lördag 25 maj 2019

År tungotalet ett bevis vår frälsning

Måste vi tala i tungor för att vara frälsta?

Nej, du behöver inte tala i tungor för att bli frälst. Tyvärr, det finns grupper, vanligtvis är det de som står för kyrklig enighet som lär ut att du måste tala i tungor för att bli frälst. Vidare, hävdar de att tungotalet är ett nödvändigt tecken på den Heliga Andens inneboende, det grundar de på Apostlagärningarna, eftersom de fått för sig att den Heliga Andens sätt att röra sig på folk, är att de talar tungor.

Problemet med denna ståndpunkt är att den inte lyckas införliva de bibliska lärorna att Helige Anden ger olika gåvor till olika människor i kyrkan/församlingen.
1 Kor 12: 7-11 Men de gåvor i vilka Anden uppenbarar sig, ges åt var och en så att e kan bli till nytta. Så ges genom Anden åt den ena att tala visdomens ord, åt en annan kunskapens ord, en annan får tro i samma Ande, åt ytterligare en annan ges helbrägdagörelsens gåva i samma Ande, åt en annan ges gåvan att göra kraftgärningar, en annan profeterar, ytterligare en annan skiljer mellan andar, åt en annan att tala tungomål, och åt en annan att uttyda tungotalet. Men genom detta verkar samma Ande, genom att han efter sin vilja ger åt var och en någon särskild gåva.

1 Kor 12:28-31 Gud har i församlingen först satt några till apostlar, därnäst några till profeter, en del till lärare, vidare några till att utföra kraftgärningar, ytterligare andra till att ha helbrägdagörelsens gåvor eller till att ta sig an de hjälplösa, till styresmän eller att på olika sätt tala i tungor.

Inte är väl alla apostlar? Inte är väl alla profeter? Inte är väl alla lärare? Inte gör väl alla kraftgärningar? Inte Har alla helbrägdagörelsens gåvor? Inte talar väl alla i tungor? Inte kan väl alla uttyda? Men var ivriga att få de gåvor som är de största.


Som du kan se har inte alla helandets eller tungotalets gåvor. Tydligen lär Bibeln ut att alla inte talar i tungor, inte för att de inte kan, utan för att de inte har fått gåvan att göra det. Därför är tanken att någon måste tala i tungor för att bli frälst, felaktig.

Sedan skulle jag gå till 
Romarbrevet 3:28 ”Vi håller före att människan blir rättfärdig genom tro utan laggärningar”. Genom tro allena är vi förenade med Kristus. Så att kräva något extra som tala i tungor som ett instrument för frälsning går emot hela idén om tro allena.

Dessa saker enligt mig är mer än nog för att omintetgöra att du måste tala i tungor för att vara en kristen.

Om du läser 1 Korintierbrevet 12-14 kapitlen där tungotalet tas upp mest, så ser du att Paulus tar upp det på helt annat sätt än att du måste tala i tungor för att vara frälst. Han försöker snarare att minimera användandet av tungotalet, än att maximera dem, för de för in församlingen i en hel massa problem.

https://carm.org/questions/about-doctrine/must-we-speak-tongues-order-be-saved

https://www.desiringgod.org/interviews/must-i-speak-in-tongues-in-order-to-be-saved

Är tungotalet ett bevis på att du har den Helige Ande?


Det finns tre tillfällen i Apostlagärningarna där man talade i tungor i samband med mottagandet av den Helige Anden - Apg 2:4, 10:44-46 och 19:6. Men dessa tre tillfällen är de enda platserna i Bibeln där tungotalet är ett bevis på att de mottagit den Helige Ande.


Och de blevo alla uppfyllda av helig ande och begynte tala andra tungomål, efter som Anden ingav dem att tala. Apg 2:4

Medan Petrus ännu så talade, föll den helige Ande på alla dem som hörde hans tal. Och alla de omskurna troende män som hade kommit dit med Petrus blevo uppfyllda av häpnad över att den helige Ande hade blivit utgjuten jämväl över hedningarna, såsom en gåva åt dem. De hörde dem nämligen tala tungomål och storligen prisa Gud. Apg 10:44-46

Och när Paulus lade händerna på dem, kom den helige Ande över dem, och de talade tungomål och profeterade. Apg 19:6

Under Apostlagärningarna tror tusentals människor på Jesus och ingenting sägs om dem som talar i tungor (Apg 2:41, 8: 5-25, 16: 31-34, 21:20). Ingenstans i Nya testamentet lärs det ut att tungotalet är det enda beviset på att en person har fått Helige Ande.

