torsdag 23 maj 2019

Vad är KUNGARIKET NU teologi?


Vad är kingdom now = kungariket nu teologi och kungariket nu undervisning?


I sin mest grundläggande definition, så är kungarike nu teologi, en del av en teologi som studerar Guds kungarike, i sina alla aspekter, manifestationer och element. På så sätt är kungariket´s teologin en legitim och välgörande del i teologi som helhet. Men det finns också teologiska rörelser eller trosinriktningar som ibland etiketteras som ”kungariket teologi”, så man måste vara försiktig, för att förstå den term som används.

En typ av kungarike teologi som kan anses hamna inom ramen för Biblisk eller ortodox kristendoms doktriner, är det som ibland hänvisas till som; ”redan men inte ännu”, bilden av Guds kungarike som enkelt betyder att ändes tid började med Jesus upplyftande till himlen. Den kallas också ”de invigdas eskatologi” på grund av Jesu liv, död och uppståndelse som ses som en invigning eller ledsagning in i, början av de sista dagarna. De som är av denna åsikt, tror att Guds kungarike redan är här, men det har inte helt fullt ut, fullbordats ännu.

Denna typ av kungarikets teologi delar människors historia in i två breda tidsperioder. Först har vi den ”nuvarande onda åldern” som startade med människans fall och som kommer vara tills Jesus återkommer. Denna tid är märkt av synd, sjukdom, död, skröplighet, krig och fattigdom. I detta ses det som att Satan regerar världen, och världens system, som vi ser i Ef 2:2 ” ni som förut vandrade efter denna världens och tidsålderns sätt”, 6:12 ”den kamp ni har att utkämpa är inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter i himlarymderna”, band många andra. Givetvis vet vi också från skrifterna att Satan´s regerande är begränsat av vad Gud tillåter honom att göra.

Den andra tidsåldern är, ”den tidsålder som ska komma”, där Guds kungarike regerar en tidsålder av evigt liv, frihet från synd, sjukdom och lidande. Det kommer vara en tid av universell frid på jorden och Guds absoluta suveräna styre över hela skapelsen.

Kungarikets teologi lär oss att båda tidsåldrarna är i bruk idag. Med andra ord, medan Jesus började föra in Guds rike, så fortsätter vi lida av de konsekvenser som det innebär att leva i en fallen värld med synd, sjukdom och skröpligheter. Så medans Guds rike redan är här och Kristus redan regerar från himlen, så har ännu inte fullheten av kungariket trätt i kraft. För Guds kungarike är inte här ännu i alla sin ära och makt. Kristna lider fortfarande av sjukdom och död. Även om vi har ett evigt liv, så lever vi fortfarande i en värld av synd, med all dess sjukdom, plåga och lidande som det för med sig. Till dess Kristus kommer igen så kommer vi inte känna av fulheten av Guds kungarike i alla dess aspekter och på alla områden. Där vattnet börjar blir lerigt/grumligt bland åhörarna till ”kungarikets teologins” synpunkter angående exakt hur mycket och till vilken grad makten av Guds kungarike i denna tidsålder som kommer manifesteras idag.

Kungarikets teologi blev populär undervisning bland en del Vineyard = vingård församlingar, och omfamnades av karismatiska ledare som John Wimber och andra. En felaktig förståelse eller förvrängning av kungarikets teologi har influerat eller lett till många variationer och rörelser som till exempel ”Latter rain movement = senare regn rörelsen”. De karismatiska ledarna i dessa grupper ser inte skillnaden mellan de två tidsperioderna eller hur Guds kungarike manifesteras olika nu jämfört med hur det ska bli när Kristus återkommer. Detta leder till många främmande och ofta obibliska krav angående mirakler, en kristens förmåga att leva totalt fri från sjukdom och plågor, och många andra sorters felaktigheter.


