fredag 24 maj 2019

Jesus Culture vad är det ?

Jesus Kulturens Rörelse och dess farliga undervisning.
21 april 2014
Jesus Culture = Jesus Kulturen 


Jesus Kulturen började 1999 som en konferens kallad Jesus Kulturens Konferens, och leddes av Banning Liebscher, ungdomspastor i Bethel församlingen Redding, Kalifornien. Musiken på dessa konferenser leddes av Kim Walker-Smith och de andra som skulle bli kända som Jesuskulturens band. Medans många bara är medvetna om deras musik, är Jesus Kulturen mycket mer än bara ett band; det "är en rörelse med syftet att tända jordens nationer till väckelse!"

Emedan Jesus Kulturen är mer än ett band är det deras musik som har vuxit i popularitet. De uppträdde även på Louie Giglio's ”Passion Conference = passions konferens” i januari 2013, där John Piper var talare. Många unga kristna är bekanta med Jesuskulturens musik, och många kyrkor, bibelläger och andra ministerier sjunger deras sånger i lovsången. Men Jesus Kulturen är inte bara ett band; Det är en rörelse som främjar falsk undervisning och lärare, den bygger inte på Bibeln utan på de föreslagna visionerna och profetiorna hos dess ledare, de lär ut en falsk syn på fysisk helande och välstånd och har en tragiskt låg synvinkel om Gud och evangeliet om Jesus Kristus.

Innan vi går in på djupet av Jesu kulturens undervisning är det nödvändigt att titta på de personer som påverkar dem. Även om vilka de associerar sig med kanske inte ensamt gör rörelsen kättersk, ger de människor som Jesus Kultur stödjer och tillåter tala på sina konferenser anledning till oro. För det första påverkas rörelsen starkt av Bill Johnson, huvudpastor i Bethel Church. Han har blivit starkt påverkad av den karismatiska Toronto-välsignelsen och dess ledare. Eftersom Jesus-kulturen kommer från Bethelkyrkan kommer mycket av deras lärdomar från Johnson som vi kommer se på i detalj senare.

Vem/vilka mer påverkar Jesuskulturen? Banning Liebscher skriver: "Smörjelse-nivån som många av fäderna och mödrarna i tron drevs av, som t.ex. John G. Lake, Oral Roberts och Kathryn Kuhlman är tillgängliga för alla som hungrar efter det." Liebscher gör ett intressant val när han hävdar vem Jesus kulturens fäder och mödrar i tron är. Först av allt levde Lake, Roberts och Kuhlman inte för så länge sedan - i slutet av 1800-talet till slutet av 1900-talet. Liebscher hänvisar alltså inte till kyrkofäder för flera århundraden sedan, utan till de som föddes för knappt ett sekel sedan. Alla tre var mästare i helande tjänster och avvisas generellt som oortodoxa av många evangeliska. De lärde också många falska läror, särskilt om fysisk helande och materiellt välstånd. Således bara det att Jesus kulturen påverkats så kraftigt av dessa män och kvinnor, gör att man bör vara försiktig med att följa dem och lyssna på deras musik.


En låg syn på skriften

Den första faran för Jesus kulturens rörelse är hur deras ledare hanterar Skriften. De hanterar Guds Ord på ett sätt som passar deras egna syften. Ledarna för Jesus Kulturens rörelse har en tendens att allegorisera/ tolka/ uppfatta bibliska berättelser, särskilt i Gamla testamentet, för att göra om texten till den samtida kristna, istället för att se vad passagen säger om Gud - Hans makt, syfte och frälsningsplan. Detta är särskilt tydligt i rörelsens "manifest", Banning Liebschers bok Jesus Kulturen.

Till exempel tar Liebscher 2 Kon 2:19-22 och tolkar en befallning som Elisa gav till sin tjänare. Tjänaren skulle ta en ny skål fylld med salt och hälla saltet i vattenkällan nära Jerikos stad. Liebscher använder denna passage som en allegori (= en bild för att förklara en dold mening) och skriver: "Gud släpper ut en ny strategi (ny skål) när han kastar troende (salt) i vattnets källor till samhället." Denna berättelse i 2 Konungaboken ger inte Liebscher berättigade att använda denna passage som en allegori för att legitimera sina påståenden. Det är snarare en berättelse som visar att Elisa är en sann profet och att Herren är med Elisa som han var med Elia. Denna allegoriska användning av Skriften är tyvärr utbredd genom hela Jesus-kulturen.