De som då togo emot hans ort läto döpa sig; och så ökades församlingen på den dagen med vid pass tre tusen personer. Apg 2:41

Och Filippus kom så ned till huvudstaden i Samarien och predikade Kristus för folket där. Och när de hörde Filippus och sågo de tecken som han gjorde, aktade de endräktigt på det som han talade. Ty från många som voro besatta av orena andar foro andarna ut under höga rop, och många lama och ofärdiga blevo botade. Och det blev stor glädje i den staden. Nu var där i staden före honom en man vid namn Simon, som hade övat trolldom, så att han hade slagit det samaritiska folket med häpnad, och som sade sig vara något stort. Till honom höllo sig alla, både små och stora, och sade: »Denne är vad man kallar 'Guds stora kraft.'» Och de höllo sig till honom, därför att han genom sina trollkonster under ganska lång tid hade slagit dem med häpnad. Men nu, då de satte tro till Filippus, som förkunnade evangelium om Guds rike och om Jesu Kristi namn, läto de döpa sig, både män och kvinnor. Ja, Simon själv kom till tro; och sedan han hade blivit döpt, höll han sig ständigt till Filippus. Och när han såg de stora tecken och kraftgärningar som denne gjorde, betogs han av häpnad. Då nu apostlarna i Jerusalem fingo höra att Samarien hade tagit emot Guds ord, sände de dit Petrus och Johannes. Och när dessa kommo ditned, bådo de för dem, att de måtte undfå helig ande; ty helig ande hade ännu icke fallit på någon av dem, utan de voro allenast döpta i Herren Jesu namn. De lade då händerna på dem, och de undfingo helig ande. När då Simon såg att det var genom apostlarnas handpåläggning som Anden blev given, bjöd han dem penningar och sade: »Given ock mig den makten, så att var och en som jag lägger händerna på undfår helig ande.» Då sade Petrus till honom: »Må dina penningar med dig själv gå i fördärvet, eftersom du menar att Guds gåva kan köpas för penningar. Du har ingen del eller lott i det som här är fråga om, ty ditt hjärta är icke rättsinnigt inför Gud. Gör fördenskull bättring och upphör med denna din ondska, och bed till Herren att den tanke som har uppstått i ditt hjärta må, om möjligt är, bliva dig förlåten. Ty jag ser att du är förgiftad av ondska och fången i orättfärdighetens bojor.» Då svarade Simon och sade: »Bedjen I till Herren för mig, att intet av det som I haven sagt må komma över mig.» Och sedan de hade framburit sitt vittnesbörd och talat Herrens ord, begåvo de sig tillbaka till Jerusalem och förkunnade därvid evangelium i många samaritiska byar. Apg 8:5-25

De svarade: »Tro på Herren Jesus, så bliver du med ditt hus frälst.» Och de förkunnade Guds ord för honom och för alla dem som voro i hans hus. Och redan under samma timme på natten tog han dem till sig och tvådde deras sår och lät strax döpa sig med allt sitt husfolk. Och han förde dem upp i sitt hus och dukade ett bord åt dem och fröjdade sig över att han med allt sitt hus hade kommit till tro på Gud. Apg 16:31-34

När de hörde detta, prisade de Gud. Och de sade till honom: »Du ser, käre broder, huru många tusen judar det är som hava kommit till tro, och alla nitälska de för lagen. Apg 21:20

I själva verket lär Nya Testamentet ut motsatsen. Vi undervisas att varje troende i Kristus har den Helige Ande (Rom 8:9; 1 Kor 12:13; Ef 1:13-14).

I åter ären icke i ett köttsligt väsende, utan i ett andligt, om eljest Guds Ande bor i eder; men den som icke har Kristi Ande, han hör icke honom till. Rom 8:9

Ty i en och samme Ande äro vi alla döpta till att utgöra en och samma kropp, vare sig vi äro judar eller greker, vare sig vi äro trälar eller fria; och alla hava vi fått en och samme Ande utgjuten över oss. 1 Kor 12:13

I honom haven jämväl I, sedan I haven fått höra sanningens ord, eder frälsnings evangelium, ja, i honom haven I, sedan I nu ock haven kommit till tron, såsom ett insegel undfått den utlovade helige Ande, vilken är en underpant på vårt arv, till förvissning om att hans egendomsfolk skall förlossas, hans härlighet till pris.  Ef 1:13-14

Men att inte alla troende talar i tungor (1 Kor 12:29-31)

