rum, särskilt om evangeliet är utspädd.Bekännen alltså edra synder för varandra, och bedjen för varandra, på det att I mån bliva botade. Mycket förmår en rättfärdig mans bön, när den bedes med kraft.
https://www.gotquestions.org/healing-rooms.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...