tisdag 28 maj 2019

Taize tillbedjan vad är det ?


Taizé tillbedjan - växer i popularitet, men den har sina rötter i mystisk monasticism
publicerad av Marsha West den 30 september 2017 i kontemplativ bön, urskiljning, ekumenism, romersk katolicism


Vad kan vi hitta för fel med att ungdomar från hela världen samlas för att be? Särskilt när de som deltar säger att de under sin bönestund upplever "fred, tro och förtroende".


Taizé (uttalat tuh-zay) är en liten monastisk gemenskap inbäddat i franska landsbygden. Gemenskapen grundades 1940 av Roger Louis Schütz-Marsauche, en reformerad protestant. Trots att bror Roger, som han kallades, dödades av en psykiskt sjuk kvinna 2005, fortsätter hans dröm. Enligt Wikipedia "Gemenskapen har blivit en av världens viktigaste platser för kristen pilgrimsfärd, med fokus på ungdomar. Över 100 000 ungdomar från hela världen gör pilgrimsfärder till Taizé varje år för bön, bibelstudier, delaktighet och kommunalt arbete. "Samhället har blivit" en viktig plats för den katolsk-lutherska ekumenismen ". Det som bibeltroende kristna finner oroande är att Taizé musik och böner inkluderar chants (upprepningar) och ikoner från den östlig ortodoxa traditionen ... och att det är stämplat i mystisk monasticism.


I sin bok "Taizé: En gemenskap och tillbedjan: Ekumenisk försoning eller en interfaith delusion = relaterade till eller mellan olika religioner eller medlemmar av olika religioner, villfarelse.?" varnar Steve Lawson för att Taizébönen härjar fritt i kyrkor över hela världen. Här är ett utdrag ur Lawsons bok. Ta reda på vad den här växande rörelsen handlar om:


Tillbedjan i Taizé har lockat många människor från hela världen och från många olika samfund. Medans många av orden som finns i Taizé lovsångsmusik, är ord som finns i Skriften, eller ord som inte nödvändigtvis strider mot Skriften, är Taizé-låtarna och tillbedjan själva centrerad kring kontemplativa, ekumeniska och ofta framträdande andlighetsteman. Tyngdpunkten ligger inte på undervisningen eller förmaningen av Guds ord utan är ett sätt att hjälpa deltagarna att "uppleva" Gud genom sensorisk fokuserad musik och sång. En kyrklig förening i Storbritannien beskriver Taizé dyrkan stil som sådan:


Taizé-samfundets kontemplativa tillbedjans-praxis främjas vid en årlig internationell konferens. Taizé dyrkan införlivas i ett stort antal kyrkor, både protestantiska och katolska och dess mönster av hängivenhet emuleras i andra monastiska samhällen runt om i världen.


En Taizé tillbedjans-tjänst involverar sjungna och chanted (= repetativa sångstycken/ rytmer) böner, meditation, en period av tystnad, liturgiska avläsningar och användning av ljus. Det finns ingen predikning. Bönens stil vid Taizé har lockat många tillbedjare från hela världen och från många olika samfund.


Huvudfokus på Taizé dyrkan är chanted (= repetativa sångstycken/ rytmer) bönerna, meditationerna och låtarna. Bibeln varnar emellertid mot sådana metoder:


I era böner ska ni inte klumpa ihop tomma ord, som hedningarna gör, de menar ju att de ska bi bönhöra för sina många ords skull. Så var inte som dem, er Fader vet ju vad ni behöver, redan innan ni bett om det.Matt 6:7-8


Det kontemplativa nätverket, en online-resurs för dem som är intresserade av meditativ bön-praxis, beskriver Taizes tillbedjan och bön så här:
För de som är bekanta med Taizes vanliga bön, men inte bekant med centrerande bönpraxis, kommer de att upptäcka att de växer från samma rot, av att försöka överge sinnet och hjärtat till Guds intima närvaro. De delar samma anda som i antika monastiska traditioner, för att öppna utrymme för att låta Guds Ord genljuda i alla dess dimensioner. De som har smakat på detta öppna utrymme under den tysta perioden av en gemensam bönetjänst i Taizé kan finna sig väl lämpade att utforska relaterade kontemplativa metoder som Lectio Divina och Centering Prayer.


Taizé-dyrkan bygger inte på Guds objektiva Ord, men erbjuder snarare andliga upplevelser som är subjektivt tilltalande för köttet. I Skriften instrueras vi att bygga upp den inre andliga mannen och att motstå köttets köttslighet (Ef 3:16Rom 8:1-16).

och beder att han ville efter sin härlighets rikedom förläna eder, att I genom hans Ande växen till i kraft till eder invärtes människa,

