torsdag 23 maj 2019

Kommer Guds dom vara rättvis ?


Jag översatte detta då jag fann det intressant. Sedan får jag erkänna att jag inte vet huruvida detta egentligen stämmer. Men så mycket vet jag som att Gud är en rättvis Gud. För egen del är inte detta något jag har funderat över alls. Och jag snubblade över denna när jag skulle svara på en fråga om helvetet.
Bibelverser om helvetet: 21 Ögonöppnande skrifter
Pamela Rose WilliamsÄr helvetet en riktig plats? Om helvetet är verkligt, hur kan en kärleksfull Gud skicka folk dit? Kan man även personer som begått oförlåtliga brott undkomma helvetet? Det här är alla frågor som kan besvaras av Bibeln. Helvetet beskrivs inte bara som en bokstavlig plats, men begreppet helvete - evig separation från Gud - förklaras också som syndens lön (Rom 6:23). Gamla testamentet hänvisar till helvetet, men det är verkligen Jesu undervisning i Nya testamentet som ger en tydligare bild av denna verklighet. Faktum är att när Jesus undervisade på jorden, lärde han ut mer om helvetet än himlen. Helvetet är en plats som många, även några kristna, vägrar tro, men därför att Bibeln undervisar om helvete måste vi tro på att det är verkligt och sant. Här är 21 ögonöppnande bibelvers om helvetet.


Ordet helvetet är översatt från många olika ord
Hebreiskans: sheol

Översatt ”grop” 3 ggr

4 Mos 16:33 Och de for levande ner i dödsriket, de med allt vad de hade, och jorden övertäckte dem, och så utrotades de ur församlingen.”


Job 17:16 Till dödsrikets bommar far det ner, då jag nu själv får vila i stoftet.”


Översatt ”grav” 31 ggr


1 Ms 37:34-35 Och Jakob rev sönder sina kläder och svepte säcktyg om sina länder och sörjde sin son lång tid. Och alla hans söner och döttrar kom för att trösta honom, men han ville inte låta trösta sig, utan sa; Jag ska med sorg fara ner i dödsriket till min son. Så begrät hans fader honom.”
1 Sam 2:6 Herren dödar och gör levande, han för ned i dödsriket och upp därifrån.”


Översatt ”helvetet” 31 ggr


2 Sam 22:5-6 Ty dödens bränningar omvärvde mig, fördärvets strömmar förskräckte mig, dödsrikets band omslöt mig, dödens snaror föll över mig.”


Ords 23:13-14 Låt inte gossen vara utan aga; ty om du slår honom med riset, bevaras han från döden; j om du slår honom med riset, så räddar du hans själ undan dödsriket.” 


Hebreiskans: Hinnoms dal


En bild av helvetet: olycka och straff


2 Krön 28:1-3 Ahas var tjugo år gammal, när han blev konung och han regerade sexton år i Jerusalem. Han gjorde inte vad rätt var i Herrens ögon, som hans fader David, utan vandrade på Israels konungars väg; ja han gjorde också gjutna beläten åt Baalerna. Och själv tände han offereld i Hinnoms sons dal och brände upp sina barn i eld, efter den styggleliga seden hos de folk som Herren hade fördrivit för Israels barn.


Jer 7:31 Och Tofethöjderna i Hinnoms sons dalhar de byggt upp, för att där uppbränna sina söner och döttrar i eld, fastän jag aldrig har bjudit eller ens tänkt mig något sådant.”


Grekiskans: hades översatt från hebreiskans sheol


Översatt “helvetet” tio ggr och ”grav” 1 ggn


1 Kor 15:55 Du död var är nu din seger, du död var är nu din udd?”


Grekiskans: tartaros


Översatt ”helvetet” som i evig pina


2 Pet 2:4 Ty Gud skonade ju inte de änglar som syndade, utan störtade dem ner i avgrunden, och överlmnade dem åt mörkrets hålor för att där förvaras åt domen.”


Grekiskans: gehenna från hebreiskans Hinnoms dal


Översatt ”helvetet” som i pina som varar i evighet


Matt 10:28 Och frukta inte för den som väl kan dräpa kroppen, men inte har makt att dräpa själen, utan frukta fastmer honom, som har makt att förgöra både kropp och själ i Gehenna.


Helvetet är en plats för de förlorade, ofrälsta. Eftersom alla har syndat, så förtjänar ingen att lev med en helig och rättfärdig himmelsk Fader. (Rom 3:10,23)
Men Gud är en kärleksfull Fader och Han erbjuder frälsning från döden till alla, och för de som avfärdar erbjudandet; kommer Guds rättvisa verkställas och syndens lön betalas i helvetet. 


