onsdag 29 maj 2019

Helad genom Jesus sår, vad betyder det ?


Vad betyder det bibliska löftet att vara helad genom Hans sår?
Av David Tue Aug 3 2016

Jag har valt att översätta två saker, då jag anser de hör ihop, Jesu offer och vad helad genom hans sår betyder, och skuggbilden på Jesu offer, djuroffren. 

Bibeln berättar för oss att "genom hans sår är vi helade." De flesta moderna versioner ersätter ordet "ränder" med "sår" så att "med hans sår är vi botade". I båda fallen är poängen att sår eller ränder som lidit av Jesus var tillräckliga för att ge helande.

För att förstå vad den här frasen betyder måste vi läsa den i sammanhanget. Att ta vers från sitt sammanhang är farligt och leder vanligtvis till en felaktig förståelse av vad Gud faktiskt försöker säga till oss. Vi finner att Satan (1 Mos 3:1, Matteus 4:5-6) gör detta i Bibeln och genom historien. Falska lärare följer ofta hans ledning (2 Kor. 11:14-15).


SAMMANHANGET

I ett försök att hitta Sanning, låt oss titta på de två ställena vi hittar den här frasen: King James inom parentes
Men Han var sargad (genomborrad) för våra överträdelser. 
Han blev slagen (krossad) för våra missgärningar.
Straffet för vårt välbefinnande föll på Honom

Och genom hans  sår (hemsökt /hudflängd) är vi botade-  

Jes 53:5 Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull; näpsten var lagd på honom, för att vi skulle få frid, och genom hans sår bliva vi helade 
våra synder bar Han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort ifrån synderna och leva för rättfärdigheten; och genom hans sår haven I blivit helade 1 Peter 2:24


Första gången vi stöter på den här frasen är i Jesajas profetia om den kommande lidande tjänaren. Som Jesaja beskriver Messias lidande skriver han om orsakerna till Hans lidande: Han var genomborrad för våra överträdelser (synder) och krossad för våra missgärningar (synder). Jesaja påpekade att våra synder krävde någonting mer än blodet av djuroffren som ständigt utfördes vid templet. Våra synder behövde Messias blod.Jesaja skriver i den typiska hebreiska poetiska formen som heter parallellism. Medan engelsk poesi ser ut att rimma de sista orden i varje rad, verkar den hebreiska poesin repetera rader. I hela Psaltaren hittar du exempel på parallellism.Här ser vi Jesaja som använder parallellism. De två första raderna i versen upprepar tanken att Messias skulle blöda för våra synder. De andra två raderna i versen upprepar begreppet att dessa straff mot Messias skulle ge botemedel, återställande, lindring. Frågan som behöver ställas här är: botemedel för vad? Självklart för vårt problem med synden.Vårt problem med synden eller våra fysiska problem?
Det som är anmärkningsvärt här är att ingenstans talar Jesaja om några fysiska problem som skulle bli botade av Messias. Det är tydligt att det är för våra överträdelser och våra missgärningar som han bringar helande.En av de största falska lärorna i dagens evangeliska kyrka är att vi är botade fysiskt genom Jesu sår, dvs .: hans arbete på korset. Titta igenom Jesaja 53:5 och du kommer inte att se ett omnämnande av något fysiskt problem. Titta på Jesaja 53:4. Granska Jesaja 53:6. Du kommer inte hitta något om att bli fysiskt läkt av Messias verk.

Men det var våra krankheter han bar, våra smärtor, dem lade han på sig, medan vi höllo honom för att vara hemsökt, tuktad av Gud och pinad. Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull; näpsten var lagd på honom, för att vi skulle få frid, och genom hans sår bliva vi helade. Vi gingo alla vilse såsom får, var och en av oss ville vandra sin egen väg, men HERREN lät allas vår missgärning drabba honom.

Vår andra vers i 1 Peter 2:24 är inte annorlunda. Peter skriver om Jesu arbete på korset. Han förklarar att Jesus bar våra synder på korset. Han lär att detta var gjort så att vi kunde leva rättvist. Återigen nämns inget om att vara fysiskt helat av hans arbete på korset.

