torsdag 23 maj 2019

Hur kan jag känna igen den Helige Andes vägledning?

Innan Jesus steg upp till himmelen, berättade han för sina lärjungar att han skulle skicka en som skulle undervisa och styra alla som tror på honom, Apg 1:5; Joh 14:26; Joh 16: 7. Jesu löfte blev uppfyllt mindre än två veckor senare när Helige Ande kom till makten på de troende på pingstdagen, Apg 2. När en person tror på Kristus blir den Helige Ande genast en permanent del av dennes liv, Rom 8:14; 1 Kor 12:13.

Ty Johannes döpte med vatten, men få dagar härefter skolen I bliva döpta i helig ande.

Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära eder allt och påminna eder om allt vad jag har sagt eder.

Dock säger jag eder sanningen: Det är nyttigt för eder att jag går bort, ty om jag icke ginge bort, så komme icke Hjälparen till eder; men då jag nu går bort, skall jag sända honom till eder.

Ty alla de som drivas av Guds Ande, de äro Guds barn.

Ty i en och samme Ande äro vi alla döpta till att utgöra en och samma kropp, vare sig vi äro judar eller greker, vare sig vi äro trälar eller fria; och alla hava vi fått en och samme Ande utgjuten över oss.Den Helige Ande har många funktioner. Inte bara distribuerar han andliga gåvor enligt sin vilja 1 Kor 12: 7-11, utan han tröstar oss också Joh 14:16, , undervisar oss Joh 14:26 och förblir i oss som en Löfte av löfte på våra hjärtan fram till Jesu återkomstdag Ef 1:13, 4:30. Den Helige Ande tar också på sig rollen som vägledare och rådgivare och leder oss i hur vi ska gå och han avslöjar Guds sanning Luk 12:12; 1 Kor 2: 6-10.

Men de gåvor i vilka Anden uppenbarar sig givas åt var och en så, att de kunna bliva till nytta. Så gives genom Anden åt den ene att tala visdomens ord, åt en annan att efter samme Ande tala kunskapens ord, åt en annan gives tro i samme Ande, åt en annan givas helbrägdagörelsens gåvor i samme ene Ande, åt en annan gives gåvan att utföra kraftgärningar, åt en annan att profetera, åt en annan att skilja mellan andar, åt en annan att tala tungomål på olika sätt, åt en annan att uttyda, när någon talar tungomål. Men allt detta verkar densamme ene Anden, i det han, alltefter sin vilja, tilldelar åt var och en någon särskild gåva. 1 Kor 12:7-11och jag skall bedja Fadern, och han skall giva eder en annan Hjälpare, som för alltid skall vara hos eder Joh 14:16


Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära eder allt och påminna eder om allt vad jag har sagt eder. Joh 14:26

I honom haven jämväl I, sedan I haven fått höra sanningens ord, eder frälsnings evangelium, ja, i honom haven I, sedan I nu ock haven kommit till tron, såsom ett insegel undfått den utlovade helige Ande, Ef 1:13

Och bedröven icke Guds helige Ande, vilken I haven undfått såsom ett insegel, för förlossningens dag. Ef 4:30

ty den helige Ande skall i samma stund lära eder vad I skolen säga. Luk 12:12
Visdom tala vi dock bland dem som äro fullmogna, men en visdom som icke tillhör denna tidsålder eller denna tidsålders mäktige, vilkas makt bliver till intet. , vi tala Guds hemliga visdom, den fördolda, om vilken Gud, redan före tidsåldrarnas begynnelse, har bestämt att den skall bliva oss till härlighet, och som ingen av denna tidsålders mäktige har känt; ty om de hade känt den, så hade de icke korsfäst härlighetens Herre. Vi tala -- såsom det heter i skriften -- »vad intet öga har sett och intet öra har hört, och vad ingen människas hjärta har kunnat tänka, vad Gud har berett åt dem som älska honom». Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande. Anden utrannsakar ju allt, ja ock Guds djuphet. Ty vilken människa vet vad som är i en människa, utom den människans egen ande? Likaså känner ingen vad som är i Gud, utom Guds Ande. Men vi hava icke fått världens ande, utan den Ande som är av Gud, för att vi skola veta vad som har blivit oss skänkt av Gud. 1 Kor 2: 6-10.