Så finnes nu ingen fördömelse för dem som äro i Kristus Jesus. Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri ifrån syndens och dödens lag. Ty det som lagen icke kunde åstadkomma, i det den var försvagad genom köttet, det gjorde Gud, då han, för att borttaga synden, sände sin Son i syndigt kötts gestalt och fördömde synden i köttet. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss, som vandra icke efter köttet, utan efter Anden. Ty de som äro köttsliga, de hava sitt sinne vänt till vad köttet tillhör; men de som äro andliga, de hava sitt sinne vänt till vad Anden tillhör. Och köttets sinne är död, medan Andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är nämligen fiendskap mot Gud, eftersom det icke är Guds lag underdånigt, ej heller kan vara det. Men de som äro i ett köttsligt väsende kunna icke behaga Gud. I åter ären icke i ett köttsligt väsende, utan i ett andligt, om eljest Guds Ande bor i eder; men den som icke har Kristi Ande, han hör icke honom till. Om nu Kristus är i eder, så är väl kroppen hemfallen åt döden, för syndens skull, men Anden är liv, för rättfärdighetens skull. Och om dens Ande, som uppväckte Jesus från de döda, bor i eder, så skall han som uppväckte Kristus Jesus från de döda göra också edra dödliga kroppar levande, genom sin Ande, som bor i eder. Alltså, mina bröder, hava vi icke någon förpliktelse mot köttet, så att vi skola leva efter köttet. Ty om i leven efter köttet, så skolen I dö; men om I genom ande döden kroppens gärningar, så skolen I leva. Ty alla de som drivas av Guds Ande, de äro Guds barn. I haven ju icke fått en träldomens ande, så att I åter skullen känna fruktan; I haven fått en barnaskapets ande, i vilken vi ropa: »Abba! Fader!» Anden själv vittnar med vår ande att vi äro Guds barn.


Jesus Kristus instruerade sina lärjungar att de inte skulle använda repetitiva böner (chanting) som hedningarna (new age = nya eran, hedningar, etc.) gör. När som helst erfarenhet ges högre hänsyn än Guds Ord, riskerar följare att bli offer för bedragande och även farliga andliga riken. Mystiska och esoteriska upplevelser är subjektiva, vilket innebär att de inte grundar sig på något solid eller konkret. Det är Guds Ord (Bibeln) som ska vara vår styrmekanism genom livet. Tänk på dessa verser som visar betydelsen av Guds ord. Du hittar inga verser som ger trovärdighet för att söka efter mystiska erfarenheter:

Ty Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd, och tränger igenom och så att det åtskiljer själ och ande, märg och ben, och det är en domare av hjärtans uppsåt och tankar. Hebr 4:12


All skrift som är ingiven av Gud är nyttig för undervisning, till bestraffning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet, så att en gudsmänniska kan bli fullt färdig, väl skickad till allt gott verk. 2 Tim 3: 16-17

Hur ska en yngling bevara sin väg obesmittad? När han håller sig vid ditt ord. Psalm 119: 9

Då sade Jesus till de judar som trodde på honom: Om ni fortsätter i mitt ord, då är ni verkligen mina lärjungar; Och du skall känna sanningen, och sanningen ska göra dig fri. John 8: 31-32


https://bereanresearch.org/taize-worship-growing-popularity-roots-mystical-monasticism/


Vad är Taizé dyrkan, och är det bibliskt?


Taizé är ett klostergemenskap i Taizé, Frankrike, grundat på 1940-talet av en schweizare som heter Roger Louis Schütz-Marsauche, som kallas bror Roger. Taizés "bröderna" har tagit ett löfte om celibat och är engagerade i en livstid av enkelhet, service och samhälle. Det finns en ekumenisk aspekt på Taizé, som uttrycks på deras officiella hemsida, som säger att samhället "vill att deras liv ska vara ett tecken på försoning mellan delade kristna och mellan separerade folk". Broder Roger var särskilt angelägen att förena katoliker och protestanter.


Taizé-samfundets kontemplativa tillbedjans-praxis främjas vid en årlig internationell konferens. Taizé dyrkan införlivas i en mängd olika kyrkor och samfund, protestantiska och katolska, och dess mönster av hängivenhet emuleras i andra klostergemenskaper runt om i världen.


En Taizé-tillbedjans-tjänst inbegriper sjungna och chanted (= repetativa sång/ rytmer) böner, meditation, en period av tystnad, liturgiska avläsningar och ikoner. Det finns ingen predikning. Bönens stil vid Taizé har lockat många tillbedjare från hela världen och från många olika samfund. Bönerna består av "korta chants, upprepade gånger", enligt en introduktion i en Taizé sångbok. "Orden sjungs repetativt många gånger."


Det finns flera problem med Taizé-stilen av tillbedjan. Kontemplativ tillbedjan söker i allmänhet en subjektiv andlig upplevelse förutom den objektiva sanningen i Guds Ord. Dessutom förbjöd Jesus specifikt repetitiv bön (Matt 6: 7), och Taizes böner är målmedvetet upprepade. Användningen av ikoner och rörelsens ekumeniska natur är också problematisk.

Men i edra böner skolen I icke hopa tomma ord såsom hedningarna, vilka mena att de skola bliva bönhörda för sina många ords skull.

Kort sagt, en Taizé-dyrkan är ett obibliskt försök att ansluta sig till Gud. Skriften säger att tron kommer genom att höra och hörandet kommer från Guds ord (Rom 10:17), men Taizé-modellen avstår från predikning. Det beror snarare på avgudade bilder, repetitiva chants och mystiska erfarenheter för att tillverka en känsla av enhet och fred.
Alltså kommer tron av predikan, men predikan i kraft av Kristi ord.


https://www.gotquestions.org/Taize-worship.html


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...