Och »våra synder bar han» i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten; och »genom hans sår haven I blivit helade

Jag har hört så många människor ta den här frasen ur sitt sammanhang och använda den antingen i bön eller som en förklaring till varför sjuka eller skadade människor borde vara säkra på helande. Heather är på sjukhuset? "Herre, genom dina så är hon botad." Bob fick ryggskott? "Oroa dig inte Bob, genom hans sår är du botad." Det här är inte bara obibliskt utan också dumt. Ingen blir fysiskt helad genom Jesu arbete på korset.Alla är andligt helade genom hans korsfästelse.
Jesu arbete på korset helar varje enskild person från deras synd-problem.
(förresten - det är ett exempel på parallellitet)Dela ut Guds ord felaktigt
Så sent som den här veckan hörde jag att någon ändrade hela versen. I sin nya översättning citerade de: "I hans sår helas vi fysiskt, andligt och emotionellt." Det finns ingenstans i skriften. Vrida skriften så här är exakt så som kulter börjar. Det är vad falska lärare gör. Det är vad Satan gör.Jag ber att de av er som har använt den här frasen; att vi är botade fysiskt, ska känna igen den skada du gör mot Guds ord. Kan Gud ge fysiskt helande? Självklart! Gör han det alltid? Absolut inte. Inte ens aposteln Paulus och hans vänner upplevde eller förväntade sig detta (1 Tim 5:23Fil 2:25-272 Kor 12: 7-9).
Drick nu icke längre allenast vatten, utan bruka något litet vin för din mages skull, eftersom du så ofta lider av svaghet.


Emellertid har jag funnit det nödvändigt att sända brodern Epafroditus, min medarbetare och medkämpe, tillbaka till eder, honom som I haven skickat hit, för att å edra vägnar överlämna åt mig vad jag kunde behöva. 26Ty han längtar efter eder alla och har ingen ro, därför att I haven hört honom vara sjuk. 27Han har också verkligen varit sjuk, ja, nära döden, men Gud förbarmade sig över honom; och icke allenast över honom, utan också över mig, för att jag icke skulle få bedrövelse på bedrövelse.


Och för att jag icke skall förhäva mig på grund av mina övermåttan höga uppenbarelser, har jag fått en törntagg i mitt kött, en Satans ängel, som skall slå mig i ansiktet, för att jag icke skall förhäva mig. Att denne måtte vika ifrån mig, därom har jag tre gånger bett till Herren. Men Herren har sagt till mig; »Min nåd är dig nog, ty kraften fullkomnas i svaghet.» Därför vill jag hellre med glädje berömma mig av min svaghet, på det att Kristi kraft må komma och vila över mig.

Be för Guds helande. Uppmuntra dem som har ont imed evangeliet. Trösta dem med påminnelser om vad Gud har gjort i det förflutna (det vill säga de helande mirakel som utförs av Jesus). Men ge inte falskt hopp, för detta förstör bara de svaga tron och är ett fattigt vittne för den icke troende när eller om Gud bestämmer att hans nåd är tillräcklig och att det inte kommer att ske något fysisk helande.


Istället gläd dig åt att andlig helande är tillgänglig och den ges till alla som tar emot Kristi arbete på korset. På grund av detta arbete har vi evigt liv (Joh 3:16). På grund av detta arbete är vårt lidande nu bara en stund (Joh 16:33Roma 8:18, 2 Kor 4:171 Pet 4:12). Genom hans ränder är vi botade

Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava evigt liv.Detta har jag talat till eder, för att I skolen hava frid i mig. I världen liden i betryck; men varen vid gott mod, jag har övervunnit världenTy jag håller före att denna tidens lidanden intet betyda, i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras på oss.Ty vår bedrövelse, som varar ett ögonblick och väger föga, bereder åt oss, i översvinnligen rikt mått, en härlighet som väger översvinnligen tungt och varar i evighet


Mina älskade, förundren eder icke över den luttringseld som är tänd bland eder, och som I till eder prövning måsten genomgå, och menen icke att därmed något förunderligt vederfares eder;


http://davidtue.com/biblical-promise-healed-stripes/


Vad var syftet med djuroffer i Gamla testamentet?


Gamla testamentets djuroffer användes för att erbjuda försoning för synder och vara en skuggbild på det fullständiga, perfekta offret av Jesu blod på korset för våra synder. Djuroffer var utbredd under hela gamla testamentets tidsperiod och praktiserades fortfarande i templet under tidiga delen av nya testamente.