Ett annat fel som Jesu kulturens ledare ofta gör är att använda Skriften på ett oärligt sätt, genom att använda den ur dess kontext för att få den vers de citerar att betyda vad som helst som passar deras syften. I ”Jesus Kulturen” citerar Banning Liebscher Apostlagärningarna 10:38, som är en del av Peters tal till hedningarna i Cornelius hem. Sedan hävdar han att den nya rasen av väckelsefolk som reses upp "kommer att märkas med en Apostlagärningarna 10:38 smörjelse". Liebscher ger emellertid inga bevis från Apostlagärningarna 10 eller någon annanstans i Skriften för sitt påstående att kristna skulle fungera under en "Apostelagärningarna 10:38 smörjelse" som i sitt sammanhang talar om Jesu smörjelse och de tecken och underverk som Han gjorde. I stället citerar Liebscher enbart denna vers och hävdar att alla kristna ska fungera under denna smörjelse. Denna användning av Skriften är utan tvivel tveksam.

Andra exempel på felaktiga användningar av Skriften i ”Jesus Kulturen”, är rörelsens ledares predikningar och deras bloggar finns i överflöd. Men den mest tragiska och farliga behandlingen av skriften når sin höjd genom visioner och drömmar som upphöjs till samma nivå eller rent av över skriften. De säger aldrig uttryckligen detta, men det är tydligt i deras skrifter och predikningar. När du till exempel skriver om bön ger Liebscher flera nycklar till oavbruten bön. En av nycklarna till bön visar hur mycket tro Jesus kulturen lägger in i sina visioner och drömmar: Den fjärde nyckeln till oavbruten bön är profetisk uppenbarelse. ”Detta har ett stort inflytande i vår tjänst. När Herren talar till oss genom drömmar, profetiska ord, skrifter och andra profetiska erfarenheter, ger han bränsle till våra bön-eldar." I detta citat är Skriften bara en källa bland många andra till gudomlig uppenbarelse.

I Jesu kulturens rörelse är skriften inte den enda platsen som kristna ska gå till för att höra Gud tala. Snarare söker de också visioner och drömmar. Tyvärr bygger Jesus kulturen lika mycket av sin teologi på dessa visioner som de gör på Bibeln. Deras tjänst, som Liebscher till och med erkänner, har påverkats enormt av profetisk uppenbarelse. De flesta av de vittnesbörd och många personliga berättelser som ges av ledarna i Jesus Kulturens rörelse visar detta inflytande. Tragiskt nog läses dessa visioner och profetior ofta in i Skriften när de uppmanar sina anhängare att följa sina olika drömmar.

Denna upphöjelse av visioner till en biblisk nivå är en av Jesus kulturens farligaste läror. Trots att de hävdar att Skriften är "Guds enda ofelbara och auktoritativa ord" är i kärnan i deras praktiseringar och trossystem, att visioner och profetior får lika mycket myndighet. Även om dessa visioner var legitima, skulle Jesus kulturen fortfarande vara skyldiga till att fokusera på dem över Skriften. Det här är en tragisk förhöjning av visioner, - som kanske eller kanske inte är ifrån Gud - över Skriften, som är Guds inspirerade ord till människan.


En obiblisk syn på mirakulöst helande

Jesus Kultur främjar utövandet av tecken och underverk i varje troendes liv. Liebscher skriver: "Vi föddes för att leva i det övernaturliga världen – en värld av helande, det profetiska, änglamöten och Andens gåvor. Det är det mest naturliga för en kristen att leva en övernaturlig livsstil. . . . Denna nya ras av väckelsefolk som kommer fram på jorden kommer att vara en generation som har omfamnat det övernaturliga riket." Men vad är deras teologi bakom dessa mirakel, särskilt bakom helande? Svaret visar en annan fara i Jesu kulturens teologi.

Ledarna för Jesuskulturens rörelse tror och lär ut att Kristus köpte fysiskt helande på korset, så att kristna inte skulle vara sjuka men skulle bli läkta från alla sjukdomar. Bill Johnson skriver på Jesukulturens webbplats, "Hur kan Gud välja att inte hela någon när han redan köpt deras helande? . . . När han bar piskrappen på sin kropp betalade han för vårt mirakel. Han bestämde sig redan där för att hela. Du kan inte besluta att inte köpa något efter att du redan har köpt det. " Han säger också i en predikan i Bethelkyrkan:" Jag vägrar att skapa en teologi som möjliggör/tillåter sjukdom. "