Icke äro väl alla apostlar? Icke äro väl alla profeter? Icke äro väl alla lärare? Icke utföra väl alla kraftgärningar? Icke hava väl alla helbrägdagörelsens gåvor? Icke tala väl alla tungomål? Icke kunna väl alla uttyda? Men varen ivriga att undfå de nådegåvor som äro de största. Och nu vill jag ytterligare visa eder en väg, en övermåttan härlig väg. 1 Kor 12:29-31

Så, varför är tungotalet beviset på den Heliga Ande i dessa tre avsnitt av apostlagärningarna? Apg 2 uppger att apostlarna blir döpta i den Helige Ande och bemyndigade av Honom att förkunna evangeliet. Apostlarna kunde tala på andra språk (tungor) så att de kunde dela sanningen med människor på sina egna språk. Apostlagärningarna 10 berättar om aposteln Petrus som skickas ut för att dela evangeliet med icke-judiska människor. Petrus och de andra tidiga kristna, som är judar, skulle haft svårt att acceptera icke-judiska människor i kyrkan.


Gud gjorde det möjligt för hedningarna att tala i tungor för att visa dem att de hade fått samma Helige Ande som apostlarna hade mottagit (Apg 10:47Apg 11:17).

Då tog Petrus till orda och sade: »Icke kan väl någon hindra att dessa döpas med vatten, då de hava undfått den helige Ande, de likaväl som vi?»

Då alltså Gud åt dem hade givit samma gåva som åt oss, som hava kommit till tro på Herren Jesus Kristus, huru skulle då jag hava kunnat sätta mig emot Gud?»

Appostlagärningarna 10:44-47 beskriver detta: "Medan Petrus fortfarande talade dessa ord kom den Helige Ande över alla som hörde budskapet. De omskurna troende som hade kommit med Petrus var förvånade över att Heliga Andes gåva hade blivit utgjuten även på hedningarna. Ty de hörde dem tala i tungor och prisa Gud. Då sade Petrus: "Kan någon neka dessa människor från att bli döpta med vatten? De har fått den Helige Ande precis som vi. "" Petrus hänvisar senare till detta tillfälle som ett bevis på att Gud verkligen frälste hedningarna (Apg 15:7-11).

Medan Petrus ännu så talade, föll den helige Ande på alla dem som hörde hans tal. Och alla de omskurna troende män som hade kommit dit med Petrus blevo uppfyllda av häpnad över att den helige Ande hade blivit utgjuten jämväl över hedningarna, såsom en gåva åt dem. De hörde dem nämligen tala tungomål och storligen prisa Gud. Då tog Petrus till orda och sade: »Icke kan väl någon hindra att dessa döpas med vatten, då de hava undfått den helige Ande, de likaväl som vi?»

Och sedan man länge hade förhandlat därom, stod Petrus upp och sade till dem: »Mina bröder, I veten själva att Gud, för lång tid sedan, bland eder utvalde mig att vara den genom vilkens mun hedningarna skulle få höra evangelii ord och komma till tro. Och Gud, som känner allas hjärtan, gav dem sitt vittnesbörd, därigenom att han lät dem, likaväl som oss, undfå den helige Ande. Och han gjorde ingen åtskillnad mellan oss och dem, i det att han genom tron renade deras hjärtan. Varför fresten I då nu Gud, genom att på lärjungarnas hals vilja lägga ett ok som varken våra fäder eller vi hava förmått bära? Vi tro ju fastmer att det är genom Herren Jesu nåd som vi bliva frälsta, vi likaväl som de.»

Tungotalet presenteras ingenstans som något som alla kristna borde förvänta sig att få när de får Jesus Kristus som sin Frälsare och därför döps i Helige Ande. Faktum är att ur alla omvandlings-noteringarna i Nya testamentet så är det endast två poster om tungotalet i det sammanhanget. Tungotalet var en mirakulös gåva som hade ett otroligt specifikt syfte för just den tiden. Det var dels för att de som inte trodde skulle få höra om Guds stora gärningar på sitt språk, men också ett delat bevis på att hedningarna hade tillträde till samma Gud, samma frälsning som apostlarna/ lärjungarna och ett bevis inför apostlarna/lärjungarna att även hedningarna skulle få ta del av detta. Det var inte då och aldrig varit det enda beviset på att ta emot den Helige Ande.

(Med tanke på att kalvinisterna inte tror gåvorna är i funktion längre, så vill jag som översätter lägga till att jag personligen tror att alla gåvor fortfarande är i funktion. MEN man behöver inte ha tungotalets gåva för att vara frälst, tungotalet är inte ett bevis på frälsningen.)

https://www.gotquestions.org/tongues-Holy-Spirit.html


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...