Genom att ta det bibliska begreppet av kungarikets teologin till obibliska extremer, började en del av dessa ledare göra anspråk på att mirakler som moderna dagars ”profeter och apostlar” gjorde var större än något som gjorts av de ursprungliga apostlarna. Denna felaktiga undervisning har gett upphov till en hel rörelse av obibliska och ibland även kättersk undervisning. Undervisningen blev också populär bland trosrörelsens lärare och gav upphov till relaterade men kätterska synpunkter som till exempel ”kungariket nu, och herraväldes teologi.”


Den grundläggande premissen av kungarikets teologin rörelsen är att Guds kungarike är i verkan nu, och det är verkligen ett sant påstående. Gud regerar och Hans kungarike är på sin plats som det alltid har varit. Gud är den suveräne regenten över allting, och vi vet från skrifterna att Jesus Kristus är ”på Guds högra sida” Apg 7:56 och att han är ”både Herre och Kristus” Apg 2:36. 

Där en del av förespråkarna för de mer extrema kungarikets teologin rörelserna börjat gå fel är; att de tror och undervisar att alla gamla och nya testamentliga löften och beskrivningar av Guds kungarike är direkt tillämpbara idag. Därför undervisar de att frälsningen också för med sig totalt och komplett helande av alla sjukdomar och problem. Och när den världsbilden inte stämmer överens med verkligheten, så gör de helandet beroende av människans tro och inte Guds makt eller välde.


En annan undervisning som är någorlunda vanlig bland dessa som tar ”kungariket nu teologin” bortanför vad Bibeln undervisar är att Kristi död, begravning och uppståndelse har återupprättat jorden till vad den var innan Adam och Eva syndade. Vad de som omfamnar denna typ av extrem teologi misslyckas med att känna igen är ”nu men inte ännu” aspekten av Guds kungarike. Som John Frames skriver, ”Vi lever i anspänningen mellan denna era och eran som ska komma. Genom Kristus har så har tidsåldern som ska komma, redan kommit, men den nuvarande eran, som domineras av synd, kommer inte ta slut förrän Han kommer tillbaka.”


Medans många av kungarikets löften kan tillämpas för kristna idag, så måste många fortfarande vänta på sitt fulla uppfyllande efter att Kristus återkommit. Där en del som undervisar kungarikets teologin började gå ifrån grunderna bibliskt sett är; att de började anamma och tillämpa alla löften och verser som hänför till Guds kungarike till kristna idag, och misslyckades med att se framtidens fylligare uppfyllelse, som ska komma.

Kungariket nu eller Herraväldes teologi lärare försöker tillämpa Gamla testamentets verser till kristna idag på ett sätt som inte låter sig göras genom sunda bibeltolkningssätt av passagerna. Som med de flesta falska lärare så citerar de skrifterna selektivt och tar verserna ut ur deras sammanhang/kontext för att applicera dem på sånt som inte har stöd i skriften. Extrem kungarikets teologi har många problem.


Först av allt så förminskar det behovet av Kristi återkomst och vad Bibeln lär oss att Han ska utföra när Han återkommer. För det är trots allt så att om Guds kungarike är tillgängligt och i full verkan för kristna idag; Varför behöver då Kristus över huvud taget alls då återkomma? 

Andra punkten är att kungariket nu teologin upphöjer människan och gör God beroende av människan och människans tro, för att Gud ska kunna fullborda sin vilja. Guds regerande blir förminskat och Hans suveränitet attackerad av många kungariket nu lärare. Människan kontrollerar sitt eget öde genom sina ord och makten/kraften i sin tro.


Vi börjar med den falska undervisningen att Gud förlorade kontrollen av jorden, när Adam och Eva syndade, extrema åhörare till kungariket nu teologin tror att Gud har letat efter ett ”förbundsfolk” som ska ta tillbaka kontrollen av jorden från Satan. Detta ska ske genom deras tro och genom att följa ”forna dagars profeter och apostlar” ska kyrkan återvinna herraväldet över denna världens kungarike. Dessa kungariken förlängs till alla livets områden inklusive sjukdom, plågor, och finansiella problem. De inkluderar också såna saker som utbildning, regeringar, vetenskap et.c.