Ledarna för Jesus kulturens rörelse hävdar att så länge som sanna kristna har tillräcklig tro, kommer Gud att hela dem, eftersom han redan betalat för deras helande. Så, kristna borde aldrig vara sjuka. Om de är sjuka eller har någon försvagande sjukdom, måste det bero på att de själva eller den som försöker hela dem inte har tillräckligt med tro, helaren saknar en kraftfull helande smörjelse, eller det finns oförutsedda faktorer inblandade i helandet som helaren missade för att han inte är tillräckligt utbildad i konsten att hela. Enligt Jesus-kultur tillåter Gud inte sjukdom för att hjälpa en kristen att bygga sin karaktär eller växa till i tro. Romarbrevet 5:3-5 och passager som det ignoreras. Det här är deras grundläggande teologi av helande: Jesus har redan köpt sitt folks helande så anledningen till att människor inte är helade är att de har saknat något som är viktigt i helandeprocessen, och när de hittar vad det är kommer helandet att bli framgångsrik.

Denna teologi angående helande är farlig och obiblisk. Fysiskt helande ges inte i försoningen på det sätt som Jesus kulturen påstår. Deras påstående bygger på Jesaja 53:4-5, "Sannerligen han bar våra sorger och våra smärtor . . . genom Hans sår är vi helade. "Ordet sorg och smärta kan översättas sjukdom och smärta. Vidare, när Matteus citerar Jesaja 53:4 (Matt 8:17) använder han dessa ord "smärtor" och "sjukdomar". Så Jesus kulturens ledare hävdar att Jesus bar vår sjukdom och smärta när han dog på korset. De som förespråkar denna uppfattning verkar ha en biblisk grund för sina påståenden, men de förbiser flera punkter.

För det första, om Jesus bar sitt folks sjukdomar på korset, följer det inte nödvändigtvis att de alltid kommer att vara friska och alltid helas när de är sjuka. Kristna lever fortfarande i köttet - deras jordiska kroppar - och har inte fått sina himmelska kroppar ännu, som är fria ifrån syndens förbannelse. Sjukdom är ett resultat av syndens förbannelse som kom när Adam föll. Sjukdom har att göra med kroppen medan synden har att göra med själen. EN kristens själ har blivit ren; han har fått ett nytt hjärta. Men hans kropp är fortfarande en jordisk kropp, inte den förhärligade som han kommer att få vid uppståndelsen. Därför är han fortfarande påverkad av förbannelsen och blir ibland sjuk. Douglas Moo skriver: "Kristi försonande död ger upphov till läkning av alla våra sjukdomar - men ingenting i Matteus eller i NT innebär att detta helande kommer att äga rum i detta liv. . . . NT ger oss anledning att tro att triumf över fysisk sjukdom, som triumf över fysisk död, inte kommer komma för de flesta troende förrän i framtiden "kroppens återlösning".

Andra problem med påståendet att fysisk helande tillhandahålls i försoningen är den andra NT-användningen av Jesaja 53:4-5 och sammanhanget i själva passagen. Petrus citerar den senare delen av Jesaja 53:5 i 1 Pet 2:24 i sammanhanget, inte av fysisk helande utan av andlig helande-Kristus som bär sitt folks synder. Jesaja 53:4-5 sammanhang visar också att synd och andlig förödelse är vad den Helige Ande har i åtanke när man inspirerar Jesaja att skriva om försoningen. Synonymer för synd (som orättfärdighet) nämns över sju gånger i kapitlet när man hänvisar till Kristus som bär någonting. Således är kontexten i Jesaja 53:4-5 Guds folks synder och deras behov av att få dessa missgärningar bortförda av en annan, inte att de behöver helas fysiskt och leva ett liv utan sjukdom. Att därför sätta fysisk helande i detta liv på samma nivå som syndens förlåtelse, som resultatet av försoningen är att försumma betydelsen av Jesaja 53 och dess Nytestamentliga-kontext. Peter Masters skriver tydligt: ”Förlåtelse är den stora försoningsfördelen som vi predikar för alla; helande är främst en fördel för framtiden, även om vänliga gester ges nu till de troende som ödmjukt ber om dem."

