tisdag 28 maj 2019

Kätteri vad är det ?Vad är kätteri?

av Matt SlickKätteri är en falsk undervisning om de grundläggande doktrinerna i vår tro - de vi måste följa, om vem Gud är, vem Jesus är, frälsning genom nåd och Jesu uppståndelse. Icke-essentiella övertygelser är verkligen värda att diskutera med passion (och kärlek förstås), men inte till den gräns där de som håller motsatta icke-nödvändiga övertygelser anses vara kätterska. Det är också viktigt att komma ihåg att helgelsen (vår tillväxt i helighet, sanning och visdom) ofta ligger på en annan tidslinje från andra bröder och systrar i Kristus.Så vad betyder en kätteri? Det finns ingen bättre resurs än vad CARM (Christian Apologetics & Resource Ministry = Kristna Apolegetik och resurs tjänsten) har sammanställt om ämnet. I botten av denna artikel finns en lista över kätterier som bestämts av kyrkliga råd genom århundradena, med länkar och förklaringar:1. "Kätteri är en tro eller en ide som strider mot ortodoxi, enligt kristendomen är kätteri det som avviker från vanlig biblisk undervisning. Exempel på kätteri skulle vara polyteism, ett förnekande av Kristi uppståndelse, en undervisning att frälsning erhålls genom arbete etc. Den kristna kyrkan har upplevt många kätterska attacker genom århundradena, men de har kämpat emot dem framgångsrikt - även om många kvarstår . Det finns moderna kätterier. Mormonism som t.ex. lär ut att Gud är en upphöjd människa från en annan planet och att vi kan bli gudar. Jehovas vittnen förnekar treenigheten, Kristi gudom och frälsning av nåd ensamt genom enbart tro. Romersk katolicism främjar också en arbetsbaserad frälsning och Maria dyrkan + I viss mån helgontillbedjan."Fel blir faktiskt aldrig framtaget i sin nakna missbildade form, för att inte bli utsatt för det så ska det upptäckas och avslöjas genast. Men det är snyggt iklätt en attraktiv klädnad, så att den genom sin yttre form, verkar oemotståndlig för den oerfarna, mer sant än sanningen själv "(Irenaeus Against Heresies = Irenaeus emot kätteri1.2).Ordet "kätteri" kommer från den grekiskans "hairesis" som betyder "val" eller "fraktion". Från början hade termen kätteri inte den negativa betydelsen den har nu. Men, i takt med att den tidiga kyrkan växte i sin omfattning och inflytande över hela Medelhavsområdet, föreslog olika lärare kontroversiella idéer om Kristus, Gud, frälsning och andra bibliska teman. Det blev nödvändigt för kyrkan att bestämma vad som var och inte var sant enligt Bibeln. Till exempel undervisade Arius av Alexandria (A.D. 320) att Jesus var en skapad varelse. Var detta sant? Var detta viktigt? Andra fel uppstod. Doketikerna undervisade att Jesus inte var mänsklig. Modalisterna förnekade treenigheten. Gnostikerna förnekade Kristi inkarnation. Kyrkan var så illa tvungen att hantera dessa kätterier genom att förkunna ortodoxi; och därmed fördömandet av dessa kätterier och kättarna blev en verklighet.