De som omfamnar denna undervisning ser fram emot en tid när de som, Guds förbundsfolk, tar herravälde över alla faser/aspekter i världen, styrande och regerande för/åt Gud. De tror detta kommer åstadkommas när troende använder övernaturliga gåvor, givna av den Helige Ande. Denna speciella typ av kungariket nu teologi har fått många välkända falska profeter att uppstå, som har gjort alla sorters vilda krav och profetior, bara för att gång efter annan visa sig ha fel.


Om igen, det är viktigt att känna igen att kungariket teologin, när den förstås korrekt, befinner sig med säkerhet inom ramen för evangelisk kristendom, och de som undervisar det och omfamnar det kan ha bibliskt sund anledning, för att de gör det. Faran, som många andra doktriner eller teologiska rörelser, kommer från de som förvränger doktrinerna eller tar den teologiska konstruktionen till obibliska platser. Förespråkare och lärare av kungariket teologin köra spektrat från att vara goda, sunda och bibliska lärare till de som är missledda men inte helt okunniga bibliskt sett, hela vägen till rent ut sagt kätteri. Så man måste vara väldigt försiktig med att undvika att göra ”breda penseldrag” över hela rörelsen och istället döma/pröva varje lärare och kyrka/församling genom att jämföra vad de undervisar i/med skrifterna.

Vad är kungariket nu undervisning?


Kungariket nu teologin är en teologisk tro inom den karismatiska rörelsen av den protestantiska kristendomen, i huvudsak i USA (när detta skrevs) Kungariket nu representanter tror att Gud förlorade kontrollen över världen till Satan, när Adam och Eva föll och syndade. Sedan dess går teologin så här; Gud har försökt att återetablera kontrollen över jorden genom att söka en speciell grupp av troende, som varierat namnges som ”förbundsfolket” ”övervinnare” eller ”Joels armé”, och att genom dessa människor, sociala institutioner (regering och lag, inkluderat) skulle bringas tillsammans under Guds auktoritet. Tron är att eftersom troende har samma Helige Ande inneboende i sig som Jesus hade, så har vi all auktoritet i himlen och på jorden; Vi har alla makt att tro för och tala in i existens saker som inte är och på så sätt kan vi få till stånd kungariket nu eran.


Bland de mest kontroversiella grundsatserna av/i teologin är tron att det sekulära eller icke kristna samhället aldrig kommer att lyckas. Därför föreslår kungariket nu en separation av kyrka och stat. Andra trosinriktningar inkluderar idén att Kristi kropp, vi är Kristus. Med andra ord, vi har Hans gudomliga natur. Förespråkare för kungariket nu undervisning tror inte heller på ett uppryckande, silket alltid bortförklaras som en känsla av uppryckande eller spänning över när Herren återkommer för att mottaga kungariket ur deras händer. Med andra ord, alla kommer upplyftas emotionellt när Han återkommer. Så finns det också bland de obiblisk trosinriktningarna idén att alla profetior angående framtida Israel, både i Gamla testamentet och i Nya testamentet, faktisk är tillämpbart på kyrkan.


Kungariket nu teologin ser Jesu återkomst i två stadier; först genom köttet av den troende (och då i synnerhet köttet av dagens apostlar och profeter) och sedan i personen som övertar kungariket som getts Honom, genom dessa som har varit segerrika (övervinnarna). Innan Jesus återkomst, så måste övervinnarna rena jorden från alla av ondskans influenser. Kungariket nu hävdar att Jesus inte kan återkomma förrän alla Hans fiender har lagts under Hans fötter av kyrkan (inklusive förmodligen död).


Även om det finns människor som tror på en del men inte alla av kungariket nu undervisningen, så har de gemensamma trossatser som angivits ovan, och de är alla utanför den vanliga/ordinära kristendomen och alla förnekar de skrifterna.