Jesu kulturens helande-teologi är bristfällig. Deras övertygelse om att alla kristna ska helas på grund av att helande tillhandahålls i försoningen är ogrundad. Kroppsligt helande ges inte i försoningen, utan är en effekt av försoningen. Kristna lever fortfarande i en förbannad värld och har ännu inte fått sina förhärliga kroppar. Som ett resultat blir människor fortfarande sjuka, och Gud helar inte alltid dem men använder sig av sjukdom och annat lidande för att bygga vår karaktär. Även Jesus kulturens ledare inser att människor inte alltid blir helade. Liebscher skriver: "För alla vittnesbörd om folk som blir helade på gatorna i vår stad, så finns det många berättelser om att människor inte blir helade." Hur kan ledarna av Jesus kulturen hävda att Gud redan köpt varje kristens helande, och att det kan förverkligas på denna sida av himlen, och ändå samtidigt hävda att människor fortfarande inte alltid blir helade? Hur kan Gud bestämma att hela och samtidigt inte hela? För att kunna svara på den gåtan måste Jesus kulturen göra felet till att det är människans fel. Helaren eller personen som vill bli helad måste göra något fel. Detta ger upphov till Jesus kulturens farligaste lärdomar: en låg bild av Gud och ett mans-centrerat evangelium.


En upphöjd syn på människan och en förlamad syn på Gud


A. W. Tozer skrev en gång: "Det som kommer in i vårt sinne när vi tänker på Gud är det viktigaste hos oss. . . . Tillbedjan är ren eller basisk, beroende på tillbedjarens uppfattning om hurdan Gud är, - hög eller låg. . . . Det som alltid avslöjar mest om en kyrka/ församling är hennes uppfattning och idé om vem Gud är. . . " Jesus kulturens rörelse har en låg bild av Gud och en hög åsikt om människan. Eftersom det viktigaste med en kyrka, rörelse och individ är deras syn på Gud, gör denna undervisning i rörelsen dem farliga att följa.

Jesus kulturens syn på Gud och människan är deras farligaste kvalitet. Tyvärr lägger de människans vilja över Guds vilja och säger att Gud endast kan agera i enlighet med att kristna, kallar på honom att agera. De ser en Gud i himlen som väntar på att hans kyrka/ församling ska agera så att han kan göra någonting i deras liv. Enligt Jesus kulturen har Gud stora planer för Sin kyrka/ församling om hon bara vill lyssna och agera. Banning Liebscher skriver,

Du min vän har blivit upprättad för framgång! Ditt liv är avgörande för Guds planer.

Gud är ivrig att svara när vi kallar. Han älskar att svara på våra äkta och ärliga böner, och han längtar efter Hans kyrka/församling ska fånga visionen i iver och villighet att komma. Återigen kan jag se honom i himlen på kanten av sitt säte och ivrigt väntande på att vi ska deklarera, "Gud, kom hit ner!" Han stöder de som är hans tröja som säger "Jag älskar min kyrka" och när kyrkan kallar honom, hoppar Han av glädje ur sin stol med hurrarop av glädje. Han tittar på änglarna som samlas kring Hans tron och säger: "De kallade på mig, och jag går ner!" Kanske kan han till och med ge några ”high fives (= en lyft hand med raka fingrar som slås mot en annan persons raka hand)” till några av änglarna på väg ner.

Som en del av den nya rasen måste du vara uppmärksam på drömmarna och önskningarna i ditt hjärta, de hjälper dig att komma i kontakt med inbjudan som Gud räcker ut till dig, om partnerskap med himlen och att bringa helande till landet. Som Bill Johnson predikar, "De flesta av
Kyrkan väntar på nästa kommando från Gud, men Gud väntar på kyrkans/ församlings dröm. "

Teologiska fel i dessa citat finns i överflöd. Gud väntar inte upp i himmelen för att hans kyrka/ församling ska agera på sina drömmar. Gud har gett sin kyrka en uppgift att "göra alla folk till lärjungar" (Matt 28:19). Han väntar inte på att bli involverad; Han har alltid varit inblandad i jordens angelägenheter som han skapade, och hans syfte står fast och kommer att bli. Psalm 33 ger en skildring av Guds engagemang på jorden:
 "Herren gjorde hedningarnas råd om intet, han lät folkens tankar komma på skam. Men Herrens råd består evinnerligen, hans hjärtas tankar från släkte till släkte." Ps 33:10-11. Dessutom väntar Gud inte på sin kyrka; Hans kyrka/ församling ska vänta på honom. Detta framgår av hela Skriften, särskilt i psalmerna. I Psalm 33, efter att psalmisten berättat om Guds suveränitet, skriver han: "Vår själ väntar på HERREN; Han är vår hjälp och vår sköld " Ps 33:20. Ja, det finns en spänning i Guds Skrift som ageras ut på grund av bön, men Hans suveränitet är alltid upprätthållen. Skriften måste tolka Skriften. Jesuskulturens syn på Gud som väntar på Sin kyrka/ församling är en låg bild av Gud, en Gud som är hjälplös om inte människan agerar.

