torsdag 23 maj 2019

Vad är dominionsteologi / teonomi / kristen rekonstruktion?Vad är dominionsteologi / teonomi / kristen rekonstruktion?

Dominion = herravälde teologi hänvisar till en linje av teologisk tolkning och tanke med avseende på kyrkans roll i det moderna samhället. Dominion teologi är också känd som kristen rekonstruktion och teonomi. * Dominion teologi säger att biblisk kristendom kommer att styra alla samhällsområden, personliga och företagande. 
* Kristen rekonstruktion beror på att samhället kommer att rekonstrueras genom Guds lag som det predikas i evangeliet och den stora kommissionen.
* Teonomi är en post (efter)- årtusendets vy, som säger att alla moraliska lagar som innesluts i Gamla testamentet, fortfarande är bindande idag.
Även om dessa kanske låter något olika, har de alla varit nära knutna, så att folk ofta använder ordalagen utbytbart.


De som håller dessa åsikter tror att det är de kristnas plikt att skapa ett världsomspännande rike som är mönstrat efter Mosaisk Lag (alltså Mose lag). De tror att Kristus inte kommer att återvända till jorden förrän ett sådant kungarike har etablerats. Huvudmålet är att dominion teologin och kristen rekonstruktion är en politisk och religiös dominans av världen genom genomförandet av Gamla Testamentets moraliska lagar och efterföljande bestraffningar (offrandet och de ceremoniella lagarna har uppfyllts i Nya Testamentet) . Detta är inte ett regeringssystem som styrs av kyrkan, utan snarare en regering som rättar sig efter Guds lag.


Dominion teologi / kristen rekonstruktion är i stor utsträckning baserad på en post-millennial syn på covenantalism (vi har inget liknande ord i svenskan, covenant = förbund, så förbundism blir det jag närmast kan använda). Post-millennialism är tron att Kristus kommer att återvända till jorden efter Guds rikets tusenåriga regering och covenantalism hänvisar till tron att den bibliska historien är uppdelad i tre stora förbund som förmodas beskrivas i Skriften, av förlossning, av verk och av nåd. Anhängare tror att vi för närvarande finns under nådens förbund, att kyrkan och Israel är samma, och vi är nu i Guds tusenåriga Guds rike. Människan, under nådens förbund, är ansvarig för att styra världen, att hålla herravälde över det i lydnad mot Guds lagar.


Problemet med dessa övertygelser är att de vilar på en förvrängd syn på Skriften. Skriften undervisar tydligt en premillennial (före årtusendet) syn på Guds rike (Sak 14:4-9; Matt 25:31-34), "nådens förbund" är en extrabiblisk konstruktion, Israel och kyrkan skiljer sig åt i hela den bibliska historien och profetian, och Gud befallde aldrig kyrkan att modernisera samhället. I stället beordrades de troende att predika evangeliet som i Matt 28:19-20, men Gud har för avsikt att genomföra en världsomspännande omändring själv (Upp 19:11-20:4). Även om det är tydligt obibliskt, fortsätter dominion teologin. Det är faktiskt ett stort hot mot den bibliska kristendomen. När detta uppnåtts enbart inom reformerade kretsar, kommer det att ha stor påverkan på tron hos karismatiska kyrkor i synnerhet, dominion teologin och kristen rekonstruktionism finns nu in i många protestantiska kyrkor.

Och han skall den dagen stå med sina fötter på Oljeberget, gent emot Jerusalem, österut; och Oljeberget skall rämna mitt itu, mot öster och väster, till en mycket stor dal, i det att ena hälften av berget viker undan mot norr, och andra hälften därav mot söder. Och I skolen fly ned i dalen mellan mina berg, ty dalen mellan bergen skall räcka ända till Asel; I skolen fly, såsom I flydden för jordbävningen i Ussias, Juda konungs, tid. Då skall HERREN, min Gud, komma, ja, du själv och alla heliga med dig. Och det skall ske på den dagen att ljuset skall bliva borta, ty himlaljusen skola förmörkas. Och det bliver en dag som är ensam i sitt slag, och som är känd av HERREN, en dag då det varken är dag eller natt, en dag då det bliver ljust, när aftonen kommer. Och det skall ske på den tiden att rinnande vatten skola utgå från Jerusalem, ena hälften mot Östra havet och andra hälften mot Västra havet; både sommar och vinter skall det vara så. Och HERREN skall då vara konung över hela jorden; ja, på den tiden skall HERREN vara en, och hans namn ett. Sak 14:4-9

Men när Människosonen kommer i sin härlighet, och alla änglar med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron. Och inför honom skola församlas alla folk och han skall skilja dem från varandra, såsom en herde skiljer fåren ifrån getterna. Och fåren skall han ställa på sin högra sida, och getterna på den vänstra. Därefter skall Konungen säga till dem som stå på hans högra sida: 'Kommen, I min Faders välsignade, och tagen i besittning det rike som är tillrett åt eder från världens begynnelse. Matt 25:31-34

Gån fördenskull ut och gören alla folk till lärjungar, döpande dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn, 20lärande dem att hålla allt vad jag har befallt eder. Och se, jag är med eder alla dagar intill tidens ände.»

Precis som med all ny undervisning som vi utsätts för måste vi vara som Bereanerna i Apg 17:11: "Och Berea-folket var mer öppet än de i Tessalonikien, och de lyssnade ivrigt på Paulus budskap. De sökte i Skrifterna dag efter dag för att kontrollera vad Paulus och Silas sa, för att se om de verkligen undervisade sanningen." Dominion teologi / kristen rekonstruktionism stämmer inte överens med vad vi läser i skrifterna. Även om detta bara är sammanfattningen i ett "nötskal" när det gäller dominion teologi, är de punkterna som görs mycket tydliga. Dominion teologi är inte en teologi som en troende ska leva efter utan snarare en man ska undvika.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...