För det första är tanken att Gud har ”tappat kontrollen” löjeväckande, särskilt i kombination med tanken att han behöver människor för att hjälpa honom att återfå den kontrollen. Han är den suveräna universums Herre, komplett och helig, perfekt i alla Sina attribut. Han har fullständig kontroll över alla saker-dåtid, nutid och framtids och ingenting händer utanför Hans kommando. Allt följer Hans Gudomlig plan och syfte, och inte en molekyl rör sig på eget initiativ. ”Ty HERREN Sebaot har beslutit, vem kan då göra det om intet? Hans hand är det som sträckts ut, vem kan avvända den?”(Jes 14:27). När det gäller män som har ”befogenhet att tro för och tala saker till existens som inte redan finns till”, den makten tillhör Gud allenast, och Han ser inte med blida ögon på dem som försöker tillskansa sig det från honom.


Tänk härpå och kom till förnuft, besinna er ni överträdare. Tänk på vad förr var, redan i forntiden; Ty jag är Gud och eljest ingen, en Gud, vilkens like inte finns; Jag som i förväg förkunnar vad som ska komma, och långt innan det som inte ännu skett, jag som säger; Mitt rådslut ska gå i fullbordan och allt vad jag vill det gör jag. Jag som kallar på örnen från öster och från fjärran land på min rådsluts man, Vad jag har talat det låter jag också ske, vad jag har bestämt det sätter jag också i verket. Jes 46:8-11”


Kungariket nu´s förnekande av uppryckandet av kyrkan är också obiblisk. Förklaringen att uppryckandet inte är något mer än att Guds folk blir infångade i uppryckande känslor, ignorerar det fakta, att en sån tillämpning av termen ”uppryckt” är strikt talat ett idiomatiskt uttryck som är egendomligt i engelskan, men inte i grekiskan. ”Jag var upptagen i filmen (eller med andra ord kände spänning/upphetsning)” är inte det likvärdigt med ”harpozo”, som används för att beskriva det kroppsliga uppryckandet till himlen 1 Tess 4:17, 2 Kor 12:2-4 och Upp 12:5. Ordet används också i Apg 8:39, där Filippos kroppsligt ”togs iväg” av Anden till en annan plats

När det gäller oss, och att vi är Kristus, och att vi har gudomlig natur; så är vi inte Kristus, även om vi är delaktiga i Hans Gudomliga natur genom frälsningen, men den Helige Ande inneboende i oss 2 Pet 1:4 Men Kristus är den andra personen i Gudomen, och ingen blir Gu. Detta är en lögn, från lögnens fader, Satan, som först berättade den i lustgården, när han frestade Eva med; ”Du ska bli som Gud” 1 Mos/Gen 3:5

Idén att kyrkan har ersatt Israel och att fullbordan av profetiorna till Israel gäller kyrkan är känd som ersättningsteologin, och den är obiblisk. Löftena till Israel kommer fullbordas i Israel, inte i kyrkan. Guds välsignelser till Israel är eviga, och de kan inte återkallas.


Till slut Kristi återkomst kommer när Han, inte människan, övervinner Sina fiender och lägger allt under sina fötter. Beskrivningen av återkomsten i Upp 19 är en beskrivning av ett mäktigt krigare, som kommer för att ställa allt tillrätta, inte av en som kommer till en jord som redan gjort ren och i ordning för Honom att regera. Den 15:e versen är klar; ”Ut ur Hans mun går ett skarpt svärd, så att Han med det kan slå nationerna. Och Han ska leda dem med en järnspira. Och Han trampar vinet i vinpressen i den Helige Gudens ilska och vrede. Om jorden redan blivit renad från aa de onda influenserna som kungariket nu troende tror; Varför behöver Kristus då ett skarpt svärd för att slå ned nationerna, och varför finns Guds ilska och vrede då kvar mot dem?

Kungariket nu teologin är en annan i en lång rad av falska, obibliska och missvisande mänskliga filosofier vars fantasi förgäves försöker humanisera Gud och upphöja människan till gud. Det bör undvikas.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...