torsdag 23 maj 2019

Hur kan jag bli fyld av den Helige Ande?

En viktig vers till att kunna förstå; att bli fylld av den Helige Anden är, Joh 14:16, där Jesus lovade Anden skulle komma och bo i alla troende och att det skulle vara permanent. Det är viktigt att skilja på att ha den Helige Ande inneboende från att vara fylld av den Helige Ande. Andens permanenta inneboende är inte för ett fåtal troende, utanför alla troende. Det finns ett antal referenser i Skriften som stöder denna slutsats.och jag skall bedja Fadern, och han skall giva eder en annan Hjälpare, som för alltid skall vara hos eder1) är den Helige Ande en gåva som ges till alla som tror på Jesus utan undantag, och inga villkor ställs på denna gåva förutom att tro på Kristus, Joh 7: 37-39.På den sista dagen i högtiden, som ock var den förnämsta, stod Jesus där och ropade och sade: »Om någon törstar, så komme han till mig och dricke. Den som tror på mig, av hans innersta skola strömmar av levande vatten flyta fram, såsom skriften säger.» Detta sade han om Anden, vilken de som trodde på honom skulle undfå; ty ande var då ännu icke given, eftersom Jesus ännu icke hade blivit förhärligad.2) den Helige Ande ges i frälsningsögonblicket, Ef 1:13. Gal 3: 2 betonar samma sanning och säger att Andens försegling och inneboende ägde rum vid tiden då man började tro.I honom haven jämväl I, sedan I haven fått höra sanningens ord, eder frälsnings evangelium, ja, i honom haven I, sedan I nu ock haven kommit till tron, såsom ett insegel undfått den utlovade helige Ande, Allenast det vill jag att I skolen svara mig på: Kom det sig av laggärningar att I undfingen Anden, eller kom det sig därav att I lyssnaden i tro?3) den Helige Ande innebor den troende permanent. Den Helige Ande ges till de troende som en betalning eller bekräftelse på deras framtida förhärligande i Kristus, 2 Kor 1:22, Ef 4:30.

han som har låtit oss undfå sitt insegel och givit oss Anden till en underpant i våra hjärtan.

Och bedröven icke Guds helige Ande, vilken I haven undfått såsom ett insegel, för förlossningens dag.Detta står i motsats till att fyllas eller bli fylld av Anden, som nämns i Ef 5:18. Vi borde vara så fullständigt överlåtna till den Helige Ande att han kan äga oss fullt ut och i den meningen fylla oss. Rom 8: 9 och Ef 1: 13-14, säger att han bor i varje troende, men han kan bli bedrövad, Ef 4:30, och hans verksamhet inom oss kan släckas, 1 Tess 5:19. När vi tillåter detta att hända, upplever vi inte fullheten av Andens arbete och Hans kraft i och genom oss. Att vara fylld av Anden innebär frihet för Honom att ockupera alla delar av våra liv, leda och styra oss. Då kan hans makt utövas genom oss så att det vi gör är fruktbart för Gud. Att bli fylld av Anden gäller inte bara yttre handlingar. Det gäller också de innersta tankarna och motiven i våra handlingar. Ps 19:14 säger: "Må min muns ord och meditationen i mitt hjärta vara glädjande inför din åsyn, HERRE, min klippa och min förlossare."Och dricken eder icke druckna av vin; ty därav kommer ett oskickligt leverne. Låten eder fastmer uppfyllas av ande, Ef 5:18

I åter ären icke i ett köttsligt väsende, utan i ett andligt, om eljest Guds Ande bor i eder; men den som icke har Kristi Ande, han hör icke honom till. Rom 8: 9

I honom haven jämväl I, sedan I haven fått höra sanningens ord, eder frälsnings evangelium, ja, i honom haven I, sedan I nu ock haven kommit till tron, såsom ett insegel undfått den utlovade helige Ande, vilken är en underpant på vårt arv, till förvissning om att hans egendomsfolk skall förlossas, hans härlighet till pris. Ef 1: 13-14

Och bedröven icke Guds helige Ande, vilken I haven undfått såsom ett insegel, för förlossningens dag. Ef 4:30

Utsläcken icke Anden 1 Tess 5:19.Synd är det som hindrar den Helige Anden att fylla oss, och lydnad mot Gud är hur Andens fyllnad upprätthålls. Ef 5:18 befaller oss att bli fyllda av Anden; Men det är inte genom att be om att bli fyllda med den Helige Ande som fullbordandet av att vi blir fyllda sker. Endast vår lydnad mot Guds befallningar är det som tillåter Andens frihet att arbeta inom oss. Eftersom vi fortfarande är smittade av synd, är det omöjligt att bli fylld med Anden hela tiden. När vi syndar, bör vi omedelbart bekänna det till Gud och förnya vårt engagemang för att vara Andefylld och ledd av Anden.och talen till varandra i psalmer och lovsånger och andliga visor, och sjungen och spelen till Herrens ära i edra hjärtanhttps://www.gotquestions.org/Spirit-filled.html
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...