Plågan kommer vara fysisk


Luk 16:24 Då ropade han och sa; Fader Abraham förbarma dig över mig och sänd Lasarus att doppa det yttersta av sitt fuinger i vatten och svalka min tunga, ty jag pinas svårt i dessa lågor.


Jud 12-13 Det är dessa som får hålla gästabud med er, där de sitta som skamfläckar vid era kärleksmåltider och oförsynt se sig själva till godo. De är skyar utan vatten, skyar som drivs bort av vindarna. De är träd som står nakna på senhösten, ofruktbara i dubbel måtto, uppryckta med rötterna. De är vilda havsvågor som uppkastat sina egna skändligheters skum. De är irrande stjärnor åt vilka det svarta mörkret är förvarat till evig tid.”


Upp 14:11 Och när de plågas uppstiger röekn därav i evigheters evigheter, och de har ingen ro, varken dag eller natt, de som tillber vilddjuret och dess bild eller som låter märka sig med dess namn


Upp 19:20 Och vilddjuret blev gripet, därjämte också den falska profeten, som i dess åsyn hade gjort de tecken med vilket han hade förvillat dem som hade tagit vilddjurets märke och dem som hade tillbett dess bild. Båda blev de levande kastade i eldsjön, som brann med svavel.”


Upp 20:10Och djävulen som förvillade dem, blir kastad i samma sjö av eld och svavel, dit vilddjuret och den falske profeten hade blivit kastade; och de ska där plågas dag och natt i evigheternas evigheter.”


Plågan blir mental


Luke16:25 Och till allt detta kommer att ett stort svalg är satt mellan oss och er, för att de som vill bege sig över härifrån till er inte ska kunna det, och för att inte heller någon därifrån ska kunna komma över till oss.”


Plågan blir andlig


2 Tess 1:5-9 Sådant är ett vittnesbörd om att Guds dom är rättvis. Så ska ni aktas värdiga Guds rike; för dess skull är det också som ni lider. Guds rättfärdighet kräver ju, att de som vålla er lidande ska få lidande till vedergällning, men att ni som utstå lidande få hugnad tillsammans med oss, nr Herren Jesus uppenbarar sig från himmelen med sin makts änglar, i lågande eld, och låter straffet drabba dem som inte känna Gud och dem och som inte är vår Herre Jesus lydiga. Dessa ska då bli straffade med evigt fördärv, bort undan Herrens ansikte, och hans överväldigande härlighet,”


Plågan kommer vara rättvis – på olika grader


Guds dom kommer vara mildare för en del


Matt 11:20-24 Därefter började han tala bestraffande ord till de städer, i vilka han hade utfört så många av sina kraftgärningar, och förehålla dem, att de inte hade gjort bättring. Ve dig du Korasin! Ve dig Betsaida! Ty om de kraftgärningar som är gjorde i er skulle varit gjorda i Tyrus eller Sidon, så skulle de för länge sedan ha gjort bättring i säck och aska. Men jag säger er att för Tyrus och Sidon ska det på domens dag bli drägligare än för er. Och du Kapernaum, ska väl du bli upphöjd till himmelen? Nej, ned till dödsriket måste du fara. Ty om de kraftgärningar som gjordes i dig, varit gjorda i Sodom, så skulle det ha stått ännu idag. Men jag säger er att det ska för Sodom land på domens dag ska bli drägligare än för dig.


Gud kommer ha större dom för en del


Luk 11:31- Drottningen av Söderlandet ska vid domen träda fram tillsammans med detta släktes män och kvinnor och bli dem till dom. Ty hon kom från jordens ändar för att höra Salomos visdom; och se, här är vad som är mer än Salomo. Ninevitiska män ska vid domen träda fram tillsammans med detta släkte och bli det till dom. Ty de gjorde bättring vid Jonas predikan och se här är vad som är mer än Jona.”


Guds dom kommer drabba en del dubbelt


Upp 18:5-6 Ty hennes synder räcka ända upp till himmelen, och Gud har kommit ihåg hennes orättfärdiga gärningar. Vedergäll henne, vad hon har gjort, ja, giv henne dubbelt igen för hennes gärningar; iskänk dubbelt åt henne i den kalk, vari hon har iskänkt.”


Undkomma helvetet erbjuds alla


För att lära dig mer om hur du undkommer helvetet, och istället spenderar evigheten i himmelen med Gud, när din tid på jorden är slut, läs följande artiklar. På originalsidan inte översatta.


http://www.whatchristianswanttoknow.com/bible-verses-about-hell-21-eye-opening-scriptures/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...