Men hur känner vi igen Andens vägledning? Hur skiljer vi mellan våra egna tankar och hans ledning? Den Helige Ande talar trots allt inte med hörbara ord. I stället guidar han oss genom vår egen samvete Rom 9:1 och andra tysta, subtila sätt.Jag talar sanning i Kristus, jag ljuger icke -- därom bär mitt samvete mig vittnesbörd i den helige AndeEtt av de viktigaste sätten att känna igen den Helige Andes vägledning är att vara bekant med Guds Ord. Bibeln är den ultimata källan till visdom om hur vi ska leva, 2 Tim 3:16, och säger till oss att troende ska söka i skrifterna, meditera på dem och lägga dem på minnet, Ef 6:17. Ordet är "Andens svärd", Ef 6:17, och Anden kommer att använda det för att tala till oss, Joh 16: 12-14 för att avslöja Guds vilja för våra liv; Han kommer också att ta vissa skrifter i åtanke ibland när vi behöver dem mest, Joh 14:26.All skrift som är ingiven av Gud är ock nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet,Och låten giva eder »frälsningens hjälm» och Andens svärd, som är Guds ord.Jag hade ännu mycket att säga eder, men I kunnen icke nu bära det. Men när han kommer, som är sanningens Ande, då skall han leda eder fram till hela sanningen. Ty han skall icke tala av sig själv, utan vad han hör, allt det skall han tala; och han skall förkunna för eder vad komma skall. Han skall förhärliga mig, ty av mitt skall han taga och skall förkunna det för eder.Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära eder allt och påminna eder om allt vad jag har sagt eder.Kunskap om Guds Ord kan hjälpa oss att urskilja huruvida våra önskningar kommer från den Helige Ande. Vi måste testa våra böjelser mot Skriften - den Helige Ande kommer aldrig hjälpa oss att göra något som strider mot Guds Ord. Om det står i konflikt med Bibeln, så är det inte från den Helige Anden och bör ignoreras.Det är också nödvändigt för oss att vara i ständig bön med Fadern, 1 Tess 5:17. Detta håller inte bara våra hjärtan och hjärnor öppna för Helige Andes ledning, men det låter också Anden tala för våra räkning: "På samma sätt hjälper Anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om, men Anden själv hjälper för oss med suckar som ord inte kan uttrycka. Och den som söker våra hjärtan känner Andens sinne, eftersom Anden medlar för de heliga i enlighet med Guds vilja "Rom 8: 26-27.

Bedjen oavlåtligen.Så kommer ock Anden vår svaghet till hjälp; ty vad vi rätteligen böra bedja om, det veta vi icke, men Anden själv manar gott för oss med outsägliga suckar. Och han som rannsakar hjärtan, han vet vad Anden menar, ty det är efter Guds behag som han manar gott för de heliga.Ett annat sätt att se om vi följer Andens ledning är att leta efter tecken på hans frukter i våra liv, Gal 5:22-23. Om vi vandrar i Anden, fortsätter vi att se dessa egenskaper växa och mogna i oss, och de kommer också att bli uppenbara för andra.

Andens frukt åter är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet, saktmod, återhållsamhet.Det är viktigt att notera att vi har valet huruvida vi ska acceptera Helige Andes vägledning. När vi känner Guds vilja men inte följer det, motsätter vi oss Andens arbete i våra liv, Apg 7:51; 1 Tess 5:19, och en önskan att följa vår egen väg får honom att sörja, Ef 4:30. Anden kommer aldrig att leda oss till att synda. Den vanliga synden, sprungen ur dålig vanor, får oss att missa vad den Helige Ande vill säga till oss genom Ordet. Att vara på samma våglängd som Guds vilja, vända sig från och bekänna synden, och göra en vana av att be och studera Guds Ord, låter oss känna igen och följa Andens ledande.

I hårdnackade, med oomskurna hjärtan och öron, I stån alltid emot den helige Ande, I likaväl som edra fäder. Apg 7:51

Utsläcken icke Anden 1 Tess 5:19

Och bedröven icke Guds helige Ande, vilken I haven undfått såsom ett insegel, för förlossningens dag. Ef 4:30.https://www.gotquestions.org/guidance-Holy-Spirit.html


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...