Denna låga uppfattning om Gud och höga uppfattning om människan påverkar evangeliet som Jesus pratar om. Det är tyvärr svårt att hitta en fullständig undervisning om evangeliet i Jesuskulturen eller i deras online-resurser. De nämner evangeliet men förklarar sällan vad det är och när de gör det hävdar de vanligtvis att tecken och under måste följa budskapet om evangeliet. Jesukulturens evangelium är människocentrerat. Liebscher skriver,
 "Men sanningen är att vi inte är Chevroléer, vi är Lamborghinis. Det sätt på vilket vi bestämmer värdet på ett objekt är att ta reda på hur mycket någon är villig att betala för det. . . . Korset sänder ut ett strålande budskap om hur högt Gud värderar oss. Han älskade dig nog att betala det ultimata priset - Sin Sons liv. " I huvudsak hävdar Liebscher att Gud skickade sin Son till att betala priset, eftersom människorna är värda det. Människan var så värdefull för Gud så han måste lösa ut som många som han kunde. Liebscher ignorerar emellertid evangeliets paradox som det skrivs i Romarbrevet 5. "För medan vi fortfarande var svaga, vid rätt tid dog Kristus för de ogudaktiga. Ty medan vi ännu var svaga, led Kristus när tiden var inne, döden för oss ogudaktiga. Annars vill ju knappast någon dö ens för en rättfärdig människa, om nu någon kan ha mod att dö för någon som gjort honom gott, men Gud bevisar sin kärlek till oss, genom att Kristus dog för oss medans vi ännu var syndare." Rom 5:6-8. Att Kristus dog för sin kyrka/ församling visar inte att hon var värdig eller värdefull, utan att han visade oändlig nåd och barmhärtighet till svaga syndare. Gud älskar människor inte för att de är så underbara utan för att han är kärlek (1 Joh 4:8).

För att använda Liebschers term, är kristna "Chevroletter" innan de får barmhärtighet och förlåtelse, men Gud är den som förvandlar dem från ful och död till vacker och levande. Han gör dem till en ny skapelse (2 Kor 5:17). Detta är ingressen till nåd och barmhärtighet, för det är oförståeligt att en Helig Gud skulle rädda syndarna. Det är förvånande att Gud skulle sjunka så lågt för att rädda sina varelser som är under syndens förbannelse. Charles Spurgeon när han tog upp den här överraskande doktrinen skrev:
 "Jag förundras inte att du är förvånad; för med all min förtrogenhet med Guds nåd kan jag aldrig upphöra att förundra mig över det." Tyvärr ser Jesus kulturen inte i förundran på Guds nåd, utan enligt dem gör människan Gud en tjänst genom att bli frälst eftersom han gör det möjligt för Gud att uppnå sina syften genom människan.

Jesus kulturens evangelium är ett människocentrerat evangelium. Det ser ibland bibliskt ut på utsidan, men i all verklighet är det ett annat evangelium. Evangeliet som predikas i deras vittnesbörd och på andra ställen är ett evangelium som är inriktat på fysisk helande, Guds underbara syfte för kristens liv som motsvarar hans hjärtas önskemål och framgång i livet, eftersom allting är möjligt med Gud. Tro och ånger är mindre saker som får en frälst så man kan uppleva helande, välstånd och framgång. Eftersom en kyrka, rörelses och individs syn på Gud är det viktigaste för dem, är denna låga uppfattning om Gud som påverkar deras evangelium en farlig rörelse.

Även efter att ha utforskat de falska lärorna i Jesus kulturens rörelse kan vissa hävda att dessa frågor är överblåsta och att kristna fortfarande kan lyssna på JesusKulturens musik. Dessa falska läror är dock farliga, för de undergräver evangeliet och Guds karaktär. Dessa läror gömmer sig även bakom deras musik. Således borde kristna vara mycket försiktiga innan de lyssnar på Jesus Kulturens musik eller låter sina barn lyssna på det. I alla saker borde kristna vara känsliga, försöka vara trofasta mot Bibeln och avvisa rörelser, musik eller undervisning som undergräver Guds evangelium och karaktär. Tyvärr faller Jesuskulturen under denna kategori av falska lärare, de hanterar Skriften på ett sätt som passar deras egna ändamål, de undervisar en teologi som är vilseledande, undermålig och undergräver Guds evangelium och karaktär.
https://pointingtojesus.blogspot.se/2014/04/the-dangerous-teachings-of-jesus.html

Jesuskulturen är värre än dålig politik, då de ledsagar folk raka vägen till helvetet. 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...