Det första djuroffret gjordes av Gud när han klädde Adam och Eva med skinnkläder i 1 Mos 3:21Sedan i 1 Mos 4:4 accepterade Gud Abels offer av ett djur.
Och HERREN Gud gjorde åt Adam och hans hustru kläder av skinn och satte på dem
Abel bar fram sin gåva, av det förstfödda i hans hjord, av djurens fett. Och HERREN såg till Abel och hans offergåva


Både Noah och Abraham skulle erbjuda djuroffer till Herren före Mose lag. På Mose tid krävdes det ett offer av ett obefläckat påsklamm natten som Gud skickade döden till Egyptens förstfödda män. De som lydde blev frälsta från denna pest och befriades från slaveri.


Mos
lag utvecklas under de 40 åren i vildmarken och omfattade påsken och många andra djuroffer. I Hebreerbrevet 9:22 förklaras: "Så renas enligt lagen nästan allting med blod, och utan att blod utgjutes gives ingen förlåtelse." Anvisningarna för offren innehöll många detaljer för att säkerställa att endast ett acceptabelt djur offrades på ett acceptabelt ställe med en acceptabel metod och genom en präst i Herrens närvaro. Förordningarna var så specifika på grund av offersystemet skuggbild -det yttersta offret av Jesus, som var helt utan synd och genom vilka vi kan bli helt renade inför Gud.

Med Jesu ankomst som Messias uppfyllde han lagen (
Matt 5:17), vilket gjorde den tidigare praktiken av djuroffret föråldrat. Trots att lagen anses vara bra är frälsning endast genom Jesus Kristus (Joh 3:16Apg 4:12). Inga handlingar eller uppoffringar som människorna gör kan ge upphov till frälsning. Det som är viktigt är tro på Jesus Kristus (Ef 2: 8-9).I skolen icke mena att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har icke kommit för att upphäva, utan för att fullborda.


Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava evigt liv.


Och i ingen annan finnes frälsning; ej heller finnes under himmelen något annat namn, bland människor givet, genom vilket vi kunna bliva frälsta.»


Ty av nåden ären I frälsta genom tro -- och det icke av eder själva, Guds gåva är det – icke av gärningar, för att ingen skall berömma sig

Johannes Döparen tillkännagav först den här förändringen i förbundet när Gud avslöjade Jesus som Messias 
för honom. Han sade: "Se, Guds lamm, som tar bort världens synd!" John 1:29. Jesus är det ultimata offerlammet. 2 Korintierbrevet 5: 21 lägger till"För vår skull gjorde han honom till en synd som inte visste synd, så att vi i honom skulle bli Guds rättfärdighet".


Hebreerbrevet 7:27 hjälper till att förklara varför dessa uppoffringar inte längre behövs idag: "Han (Jesus) har inget behov av att som översteprästerna har att dagligen offra, först för sina egna synder och sedan för folkets, eftersom han gjorde detta en gång för allt när han offrade sig själv." Jesus betalade priset och var en-gång-för-alla- ersättare för våra synder. Det finns inte längre något behov av att söka försoning eller förlåtelse genom någon annan metod

en som icke var dag behövde frambära offer, såsom de andra översteprästerna, först för sina egna synder och sedan för folkets; detta gjorde han nämligen en gång för alla, när han offrade sig själv. 

Slutligen påpekar 
Hebreerbrevet 8:6-7 att systemet för djuroffret var ofullständigt eftersom det krävde upprepade offer. Istället har "Kristus fått en tjänst som är mycket mer förnämligt än det gamla, det nya förbundet han förmedlar, är bättre, eftersom det anstiftats på bättre löften. För om det första förbundet hade varit felfritt hade det inte behövts ett nytt förbund." Djuroffer gav en skuggbild på Jesu fullbordade verk på korset och det täckte tillfälligt över människornas synder.

Men nu har denne fått ett så mycket förnämligare ämbete, som han är medlare för ett bättre förbund, vars ordning vilar på bättre löften. Ty om det förra förbundet hade varit utan brist, så skulle väl plats icke hava sökts för ett annat


https://www.compellingtruth.org/animal-sacrifices.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...