Tyvärr dödade några av de som försökte försvara och upprätta sanningen de som inte var överens med dem. Varför ledde det till sådana fientliga handlingar mot dem som bara hade "meningsskiljaktigheter" på bibliska ämnen? Svaret kan aldrig någonsin bli fullt känt, men jag erbjuder denna förklaring.Kulturellt, när kristendomen uppstod, uppstod den mitt i en fientlig miljö. Judendom och romerska riket stred både mot sitt folk och dess undervisning. Förföljelser uppstod och kristna dödades för sin tro. I diasporan (dispersionen) i slutet av första århundradet var kristna utspridda i hela Medelhavsområdet på grund av förföljelserna i Israel. Det romerska riket med många gudars teologi var inte vänligt för kristendomens monoteism. Därför förföljdes kristna vidare.Teologiskt undervisar Bibeln oss om fördömandet av falska läror och falska lärare. Gal 1: 8-9 säger: "Men även om vi, eller en ängel från himmelen, skulle predika ett evangelium till dig i strid med det som vi predikat för er, låt honom bli förbannad. Som vi tidigare har sagt, säger jag igen nu, om någon förkunnar ett evangelium som strider mot det som du fått, låt honom bli förbannad. "(Se också 1 Kor 16:22, 2 Kor 11: 13-15; 1 Tim 1: 18-20; Tit 3:10) Varför undervisar Bibeln oss detta? Anledningen är enkel. Kristna räddas genom tron på Jesu verk på korset, men tron i sig räcker inte. Tro är inte ett ämne du kan lägga i en kruka. Det är tro på någonting. Tro är inte bättre än den som den finns i. Om du sätter din tro på en falsk gud, är du förlorad eftersom en falsk gud inte kan rädda någon. Det är därför som Gud säger i 2 Mos 20: 3, "Du får inte ha några andra gudar framför mig." Tro är inte det som frälser, utan tron på den sanna Guden är det som frälser.


Grundläggande verser icke grundläggande doktrinerDet är nödvändigt att definiera de doktriner som skiljer kristna från icke-kristna. Det vore meningslöst att förfölja någon över en doktrin som inte är avgörande för tron. Sådana mindre viktiga, enligt min mening, skulle innefatta dop av spädbarn, före- eller efter-uppryckandet, tillbedjan på lördag eller söndag, musikinstrument i kyrkan, de karismatiska gåvorna, tillbedjans-stilarna, klädkoderna etc. Sådana ämnen påverkar inte ens frälsning. Tyvärr leder de meningsskiljaktigheter som uppstår kring dessa ämnen till samfunds-splittring.Grunden för tron skulle innefatta vem Gud är, vem Jesus är, frälsning genom nåd och Jesu uppståndelse. Från dessa ämnen har vi härlett läror som kallas Treenigheten och hypostatisk enhet (Jesus två naturer: Gud och Människa). Bibeln säger att dessa läror om Gud, Kristus, frälsning och uppståndelse är avgörande för tron. Därför är det av yttersta vikt att vi kristna känner till vår tro och vet hur man försvarar det mot de doktriner som äventyrar det grundläggande.Listan över kätterier i detta avsnitt utgör allvarliga övergrepp på Guds, Kristi, och frälsningens egen karaktär. Kyrkan genom århundradena som definierad, har insett vad som är väsentligt inom trons sanningar.

KÄTTERIERAdoptionism - Gud beviljade Jesus krafter och sedan adopterade honom som en Son.Albigenses - Reinkarnation och två gudar: en bra och en ond.Apollinarianism - Jesu gudomliga vilja överskuggade och ersatte den mänskliga.Arianism - Jesus var en mindre, skapad varelse.Docetism - Jesus var gudomlig men uppfattades bara vara mänsklig.Donatism - Sakramentens giltighet beror på tjänstens karaktär.Eutychianism - Jesus, ändliga mänskliga natur, uppslukas av sin oändliga gudomliga natur.Gnosticism - Dualism av god och dålig och speciell kunskap för frälsning.Kenosis - Jesus gav upp en del gudomliga attribut på jorden.Marcionism - En ond Gud enligt G.T, en god Gud enligt N.T. 11, kanoniska böcker.Modalism - Gud är en person i tre lägen.Monarkianism - Gud är en person.Monofysitism - Jesus hade bara en natur: gudomlig.Nestorianism - Jesus var två personer.Patripassionism - Fadern led på korset.Pelagianism - Människan är opåverkad av fallet och kan hålla alla Guds lagar.Semi-Pelagianism - Människan och Gud samarbetar för att åstadkomma människans frälsning.Sokinianism - Treenighetens benägenhet. Jesus är en fördjupad man.Subordinationism - Sonen är mindre än Fadern i huvudsak och / eller attribut.Tritheism - Treenigheten är egentligen tre separata gudar.Många extra länkar på originalets sida i blått, men de har jag inte översatt. Alla uppräknade har egen länk bland annat.https://carm.org/what-is-heresyInga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...